Interpretacja Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
PDF II/415-2/07
z 6 kwietnia 2007 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PDF II/415-2/07
Data
2007.04.06Autor
Urząd Skarbowy w Oświęcimiu


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku --> Dochody opodatkowane ryczałtem


Słowa kluczowe
dom pomocy społecznej
obowiązek płatnika
opodatkowanie odsetek
płatnik
przychód z kapitału pieniężnego
zryczałtowany podatek od towarów i usług


Pytanie podatnika
Czy Dom Pomocy Społecznej jest zobligowany do odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek ze zgromadzonych (przez DPS na koncie bankowym) oszczędności pensjonariuszy?


POSTANOWIENIE

Oświęcimiu działając na podstawie art 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - po rozpatrzeniu wniosku z dnia OS stycznia 2007 r. (wpływ 08-01-2007 r.) uzupełnionego w dniu 31-01-2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przestawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 5-01-2007 r. (wpływ 08-01-2007 r.), uzupełnionym w dniu 31-01­2007 r. zwrócono się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że:

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania,gromadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów (...) pobiera się 19% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Według oceny Domu Pomocy Społecznej - brak jest możliwości przyporządkowania z ogólnej kwoty odsetek naliczonych przez bank prowadzący rachunek depozytowy domu, stosownych odsetek proporcjonalnie do zgromadzonych oszczędności poszczególnych pensjonariuszy DPS, gdyż w różnych dniach okresu za jaki przypadają odsetki pensjonariusze mają różne stany kont (ponieważ cały czas dysponują swoimi oszczędnościami).

Dom Pomocy Społecznej uważa, że jako właściciel konta powinien odprowadzić podatek od dopisanych odsetek, a ponadto wyjaśnia, że kwota odsetek która pozostanie po odprowadzeniu podatku - zostanie przeksięgowana na konto „Obsługa Konta", z którego pokrywane są opłaty związane z jego obsługą, a także pozostałe koszty (przelewy, wpłaty, wypłaty finansowe).

W związku z powyższym pytanie skierowane do organu podatkowego brzmi:

• Czy „jesteśmy zgodnie z przepisami prawa zobligowani do odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek z w/w oszczędności".

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu stwierdza co następuje:

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. w Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Rodzaje źródeł przychodów wymienione zostały w art. 10 w/w ustawy. 1 tak, w ust. 1 pkt 7 tego artykułu jako źródło przychodów wymieniono m.in. kapitały pieniężne. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 usuwy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Przychód, o którym powyżej mowa podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z literalnego brzmienia wyżej powołanego przepisu wynika, iż zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z tytułu odsetek pobiera się, jeżeli zostaną spełnione łącznie niż- środki te zgromadzone są na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania,
- rachunek podatnika lub inne formy oszczędzania, przechowywania lub inwestowania prowadzone są przez podmiot do tego uprawniony na podstawie odrębnych przepisów,
- środki pieniężne nie są gromadzone w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.ej wymienione przesłanki:

Rodzaje świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 ze zm.). Do niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej w/w ustawa w art. 36 pkt 2 lit. o zalicza pobyt i usługi w domu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 55 ust. 1 omawianej ustawy, dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających (...). Natomiast stosownie do § 5 ust. 1 pkt 3 lit.h - wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 57 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej - rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 217, poz. 1837) dom, niezależnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami podstawą działalności Domu Pomocy Społecznej jest między innymi świadczenie usług: bytowych opiekuńczych i wspomagających (...).

A zatem dom pomocy społecznej jest podmiotem uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do przechowywania środków pieniężnych mieszkańców domu.

W złożonym wniosku wskazano, że:
- Dom Pomocy Społecznej posiada rachunek bankowy na którym deponuje dochody pensjonariuszy DPS.
- Bank nie pobiera podatku od odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie depozytowym.
- Dom Pomocy Społecznej nie może zindywizualizować wysokości odsetek przypadających na danego mieszkańca.

W przedstawionym stanie faktycznym rachunek bankowy tj. rachunek sum depozytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, z uwagi na cel któremu służy, potraktować należy jako formę przechowywania tych środków przez Dom Pomocy Społecznej. Rachunek ten prowadzony jest przez bank zgodnie z umową zawartą z Domem Pomocy Społecznej. Natomiast, jako że środki pieniężne znajdujące sie na przedmiotowym rachunku są przychodami osób fizycznych - mieszkańców Domu, nie są związane z działalnością gospodarczą placówki.

Reasumując należy stwierdzić, że:
- umowa rachunku bankowego została zawarta z Domem Pomocy Społecznej, a nie osobami fizycznymi, podczas gdy art. 30a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy opodatkowania dochodu z tytułu odsetek uzyskiwanych przez osoby fizyczne,
- środki pieniężne znajdujące się na przedmiotowym rachunku są własnością mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, nie zaś przychodem z działalności gospodarczej tej jednostki.

A zatem bank w sytuacji wyżej opisanej nie ma obowiązku pobierania zryczałtowane od podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu odsetek.

Zauważyć należy, iż w przedmiotowym stanie faktycznym bank stawia do dyspozycji przychód z tytułu odsetek od łącznej kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku depozytów mieszkańców Domu, nie na rzecz poszczególnych jego mieszkańców, ale na rzecz tej placówki, nie pobierając podatku dochodowego z tego tytułu.

Dom Pomocy Społecznej prowadzi księgowość depozytów z podziałem na poszczególnych mieszkańców domu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera zasad prowadzenia rachunkowości, stąd należy odnieść się do przepisów - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Powyższe oznacza, że w przypadku rachunków depozytowych, na których przechowywane są depozyty mieszkańców Domu Pomocy Społecznej obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywa na Domu Pomocy Społecznej lako płatniku, gdyż tylko ten podmiot może, zindywidualizować wysokość odsetek przypadających na poszczególnego mieszkańca Domu.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w ust. 1 tego artykułu tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 42 ust. 1 ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklarację PIT 8A.(obowiązującą do 31-12-2006 r.)

Zatem stanowisko DPS zajęte we wniosku jest prawidłowe. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu postanowił jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

W sprawie będącej przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

POUCZENIE:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 u.O.p.).doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj