Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-2.4014.23.2018.3.HS
z 5 czerwca 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 marca 2018 r. (data wpływu 7 marca 2018 r.), uzupełnionym 22 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki z o.o. spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki z o.o. spółki komandytowej. W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 8 maja 2018 r. Znak: 0111-KDIB3-1.4012.157.2018.3.WN, 0111-KDIB1-3.4014.23.2018.3.HS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 22 maja 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej posiadającym udziały w zyskach i stratach w wysokości – 90%. Pozostali dwaj wspólnicy posiadają po 5% udziałów w zyskach i stratach. Spółka cywilna jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem przeważającej działalności spółki cywilnej jest działalność gospodarcza sklasyfikowana pod numerem PKD 41.20 Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Od 2015 r. wspólnicy spółki rozszerzyli działalność o usługi w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 87.30.Z. W związku z tym w 2015 r. wspólnicy podjęli inwestycję polegającą na nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku o powierzchni użytkowej 736,86 m2 oraz jego rozbudowie o budynek pomocy społecznej.

Powyższy budynek wraz z działkami o nr 2724 o pow. 58 arów i nr 2737 o powierzchni 1,01 ha, został zakupiony na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego 7 maja 1993 r. przez Wnioskodawcę i jego małżonkę za cenę 660 000 000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt milionów złotych) – przed denominacją pieniądza.

Budynek murowany parterowy składał się z:

  1. hali produkcyjnej wraz z częścią magazynową i warsztatową,
  2. części socjalno-bytowej i dozoru technicznego.

Następnie ww. budynek wraz z działkami został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w firmie Wnioskodawcy wówczas prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (do 2009 r. Wnioskodawca prowadził działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej) o wartości:

  1. hala produkcyjna – 115 479,75 zł,
  2. budynek socjalny – 18 674,50 zł.

W trakcie prowadzenia jednoosobowej działalności Wnioskodawca nie dokonał nakładów, ulepszeń na ww. budynkach i działkach, które zwiększałyby ich wartość. Przy zawiązywaniu umowy spółki cywilnej Wnioskodawca wniósł ww. budynek wraz z działkami jako wkład do spółki cywilnej. Aktualnie grunty wraz z budynkiem są własnością wspólników spółki cywilnej na zasadzie współwłasności łącznej. Wartość budynku wraz z halą produkcyjną (wartość z ksiąg handlowych) wynosi 14 840,59 zł, natomiast wartość działki nr 2737 – 909 000 zł.

Na przestrzeni lat 1993-2015 w budynku nie były prowadzone prace adaptacyjno- modernizacyjne. W tym okresie dokonano:

  1. zakupu kotła per za cenę 4 180,33 netto – aktualnie wartość wynosi 2 086,33 zł,
  2. zakupu monitoringu w cenie 3 688,96 zł netto – aktualnie wartość wynosi 707,02 zł.

Od 2015 r. ponoszone są koszty związane z prowadzoną przez spółkę cywilną inwestycją, tj. budową budynku z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej, które na dzień składania wniosku wynoszą ponad trzy miliony złotych.

Wspólnicy spółki cywilnej podjęli decyzję o wyodrębnieniu działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem domu pomocy społecznej celem oddzielenia od prowadzonej działalności związanej z usługami budowlanymi. W tym celu zamierzają utworzyć spółkę z o.o. spółkę komandytową, która w zmodernizowanym budynku będzie świadczyła usługi domu pomocy społecznej, które są zwolnione z podatku od towarów i usług.

W trakcie realizacji inwestycji (modernizacji budynku) spółka cywilna nie odliczała podatku od towarów i usług z uwagi na powyższe zwolnienie. Wspólnicy spółki cywilnej zamierzają wycofać ze spółki zmodernizowany budynek wraz z działką nr 2737 o powierzchni 1,01 ha, przeznaczyć go do majątku osobistego wspólników spółki cywilnej (zgodnie z ich udziałami w zyskach i stratach), a następnie wnieść aportem w takich samych udziałach do planowanej do utworzenia osobowej spółki prawa handlowego (spółki z o.o. spółki komandytowej).

W uzupełnieniu z 20 maja 2018 r. (data wpływu 22 maja 2018 r.) Wnioskodawca wskazał dane niezbędne do identyfikacji spółki z o.o. spółki komandytowej, którą Wnioskodawca planuje utworzyć (nazwę firmy – P.D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz jej adres).

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy przy wniesieniu aportem nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem do spółki z o.o. spółki komandytowej wystąpi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem do spółki z o.o. spółki komandytowej powoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W sytuacji wniesienia przez wspólnika wkładu do spółki w postaci nieruchomości, wystąpi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%.

Podstawą opodatkowania będzie kwota wynikająca z umowy spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – podatkowi podlega czynność cywilnoprawna umowy spółki. Jeżeli więc wniesienie do spółki aportu w postaci niezabudowanej nieruchomości wiąże się z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, to konieczne staje się opodatkowanie tej transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlega nie tyle samo wniesienie aportu, ale podwyższenie kapitału zakładowego, które temu towarzyszy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – przy zawarciu umowy spółki podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) – przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki komandytowej podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów. Zatem podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość określona przez wspólników spółki.

Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest kwestia dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki z o.o. spółki komandytowej. W podatku dochodowym od osób fizycznych wydano odrębne rozstrzygnięcie, natomiast w podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) – podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się − przy spółce osobowej − wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę – cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. Z kolei zgodnie z pkt 2 tego przepisu użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę – z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy.

Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy – obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – przy zawarciu umowy spółki podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Stosownie natomiast do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy – podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Stawka podatku wynosi natomiast 0,5% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca ma zamiar wnieść do planowanej do utworzenia spółki z o.o. spółki komandytowej nieruchomość gruntową wraz z budynkiem. Wnioskodawca wskazał, że będzie to P.D. spółka z o.o. spółka komandytowa.

W świetle powyższych okoliczności stwierdzić należy, że niezależnie od tego czy wniesienie opisanej nieruchomości do P.D. spółki z o.o. spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego nastąpi przy zawarciu umowy spółki czy też będzie stanowiło zmianę umowy spółki, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych lub art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość wkładu zadeklarowana przez wspólników spółki. Natomiast stawka podatku, liczona od wartości wniesionego wkładu wynosić będzie 0,5%. Obowiązek uiszczenia podatku będzie ciążył – stosownie do brzmienia art. 4 pkt 9 cyt. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – na P.D. spółce z o.o. spółce komandytowej.

Stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj