Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kredyt mieszkaniowy

 

kredyt mieszkaniowy 203 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2010.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-530/10-2/LS
     ∟Możliwość odliczenia odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz na spłatę współwłaściciela mieszkania.

2010.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-692/10-3/KS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2003 r. w części przeznaczonej na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na wybudowanie lokalu mieszkalnego zakupionego w 2008 r.

2010.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-723/10-4/AP
     ∟Ulga odsetkowa.

2010.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-705/10-2/ES
     ∟Czy częściowa spłata kredytu hipotecznego w innym banku w kwocie 98 955,86 zł, która była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu hipotecznego w banku będzie uznana za wydatek na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.?

2010.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-662/10/MMa
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży opisanej nieruchomości a następnie przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup domu będzie zwolniony z opodatkowania?

2010.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-581/10-4/ES
     ∟Czy zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem uzyskali prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych?

2010.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-422/10/MM
     ∟Czy wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości w kwocie 284.000 zł stanowią podstawę do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości?

2010.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-588/10-2/MK1
     ∟możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego

2010.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-556/10-2/TR
     ∟Ulga odsetkowa

2010.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-552/10/NG
     ∟Czy ulga mieszkaniowa obejmuje tą część kredytu hipotecznego, która została zapłacona do czasu uzyskania dochodu ze sprzedaży nieruchomości, czy tylko tę część, która pozostała do spłaty?

2010.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-551/10-2/MK
     ∟Czy część przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania w wysokości 65 925,11 zł przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego na zbytym lokalu mieszkalnym korzysta ze zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-378a/10/MM
     ∟1. Czy stosownie do treści art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni i jej małżonkowi przysługuje prawo odliczenia od podstawy obliczenia podatku faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu, który został udzielony na sfinansowanie inwestycji, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych?2. Czy słuszne jest stanowisko, że wartość odliczenia spłaconych odsetek może zostać obliczona proporcjonalnie od wartości udzielonego kredytu, z wyłączeniem nieruchomości gruntowej przyjętej przez organ podatkowy w wydanej decyzji orzekającej o zobowiązaniu w podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. od kwoty 62.900 zł (80.000 zł -17.100 zł).

2010.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-472/10-4/TR
     ∟Ulga odsetkowa.

2010.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-327/10/JG
     ∟Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do ulgi odsetkowej?

2010.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-423/10-4/WS
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie korzystała ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-284/10/MM
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje możliwość skorzystania z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze, że jedna z osób zaciągających kredyt nie jest ani właścicielem, ani współwłaścicielem budynku mieszkalnego, na zakup którego został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy, a środki na spłatę tego kredytu były dokonywane przez tę osobę, lecz w całości pochodziły od właścicieli tego budynku (osób chcących skorzystać z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej)?

2010.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-283/10/MM
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje możliwość skorzystania z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze, że jedna z osób zaciągających kredyt nie jest ani właścicielem, ani współwłaścicielem budynku mieszkalnego, na zakup którego został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy, a środki na spłatę tego kredytu były dokonywane przez tę osobę, lecz w całości pochodziły od właścicieli tego budynku (osób chcących skorzystać z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej)?

2010.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-238/10-4/MK
     ∟Czy kwota przychodu w wysokości 45.000 zł przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego ciążącego na zbywanej nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

2010.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-104/10-6/MP
     ∟prawo do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu w ramach tzw. ulgi odsetkowej

2010.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-275/10-4/RS
     ∟Należy stwierdzić, że dochód uzyskany ze sprzedaży odziedziczonego lokalu mieszkalnego, w części przypadającej na Wnioskodawczynię, przeznaczony na spłatę kredytów zaciągniętych przez spadkodawcę, nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. Wydatkowanie ww. dochodu na spłatę długów spadkowych nie stanowi wydatkowania na spłatę własnych kredytów Wnioskodawczyni oraz odsetek od tych kredytów. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie podstawę opodatkowania 19 % podatkiem dochodowym stanowić będzie dla Wnioskodawczyni wartość przychodu ze zbycia przedmiotowego lokalu, który nabyła w spadku, w części przypadającej na Wnioskodawczynię, pomniejszona o kwotę proporcjonalnie przypadającego na nią zapłaconego podatku od spadków i darowizn (o ile Wnioskodawczyni była obowiązana do zapłacenia powyższego podatku), oraz pomniejszona o ewentualne nakłady poniesione na tą nieruchomość, o ile będą udokumentowane fakturą VAT.

2010.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-181/10-2/MP
     ∟prawo do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego

2010.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-258/10-3/ES
     ∟Czy Wnioskodawczyni przysługuje odliczenie całej kwoty spłaconych odsetek od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym w związku z zaciągniętym, w banku kredytem mieszkaniowym?

2010.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-166/10/MM
     ∟Czy Wnioskodawca może odliczać w ramach ulgi odsetkowej odsetki od drugiego kredytu zaciągniętego wspólnie z żoną, na zakup nowego mieszkania, które zakupione zostało na rynku pierwotnym i które zaspokaja jego potrzeby mieszkaniowe oraz spełnia warunki niezbędne dla przedmiotowej ulgi?

2010.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-113/10-4/MT
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie tzw. ulgi meldunkowej

2010.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-187/10-2/MT
     ∟opodatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup innego lokalu mieszkalnego

2010.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-404/10/JG
     ∟Czy zaciągając w 2010r. kredyt refinansowy na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w 2003r. wnioskodawca nie utraci ulgi odsetkowej nabytej przy zaciągnięciu pierwotnego kredytu mieszkaniowego na dokończenie budowy budynku mieszkalnego i może dalej odliczać wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu refinansowego do 2027r.?

2010.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1014/09/MM
     ∟Czy w świetle art. 26b ust. 4 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca, który w zeznaniu rocznym rozlicza się wraz z małżonką może odliczyć od dochodu całość wydatków poniesionych przez dwie rodziny na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę wspólnego domu?

2010.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-992/09-2/AM
     ∟wydanie odmiennej niż sformułowana przez urząd skarbowy interpretacji - potwierdzenie, że w związku z przedstawionym przez Wnioskodawcę stanem faktycznym w tym uwarunkowaniami proceduralnymi Banku, ale przede wszystkim - okolicznością że umowa ustna wiążąca Wnioskodawcę i jego rodziców w przedmiocie sposobu korzystania z instytucji uIgi odsetkowej nie jest niezgodna z warunkami przewidzianymi ww. regulacji prawa podatkowego.

2010.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1064/09-2/ES
     ∟Czy można spłatę kredytu refinansującego pierwotnie zaciągnięty kredyt hipoteczny uznać za spłatę kredytu lub pożyczki i w ten sposób pomniejszyć przychody ze zbycia nieruchomości?

2009.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-674a/09/IB
     ∟Czy art. 26b uchylony przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniającej ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r. zezwala na skorzystanie z odliczenia wszystkich odsetek uiszczonych od kredytu zaciągniętego do końca 2006 r. w przypadku nabycia na rynku pierwotnym odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej czy tylko od części kredytu przypadającej na samą odrębną własność lokalu bez udziału w nieruchomości wspólnej?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj