Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBI/2/423-824/11/AP
z 5 października 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPBI/2/423-824/11/AP
Data
2011.10.05Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Zasady szczegółowe dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych


Słowa kluczowe
akt notarialny
aport
ewidencja środków trwałych
majątek
odpisy amortyzacyjne
przedsiębiorstwa
składnik majątkowy
wartości niematerialne i prawne
wartość dodatnia firmy
wartość początkowa
wartość rynkowa
wkłady niepieniężne
znak towarowy


Istota interpretacji
Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionego do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa prawa do wzoru przemysłowego, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tego składnika majątku jako składnika aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?Wniosek ORD-IN 4 MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 05 lipca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 05 września 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoczęcia amortyzacji od wniesionych aportem składników majątkowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 lipca 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoczęcia amortyzacji od wniesionych aportem składników majątkowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 26 sierpnia 2011 r. Znak IBPBI/2/423-822/11/AP IBPBI/2/423-823/11/AP IBPBI/2/423-824/11/AP wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął do tut. BKIP w dniu 05 września 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 grudnia 2010 r. W § 29 Umowy Spółki (akt notarialny z dnia 13 grudnia 2010 r., Repertorium A. nr …) Wspólnicy postanowili, iż rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, a jednocześnie, iż pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2011 r.

Następnie, aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2010 r. (Repertorium A. nr …), podjęta została uchwała w sprawie zmiany Umowy Spółki w zakresie opisanego wyżej § 29 Umowy, który otrzymał następujące brzmienie:

  1. „Rokiem podatkowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, nie pokrywający się z rokiem kalendarzowym.
  2. Rok podatkowy w Spółce trwa od dnia 13 grudnia do dnia 12 grudnia następnego roku.
  3. Pierwszy rok podatkowy trwa od dnia 13 grudnia 2010 r. i nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
  4. Księgi, rachunkowość oraz sprawozdawczość Spółki winny być prowadzone zgodnie z prawem polskim.".

W związku z powyższą zmianą, Spółka na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 5 updop, dokonała zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, tj. roku trwającego od 13 grudnia 2010 r. do 12 grudnia 2011 r.

Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w 2010 r. W 2011 r. planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce, przy czym udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęłaby osoba trzecia, tj. kapitałowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, dalej „Osoba Trzecia"). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte przez Osobę Trzecią w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa Osoby Trzeciej w rozumieniu art. 4a pkt 3 updop w związku z art. 551 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., dalej „kodeks cywilny”).

W skład przedsiębiorstwa Osoby Trzeciej będą wchodzić m.in. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm., dalej również „ustawa PWP”) oraz w poprzedzającej ją ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r., nr 5, poz. 17), tj. prawo do wzoru przemysłowego, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „UPRP”), do którego przysługują wnoszącej prawa z rejestracji w rozumieniu ustawy PWP. Zaznaczenia wymaga, że z posiadanych przez Wnioskodawcę informacji wynika, iż składniki wkładu niepieniężnego (aportu) nie są (nie będą) wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego ten wkład niepieniężny (aport), tj. Osoby Trzeciej.

Aport (wkład niepieniężny) w postaci przedsiębiorstwa będzie wnoszony na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy według wartości rynkowej. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez spółkę wnoszącą aport, czyli przez Osobę Trzecią, w formie aktu notarialnego. Jak wynika z analiz, wniesienie przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki, wiązać się będzie z powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 updop.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionego do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa prawa do wzoru przemysłowego, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tego składnika majątku jako składnika aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Spółki, będzie Ona uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionego do Niej w ramach aportu przedsiębiorstwa prawa do wzoru przemysłowego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie tego prawa do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę.

W uzasadnieniu stanowiska należy oprzeć się na brzmieniu przepisu art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, który stanowi, że odpisów amortyzacyjnych od wartości materialnych i prawnych dokonuje się co do zasady od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości te wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Wynika z tego, iż miesiącem, w którym Spółka będzie mogła rozpocząć amortyzowanie przedmiotowego prawa będzie miesiąc następujący po miesiącu wprowadzenia prawa do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W założeniu zdarzenia przyszłego, wniesienie aportu nastąpi w formie aktu notarialnego, zatem skuteczne przeniesienie prawa do wzoru przemysłowego na Spółkę nastąpi w momencie zawarcia aktu notarialnego. Podobne stanowisko, potwierdzające stanowisko Spółki zajął Minister Finansów w wydanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego (nr IPPB3/423-784/10-4/MS, nr IPPB5/423-112/09-2/MB).

Podsumowując, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wniesionego do niej, w ramach aportu przedsiębiorstwa, prawa do wzoru przemysłowego, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W interpretacji indywidualnej z dnia 05 października 2011 r. IBPBI/2/423-822/11/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, trwający rok podatkowy Spółki jest inny niż rok kalendarzowy, rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. a zakończy się 31 grudnia 2011 r. Spółka będzie zatem miała obowiązek stosować do końca przyjętego (obecnego) roku podatkowego przepisy updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. – zwanej dalej „updop”), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Jak stanowi art. 102 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej, wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. W myśl art. 105 ust. 1 i 2 ww. ustawy, na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 tej ustawy, prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

Umowa o przeniesienie prawa, o którym mowa w ust. 1, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Zgodnie z powyższym, podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od praw do wzorów przemysłowych, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

  • zostały nabyte przez podatnika,
  • nadają się do gospodarczego wykorzystania,
  • przewidywany okres ekonomicznej użyteczności wynosi co najmniej rok,
  • są przeznaczone do używania na potrzeby podatnika.

Zatem, jeżeli w związku z wniesieniem do Spółki przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą również prawa do wzoru przemysłowego, zachowana jest forma notarialna, to w takim przypadku dochodzi do skutecznego przeniesienia na Spółkę tych praw, czyli ich nabycia. Wobec powyższego, skoro zgodnie z art. 16b ust. 1 updop, amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przyjęcia do używania prawa, o których mowa w ustawie prawo własności przemysłowej, to w konsekwencji, spółka, do której został wniesiony wkład obejmujący prawo rejestracji wzoru przemysłowego, może na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 6 updop, dokonywać amortyzacji tych praw.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 16d ust. 2 updop, składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

Ponadto, updop w art. 16h ust. 3 w związku z art. 16h ust. 3a, przewiduje szczególny sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych dotyczących składników majątku nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa. Należy jednak zauważyć, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym prawa do wzoru przemysłowego nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki wnoszącej aport, dlatego też ww. artykuły nie będą miały zastosowania.

W świetle powyższych przepisów należy uznać, iż Spółka będzie uprawniona do amortyzacji wniesionego do niej prawa do wzoru przemysłowego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzi ww. prawo do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że stanowisko Spółki w zakresie momentu rozpoczęcia amortyzacji od wniesionych aportem składników majątkowych jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego do końca 2010 r.

Nadmienić należy, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 2 wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj