Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kredyt mieszkaniowy

 

kredyt mieszkaniowy 203 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2011.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-362/11/IL
     ∟Czy kwota, która została przeznaczona na spłatę kredytu „własny kąt – hipoteczny” zostanie w pełni zaliczona w poczet poniesionych wydatków mieszkaniowych?

2011.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-434/11/NG
     ∟- Czy wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wykorzystać część dochodu ze sprzedaży nieruchomości do spłaty części kredytu hipotecznego zaciągniętego na remont mieszkania?- Za jaki okres wnioskodawca może odliczyć raty?- Czy można odliczyć raty kapitałowo-odsetkowe czy tylko kapitał?- W jakiej części wnioskodawca może odliczyć raty, tj. w 50% czy w 100%?- Jaki dokument dokumentuje wydatki?- Czy można szacunkowo określić kwotę dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-467/11-4/MS1
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej.

2011.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-374/11/RS
     ∟Czy przeznaczenie środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę hipotecznego kredytu refinansowego jako na inny cel mieszkaniowy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego?

2011.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-303a/11/IL
     ∟Czy spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w kwocie 83.669 zł można zaliczyć do wydatków na cele spłaty poprzedniego kredytu w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego?

2011.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-283/11-4/JB
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2011.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-257/11-2/ES
     ∟Czy dokonując rozliczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, kwotę uzyskaną z tego tytułu wnioskodawca przeznaczy na wydatki związane z zakupem kolejnego lokalu mieszkalnego, a tym samym kwota podatku wyniesie 0 zł?

2011.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - PPB1/415-251/11-4/JC
     ∟Przy ustalaniu dochodu do opodatkowania ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu cenę nabycia lokalu mieszkalnego wynikającą z aktu notarialnego, wynagrodzenie notariusza i inne wydatki, które zobowiązany był ponieść w związku z jego nabyciem. Raty kredytu nie stanowią kosztu nabycia nieruchomości, ani nie zwiększają jej wartości w czasie posiadania, dlatego też nie mogą być uwzględnione w kosztach. Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego wydatkując kwotę uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przychodu na spłatę rat kredytowych dotyczących pierwotnie zaciągniętego kredytu, który został w pełnej kwocie przeznaczony na sfinansowanie zakupu zbytej nieruchomości.

2011.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-218/11/MM
     ∟Czy obecnie Wnioskodawca posiada prawa nabyte do ulgi odsetkowej i w jaki sposób może dokonać odliczeń?

2011.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-93/11-2/AF
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego.

2011.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-79a/11/MM
     ∟Które z małżonków ma prawo do odliczenia w 2010 r. zapłaconych odsetek od kredytu hipotecznego w rocznym zeznaniu podatkowym?

2011.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-193/11/MW
     ∟Czy Wnioskodawczyni i jej mąż są uprawnieni do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na odsetki od zaciągniętego kredytu?W jaki sposób obliczyć wysokość wydatków na odsetki, możliwe do odliczenia od podstawy opodatkowania, skoro tylko część kwoty udzielonego kredytu została przeznaczona na zakup budynku?Skoro tylko część kwoty udzielonego kredytu została przeznaczona na zakup budynku, czy odliczeniu od podstawy opodatkowania będzie podlegała część poniesionych przez Wnioskodawczynię i jej męża wydatków na odsetki, obliczona w oparciu o wskaźnik procentowy wynikający z relacji wysokości kredytu przeznaczonego na zakup budynku do ogólnej wysokości udzielonego kredytu mieszkaniowego?

2011.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-50/11/IL
     ∟Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania.

2011.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-97/11-2/ES
     ∟Czy kwota 121 031,54 zł przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2011.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-94/11-2/ES
     ∟Czy Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem będzie korzystać ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-77/11-3/ES
     ∟Czy do skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w poprzednio obowiązującym art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawniony jest również małżonek Wnioskodawcy, który nie zameldował się w zbytym lokalu i nie legitymuje się 12 miesięcznym okresem zameldowania przed sprzedażą w ww. lokalu mieszkalnym?

2011.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1266/10-2/ES
     ∟Czy Wnioskodawca mógł spłacić resztę kredytu mieszkaniowego ze środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży przedmiotowego lokalu i pomniejszyć tym samym kwotę 127 000 zł o pozostały kredyt w wysokości 19 634,67 zł - pomniejszając tym samym pozostały przychód do opodatkowania - jeżeli nabył On ten lokal za kredyt bankowy na podstawie umowy kredytowej z dnia . stycznia 2004 r. i sprzedał go w terminie krótszym niż 5 lat, tj. .. listopada 2008 r.?

2011.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1212/10/MMa
     ∟Od jakiej kwoty należy uregulować podatek? Czy podatek należy uregulować od całej kwoty sprzedaży mieszkania, tj. od 115.000 zł czy od dochodu, tj. 61.000 zł czyli przychodu pomniejszonego o spłatę 54.000 zł?

2011.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1199/10-3/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

2011.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1152/10-3/WS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe z tytułu sprzedaży działki przed upływem 5 lat od dnia nabycia, spłata kredytu mieszkaniowego i odsetek, zapup domu mieszkaniowego, remont domu.

2010.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1047/10-2/ES
     ∟Czy Wnioskodawca rozliczając dochody w zeznaniu podatkowym za 2010 r. będzie mógł skorzystać po raz pierwszy z ulgi odsetkowej, od kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego w dniu 17 lipca 2006 r.?

2010.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-845/10-2/JB
     ∟Możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2010.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1030/10-4/ES
     ∟Czy po uzyskaniu w 2010 r. pozwolenia na użytkowanie domu, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z tej ustawy?

2010.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-833/10/IL
     ∟Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości, w części przeznaczonej przez Pana na spłatę kredytów mieszkaniowych tj. w 99% będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego, określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e)?

2010.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-717/10-2/JK
     ∟Wydatki na spłatę długu spadkowego nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabytych w drodze spadku nieruchomości. Zatem opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym będzie podlegać dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy i kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d tej ustawy. Ponadto stwierdzić należy, iż przychód ten, przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na spłatę długu spadkowego nie będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

2010.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-920/10-4/AP
     ∟Ulga odsetkowa

2010.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-731/10/MM
     ∟Czy środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego podlegają zwolnieniu z opodatkowania, w sytuacji gdy Wnioskodawca zakupił od dewelopera inny lokal, który w całości sfinansowany został z kredytu hipotecznego?

2010.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-732/10/MM
     ∟Czy Wnioskodawca właściwie wypełnił PIT-2K wykazując, iż poniósł wydatki z tytułu zakupu nowowybudowanego lokalu mieszkalnego w wysokości połowy wartości mieszkania oraz, że udzielono Jemu kredytu mieszkaniowego w tej części, która odpowiada wartości udziału nabytego przez Niego lokalu mieszkalnego?Czy Wnioskodawca może odliczyć – składając korektę zeznania za rok 2008 – drugą jeszcze nie odliczoną połowę odsetek z lat 2007 i 2008 oraz w korekcie zeznania za rok 2009 – nie odliczoną połowę odsetek za styczeń, luty i marzec 2009 r.?

2010.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-693/10-4/ES
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

2010.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-602/10-6/AM
     ∟Czy zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od daty nabycia przeznaczone na spłatę pożyczki na cele mieszkaniowe, zaciągniętej w Banku komercyjnym działającym na terenie RP, zwalniają z konieczności opłaty zryczałtowanego 10% podatku niezależnie od pochodzenia środków, z których Bank pożyczki udzielił?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj