Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-1.4011.568.2019.1.AP
z 8 listopada 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2019 r. (data wpływu 16 września 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne (pytanie Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, prowadzącym jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochody opodatkowane są na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stawką liniową podatku dochodowego w wysokości 19%.

Przedmiot działalności Wnioskodawcy określony we wpisie do CEiDG obejmuje podklasy 74.10.Z „Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania” oraz 62.01.Z - „Działalność związana z oprogramowaniem”. Działalność faktycznie prowadzona przez Wnioskodawcę obejmuje projektowanie systemów informatycznych i rozwiązań interfejsowych na potrzeby tworzenia oprogramowania. Dodatkowo Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na projektowaniu graficznym.

Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Polski. W ramach wykonywanych usług podpisał umowę o świadczenie usług informatycznych.

W ramach tej umowy świadczy dla kontrahenta następujące usługi:

 • Projektowanie systemów informatycznych;
 • Projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych;
 • Research;
 • Analiza funkcjonalności systemów informatycznych;
 • Analiza dostępnych rozwiązań na rynku;
 • Dbałość o zachowanie poufności i danych wrażliwych systemów komputerowych;
 • Przygotowywanie propozycji projektów dla systemów komputerowych;
 • Projektowanie marek i oprawy wizualnej systemów komputerowych;
 • Przygotowywanie specyfikacji technicznej do projektowanych systemów;
 • Testowanie zaprojektowanych rozwiązań;
 • Konsulting graficzny i użytecznościowy aplikacji.

Przenosząc powyższe zakresy zadań na płaszczyznę PKWiU należy wskazać, że działalność wykonywana przez Wnioskodawcę obejmuje usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU 62.01.12.0) oraz usługi projektowania interfejsów graficznych lub innych (mieszczące się w PKWiU 62.01.11.0 - Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania). Wnioskodawca nie wyklucza, że w roku podatkowym będzie świadczył usługi dla innych kontrahentów, jednakże zakres świadczonych usług pozostanie tożsamy i mieścić się będzie w klasyfikacji PKWiU 62.01.12.0 oraz 62.01.11.0.

Wnioskodawca zamierza w terminie określonym w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43, z późn. zm.), złożyć naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy. Podatnik zamierza w dalszym ciągu utrzymać status podatnika VAT czynnego i tym samym powiększać kwoty należności od kontrahentów o podatek VAT należny i rozliczać, na podstawie art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), podatek naliczony.

Należy ponadto podkreślić, że świadczone na rzecz kontrahentów usługi nie są związane z oprogramowaniem.

Dodatkowo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w roku podatkowym i w roku poprzedzającym rok podatkowy Wnioskodawca nie pozostawał w stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, w związku z czym nie będzie miało zastosowania ograniczenie z art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie mógł, na podstawie oświadczenia złożonego naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, opodatkować osiągane przychody z działalności w zakresie projektowania systemów informatycznych i projektowania interfejsów graficznych i innych, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%?
 2. Czy Wnioskodawca jednocześnie będzie mógł w dalszym ciągu utrzymać status podatnika VAT czynnego, tj. wystawiać faktury z wykazanym podatkiem VAT należnym oraz rozliczać podatek naliczony zgodnie z art. 86 ustawy o VAT?
 3. Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi, jeżeli obliczając podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych odliczy od uzyskanych przychodów wydatki bezpośrednio poniesione w roku podatkowym na zapłacenie w roku podatkowym na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, które nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obniży ryczałt od przychodów ewidencjonowanych o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej przez Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem, że kwota obniżenia nie przekroczy 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 3 dotyczącego zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast w zakresie pytania Nr 1 dotyczącego zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. W zakresie pytania Nr 2 dotyczącego podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43, z późn. zm.), podatnik uzyskujący przychody, m.in z pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3-3b ustawy o podatku dochodowym oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), to m.in. wydatki na składki określone w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zapłacone przez podatnika w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących.

Tym samym, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca uprawniony będzie do obniżenia podstawy opodatkowana ryczałtem o kwoty faktycznie poniesionych wydatków na ubezpieczenia społeczne.

Należy jednakże uwzględnić, że na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczał od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej i finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z poźn. zm.), opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli składka ta nie została odliczona od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku dokonywania obniżki, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym.

Stosowane odpowiednio przepisy stanowią kolejno, że:

 • kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki;
 • wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie;
 • obniżenie nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 • składka na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne zapłacone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a;
 • istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynawowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, który będzie opłacał składkę zdrowotną z tytułu osiąganych w Polsce przychodów. Wnioskodawca będzie obniżał kwotę ryczałtu o kwotę składki zdrowotnej, nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Wnioskodawca będzie w stanie odpowiednio udokumentować poniesienie wydatków na składkę zdrowotną, m.in. poprzez potwierdzenie przelewu kwoty składki na indywidualny rachunek bankowy prowadzony na potrzeby wpłat Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, postąpi On prawidłowo, jeżeli obliczając podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych odliczy od uzyskanych przychodów wydatki bezpośrednio poniesione w roku podatkowym na zapłacenie w roku podatkowym na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, które nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym oraz obniży ryczałt od przychodów ewidencjonowanych o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej przez Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem, że kwota obniżenia nie przekroczy 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie się różnić się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj