Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-2.4011.328.2019.1.LZ
z 6 sierpnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2019 r. (data wpływu 7 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydaniem nagród związanych ze sprzedażą premiową w ramach organizowanego przez Wnioskodawcę Programu - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 7 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydaniem nagród związanych ze sprzedażą premiową w ramach organizowanego przez Wnioskodawcę Programu.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca jest podmiotem mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym w Polsce tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.


Wnioskodawca jest częścią międzynarodowej sieci klinik. Spółka organizuje programy lojalnościowe (dalej: „Programy”), które polegają na polecaniu usług świadczonych przez Wnioskodawcę przez jej dotychczasowych klientów innym osobom.


Osoby fizyczne, spełniające szczegółowe kryteria wynikające z regulaminów Programów, w tym skorzystanie z co najmniej jednej usługi oferowanej przez Spółkę (dalej: „Osoby Polecające”), otrzymują premie za skuteczne polecenie usług medycznych, będących w ofercie Wnioskodawcy, osobom fizycznym, które dotychczas nie skorzystały z tych usług (dalej: „Osoby Polecone”).

W zależności od rodzaju usługi, z której skorzystają Osoby Polecone przez daną Osobę Polecającą, tej Osobie Polecającej przyznawana jest premia o określonej wartości (dalej: „Premia”). Premie, które uzyskała Osoba Polecająca w ramach udziału w Programie są gromadzone i wypłacone w postaci przelewu na konto bankowe podane przez Osobę Polecającą w związku z Programem.


W przyszłości Wnioskodawca planuje powierzyć techniczną obsługę Programów wyspecjalizowanemu podmiotowi (dalej: „Agencja”), przy czym Spółka nadal będzie pełnić funkcję organizatora Programów. Podstawowym zadaniem Agencji będzie administrowanie procesem dystrybucji nagród (Premii).


Ciężar ekonomiczny nagród przekazywanych Osobom Polecającym w Programach ponosi i będzie ponosić Wnioskodawca. Osoby Polecające nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej albo ich udział w Programach nie ma związku z pozarolniczą działalnością gospodarczą.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy Premie przekazywane Osobom Polecającym będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”) korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o PIT pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej Osobie Polecającej nie przekroczy kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT?


Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w opisanym powyżej stanie faktycznym jak i zdarzeniu przyszłym, nagrody przekazywane Osobom Polecającym będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową.


W rezultacie, nagrody o wartości jednostkowej nie przekraczającej 2000 zł będą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o PIT.


Natomiast w przypadku nagród o wartości jednostkowej przekraczającej 2000 zł, Spółka zobowiązana będzie jako płatnik pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagród i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby Spółki w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, co wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o PIT. Natomiast w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego Wnioskodawca będzie obowiązany przekazać do urzędu skarbowego właściwego według siedziby Spółki roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR (art. 42 ust. 1a ustawy o PIT).


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Art. 10 ust. 1 ustawy o PIT określa źródła przychodów, wśród których wymienia między innymi przychody ze stosunku służbowego i stosunku pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody z innych źródeł.


W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przychodami z innych źródeł są wszelkie przychody, które nie mieszczą się w innych źródłach przychodów (np. w przychodach ze stosunku pracy, przychodach z działalności gospodarczej, itp.). Ustawodawca w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT wskazuje jedynie przykładowo na różnego rodzaju przychody pochodzące z innych źródeł. O przykładowym charakterze tego katalogu świadczy użycie w przepisie sformułowania „w szczególności”. Przychodami z innych źródeł będą także inne przychody niewymienione wyraźnie w ustawie.


Ponadto, w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przykład przychodów z innych źródeł wymieniono między innymi nagrody i inne nieodpłatne świadczenia. Konsekwentnie, wszelkiego rodzaju nagrody, wygrane czy premie przyznawane w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju akcjach czy konkursach traktowane są jak przychody z innych źródeł.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.


Z kolei stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności.


Mimo że ustawodawca posłużył się w powołanych wyżej przepisach wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował definicji tego pojęcia ani w ustawie o PIT ani w żadnej innej ustawie podatkowej. W tej sytuacji, zgodnie z zasadami wykładni, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdzie wykładnia językowa. Zgodnie z Wielkim Słownikiem Języka Polskiego (www.wsjp.pl), pojęcie „sprzedaż” oznacza oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z kolei „premia” oznacza m.in. nagrodę. Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.


Na tej podstawie przyjąć można, że sprzedaż premiowa oznaczać może oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z którą to czynnością związana jest nagroda.


Opisane Programy spełniają wskazane powyżej cechy sprzedaży premiowej. Podstawowym warunkiem przyznania Premii Osobie Polecającej jest bowiem zakup usług oferowanych przez Wnioskodawcę przez Osoby Polecane. Przyznawana Osobom Polecającym nagroda (Premia) będzie zatem ściśle powiązana ze sprzedażą bowiem wystąpienie sprzedaży u Wnioskodawcy będzie warunkiem przyznania nagrody.


Zauważyć należy, że „umowa sprzedaży” uregulowana została w art. 535 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Na tej podstawie można uznać, że sprzedaż premiowa występowałaby tylko w przypadku, gdy nabywca byłby równocześnie podmiotem otrzymującym nagrodę (premię). Tym samym, zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT miałoby zastosowanie wyłącznie do nagród (premii) wypłacanych osobom, które zawarły umowę sprzedaży z podmiotem przyznającym premię.


Jednakże, w ocenie Spółki, odwoływanie się do definicji pojęcia sprzedaży zawartej w Kodeksie cywilnym jest niezasadne. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, prawo podatkowe jest autonomiczną gałęzią prawa, do której nie można automatycznie przenosić pojęć zdefiniowanych dla potrzeb innych gałęzi prawa, o ile nie wynika to wyraźnie z ustawy. Mając natomiast na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, brak jest podstaw do zawężania zakresu pojęcia sprzedaży premiowej.


Przedstawione powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 lipca 2013 r. (sygn. III SA/Wa 381/13), wskazał, że: „Sąd podziela stanowisko Strony skarżącej, iż do celów zwolnienia podatkowego określonego art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż kontrahent nie prowadzi bezpośrednio (we własnym imieniu) punktów handlowych mogących prowadzić sprzedaż detaliczną jego towarów, a Strona w ramach świadczonych usług marketingowo-reklamowych na rzecz swoich klientów, koordynuje akcję sprzedaży premiowaną nagrodą zgodnie z regulaminem opisanym we wniosku. To, że akcje sprzedaży premiowej realizowane są na zlecenie dużych podmiotów gospodarczych, klientów Wnioskodawcy (podstawą ich realizacji jest każdorazowo zlecenie zawarte między Spółką a Kontrahentem oraz przygotowany przez Spółkę regulamin) nie zmienia istoty sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., którego treść wskazuje, że jest pojęciem szerszym niż sprzedaż w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który ponadto, jak trafnie wskazała Strona, nie zna pojęcia „sprzedaży premiowej”.


Również w innych orzeczeniach sądy administracyjne wskazywały na konieczność szerokiego rozumienia pojęcia sprzedaży premiowej. Przykładowo wskazać można wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r. (sygn. III SA/Wa 2248/12), w którym podkreślono, że: „W ocenie Sądu w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawodawcy chodziło o objęcie zwolnieniem każdej nagrody otrzymywanej przez podatników – konsumentów w ramach wszelkich akcji promocyjnych, marketingowych, motywacyjnych, organizowanych przez profesjonalnych przedsiębiorców, o ile oczywiście zachodzą dalsze warunki zwolnienia”.


Dodatkowo wskazać należy, że zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Ustawodawca w treści powyższego przepisu, jak i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, posługuje się pojęciem „nagród związanych ze sprzedażą premiową”, a nie premią z tytułu sprzedaży. Zatem istotne z punktu widzenia zastosowania zwolnienia dla nagród związanych ze sprzedażą premiową nie są cechy podmiotu wydającego i otrzymującego nagrodę, a jedynie to, czy istnieje związek pomiędzy przyznaną nagrodą a sprzedażą.


W analizowanym przypadku taki związek niewątpliwie istnieje. Nagroda będzie bowiem przyznawana w związku z zakupem usług oferowanych przez Wnioskodawcę, tj. pod warunkiem wystąpienia sprzedaży. Nie ma przy tym znaczenia, że sprzedaż warunkująca udzielenie Premii wystąpi między Wnioskodawcą a Osobą Polecaną a nie między Wnioskodawcą a Osobą Polecającą. Istotne z punktu widzenia zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, jest wystąpienie sprzedaży i związku między sprzedażą i nagrodą. Oba te elementy w Programach bezsprzecznie istnieją.


Co więcej, analizując zakres stosowania zwolnienia z opodatkowania dla nagród związanych ze sprzedażą premiową nie sposób nie odnieść się do celu jaki ma realizować to zwolnienie. Rolą sprzedaży premiowej jest motywowanie klientów do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, wyrobienie określonych, korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenie jego lojalności i zainteresowania oferowanymi produktami. Te cele realizują Programy, która zmierzają do zachęcania uczestników do nabywania usług Wnioskodawcy, a tym samym do zwiększania przychodów Spółki ze sprzedaży.


Stanowisko Spółki potwierdzają również m. in. następujące interpretacje indywidualne:

  • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 czerwca 2017 r. nr 0114-KDIP3 -3.4011.13.2017.2.GF;

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy nagrody przekazywane w ramach Programów Osobom Polecającym, będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, korzystające ze zwolnienia z PIT do kwoty 2 000 zł.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z poźn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki, tj.:

  • obliczenie,
  • pobranie,
  • wpłacenie

-podatku, zaliczki.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.


Przechodząc na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.


W świetle powyższego przepisu podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.


Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie w pkt 9 wymieniono „inne źródła”.


Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy, w tym również premie przyznawane w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju akcjach, czy programach.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.


Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy – zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.


Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.


Zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca organizuje programy lojalnościowe, które polegają na polecaniu usług świadczonych przez Wnioskodawcę przez jej dotychczasowych klientów innym osobom. Osoby fizyczne, spełniające szczegółowe kryteria wynikające z regulaminów Programów, w tym skorzystanie z co najmniej jednej usługi oferowanej przez Spółkę, otrzymują premie za skuteczne polecenie usług medycznych, będących w ofercie Wnioskodawcy, osobom fizycznym, które dotychczas nie skorzystały z tych usług. W zależności od rodzaju usługi, z której skorzystają Osoby Polecone przez daną Osobę Polecającą, tej Osobie Polecającej przyznawana jest premia o określonej wartości. Premie, które uzyskała Osoba Polecająca w ramach udziału w Programie są gromadzone i wypłacone w postaci przelewu na konto bankowe podane przez Osobę Polecającą w związku z Programem. W przyszłości Wnioskodawca planuje powierzyć techniczną obsługę Programów wyspecjalizowanemu podmiotowi - Agencji, przy czym Spółka nadal będzie pełnić funkcję organizatora Programu. Ciężar ekonomiczny nagród przekazywanych Osobom Polecającym w Programach ponosi i będzie ponosić Wnioskodawca. Osoby Polecające nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej albo ich udział w Programach nie ma związku z pozarolniczą działalnością gospodarczą.


Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że po stronie Osób Polecających z tytułu przyznawanych premii powstaje przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Jednakże fakt, że uczestnik programu lojalnościowego uzyskuje przychód podatkowy, nie musi automatycznie oznaczać konieczności zapłaty podatku dochodowego. W niektórych sytuacjach ma bowiem zastosowanie zwolnienie ukonstytuowane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym – wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.


Dla zastosowania powyższego zwolnienia niezbędne jest zatem aby:

  • otrzymana nagroda była związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
  • jednorazowa wartość nagród nie przekroczyła kwoty 2000 zł,
  • nagroda z tytułu sprzedaży premiowej towarów lub usług nie została otrzymana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie, wskazał jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży.

W związku z powyższym, dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.


Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.


Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). I tak, treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.


Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś – internetowy Słownik języka polskiego (www.sjp.pwn.pl). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.


Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że – zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast, zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego – świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.


Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.


W związku z powyższym, mając na uwadze powyższe ustalenia i przywołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru.


Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że opisane w wniosku programy lojalnościowe, spełniają wskazane powyżej cechy sprzedaży premiowej. Podstawowym warunkiem przyznania premii pieniężnej jest/będzie bowiem zakup usługi oferowanej przez Wnioskodawcę. Nagroda w ramach programów jest/będzie przyznawana w zamian za skuteczne „polecenie” uczestnictwa w nich, zakończone sprzedażą usługi oferowanej przez Wnioskodawcę. Przyznawana uczestnikom programów nagroda (premia pieniężna) jest/będzie ściśle powiązana ze sprzedażą bowiem wystąpienie sprzedaży jest/będzie warunkiem przyznania nagrody (premii pieniężnej).


Tym samym kwoty wypłacane klientom – osobom Polecającym za skuteczne polecenie usług medycznych oferowanych przez Spółkę stanowią nagrodę związaną ze sprzedażą premiową.


Uwzględniając przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że jeżeli jednorazowa wartość nagrody wypłacanej przez Spółkę nie przekroczy kwoty 2000 zł, to otrzymanie przedmiotowych nagród korzysta/będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, na Wnioskodawcy jako płatniku nie ciążą/ nie będą ciążyły obowiązki pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR, zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy.


Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.


Ponadto, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych organów podatkowych wskazać należy, że rozstrzygnięcia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj