Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB3/423-653/10-2/DP
z 29 listopada 2010 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB3/423-653/10-2/DP
Data
2010.11.29Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Przychody

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Przedmiot opodatkowania


Słowa kluczowe
akcja
akcja
koszty uzyskania przychodów
koszty uzyskania przychodów
nieruchomości
nieruchomości
odpłatne zbycie
odpłatne zbycie
wartość nominalna
wartość nominalna
wartość rynkowa
wartość rynkowa
wkłady niepieniężne
wkłady niepieniężne
wspólnik
wspólnik


Istota interpretacji
Czy za koszt uzyskania przychodu Spółki z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w SK, uprzednio objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, należy uznać wartość tego wkładu z dnia wniesienia, nie wyższą jednak od wartości rynkowej tego wkładu na moment wniesienia?Czy za koszt uzyskania przychodu Spółki z tytułu odpłatnego zbycia akcji w SKA, uprzednio objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, należy uznać nominalną wartość objętych akcji z dnia ich objęcia?Wniosek ORD-IN 214 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2010 r. (data wpływu 3 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej lub z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej lub z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Spółką lub Wnioskodawcą) jest właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym gruntów wraz z posadowionym na nich budynkiem. Grunt oraz wieczyste użytkowanie gruntu a także posadowiony na nich budynek (dalej Nieruchomość) został zakupiony przez spółkę w 2005 r. Nieruchomość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a Spółka dokonuje od niej odpisów amortyzacyjnych. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i wynajem Nieruchomości.

Spółka rozważa zbycie Nieruchomości. Jednym z analizowanych scenariuszy jest zbycie Nieruchomości do Spółki osobowej (spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ) poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego obejmującego Nieruchomość lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 roku, nr 20 poz. 222) dalej „KC”.

Jeżeli przedmiotem wkładu będzie przedsiębiorstwo, wówczas obejmie ono m.in. Nieruchomość, kredyt związany z nabyciem Nieruchomości, wszelkie należności i zobowiązania związane z wynajmowaniem Nieruchomości i zarządzaniem. Nie jest wykluczone, że w przypadku zmiany koniunktury gospodarczej Spółka dokona zbycia ogółu praw i obowiązków w SK / akcji w SKA.

W związku z powyższym zadano następujące pytania

Pytanie 1:

Czy za koszt uzyskania przychodu Spółki z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w SK, uprzednio objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, należy uznać wartość tego wkładu z dnia wniesienia, nie wyższą jednak od wartości rynkowej tego wkładu na moment wniesienia...

Pytanie 2:

Czy za koszt uzyskania przychodu Spółki z tytułu odpłatnego zbycia akcji w SKA, uprzednio objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, należy uznać nominalną wartość objętych akcji z dnia ich objęcia...

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, za koszt uzyskania przychodu Spółki z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w SK, uprzednio objętych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, należy uznać wartość tego wkładu (Nieruchomości) z dnia wniesienia, nie wyższą jednak od wartości rynkowej tego wkładu na moment wniesienia.

Uzasadnienie

Wnioskodawca, jako osoba prawna, podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W ustawie o CIT brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących wprost ustalania kosztów uzyskania przychodu w przypadku przeniesienia na inny podmiot przez wspólnika spółki osobowej ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej.

Ustawa o CIT określa konsekwencje podatkowe odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny. Natomiast brak jest bezpośredniej regulacji odnoszącej się do opodatkowania zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Wobec braku szczegółowych uregulowań ustawy o CIT bezpośrednio odnoszących się do ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku przeniesienia na inny podmiot przez wspólnika spółki osobowej ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej objętych uprzednio za wkład niepieniężny, Wnioskodawca uważa, że należy odwołać się do wykładni językowej przepisu art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o CIT, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji), wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje), wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego słowo „udział” w języku polskim oznacza uczestnictwo w czymś wraz z innymi” albo też wkład wspólnika do kapitału przedsiębiorstwa, spółki itp., również dokument potwierdzający ten wkład”. Stosując reguły wykładni językowej można uznać, że udział oznacza również uczestnictwo w spółce osobowej wraz z innymi wspólnikami, którego atrybutem są posiadane prawa i obowiązki wspólnika. Zatem uprawnione jest potraktowanie zbywanych praw i obowiązków przysługujących wspólnikowi w spółce osobowej, tak jak udziałów w spółce kapitałowej. W rezultacie, konsekwencje podatkowe odpłatnego zbycia tych praw powinny być analogiczne do konsekwencji odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej objętych uprzednio za wkład niepieniężny. Przepis art. 15 ust. 1k pkt 1 powinien zostać odpowiednio zastosowany. Na uwagę zasługuje również fakt, iż powołany przepis art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o CIT odnosi się ogólnie do udziałów „spółek”, a nie wyłącznie do udziałów w spółkach kapitałowych (jak to jest jednoznacznie określone np. w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT).

Z kolei kosztem objęcia tych praw i obowiązków (udziałów) w spółce ma być nominalna wartość tych praw i obowiązków (udziałów) z dnia objęcia. W przypadku objęcia praw i obowiązków (udziałów) wspólnika spółki osobowej, ich wartość będzie określona w umowie spółki i będzie równa wnoszonym wkładom przez wspólników. Wartość wnoszonych przez wspólników wkładów zostanie na dzień ich wniesienia odzwierciedlona w księgach rachunkowych spółki osobowej, do której wnoszony jest wkład w wysokości nie wyższej od wartości rynkowej wnoszonego wkładu z dnia wniesienia.

Wobec powyższego, za koszt objęcia ogółu praw i obowiązków wspólnika w SK należałoby uznać wartość tych praw i obowiązków określoną w umowie SK w wysokości równej wartości wkładu niepieniężnego wycenionego na dzień wniesienia do wysokości nie wyższej niż wartość rynkowa.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków (objętych w zamian za wkład w postaci Nieruchomości) przysługujących Wnioskodawcy będącemu wspólnikiem SK, powinien zostać ustalony w wysokości wartości Nieruchomości wniesionej jako wkład niepieniężny, określonej w umowie tej spółki, nie wyższej jednak od wartości rynkowej wnoszonej Nieruchomości z dnia jej wniesienia.

Przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydanych przez organy podatkowe, w tym min.

  • interpretacja indywidualna wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 październik 2009 r. (sygn.: IPPB3/423-434/09-3/MS),

Ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, za koszt uzyskania przychodu Spółki z tytułu odpłatnego zbycia akcji w SKA, uprzednio objętych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, należy uznać nominalną wartość objętych akcji z dnia ich objęcia.

Uzasadnienie

Wnioskodawca, jako osoba prawna, podlega opodatkowaniu uzyskanych dochodów na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy, który stanowi zamknięty katalog wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie/nabycie udziałów albo akcji w spółce. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów i akcji. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, skoro w wyniku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji SKA, Spółka uzyska przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji tej spółki, to kosztami uzyskania tego przychodu będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na objęcie akcji tej spółki. Moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu objęcia akcji SKA będzie więc odroczony do momentu potencjalnego zbycia tych akcji.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o CIT, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) (...), objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji), z dnia ich objęcia — jeżeli udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jako że przedmiotem odpłatnego zbycia dokonywanego przez Wnioskodawcę będą akcje w SKA, w ocenie Wnioskodawcy przytoczony przepis art. 15 ust. 1k pkt 1 znajdzie zastosowanie. Zważywszy, że powołany przepis art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o CIT odnosi się ogólnie do akcji „spółek”, a nie wyłącznie do akcji spółek kapitałowych” (jak to jest jednoznacznie określone np. w art. 12 ust. 1 pkt 7), to w opinii Wnioskodawcy prawidłowe jest zastosowanie tego przepisu do określenia kosztu zbycia akcji w spółce osobowej (SKA) objętych za wkład inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Wnioskodawca dokona wniesienia wkładu niepieniężnego (Nieruchomości) do SKA z przekazaniem całej wartości tego wkładu na kapitał zakładowy spółki. W konsekwencji, nominalna wartość wydanych Wnioskodawcy akcji będzie równa wartości wnoszonego wkładu określonego w umowie spółki, nie wyższej jednak od wartości rynkowej tego wkładu z dnia wniesienia.

W związku z powyższym, w momencie zbycia akcji uprawnione będzie rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu w wysokości wartości wniesionego wkładu określonego w umowie spółki, nie wyższej jednak od wartości rynkowej tego wkładu z dnia wniesienia, co odpowiada nominalnej wartości objętych akcji.

Zaprezentowana przez Wnioskodawcę interpretacja przepisów ustawy o CIT znajduje potwierdzenie w treści indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydawanych przez Ministra Finansów:

  • indywidualna interpretacja prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 maja 2009 roku, sygn. IPPB3/423-123/09-2/MŚ,
  • indywidualna interpretacja prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 października 2008 roku, sygn. IPPB3/423-1074/08-2/MS,
  • indywidualna interpretacja prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 września 2008 roku, sygn. IPPB3/423-957/08-2/MS.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: „ustawa o PDOP”) przepisy ustawy mają zastosowanie do osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji oraz do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 4 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej „KSH”), spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne są zaliczane do spółek osobowych nie posiadających osobowości prawnej nie mogą one być uznane za podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Nie oznacza to jednak, że dochody osiągane przez spółki osobowe są wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym. Przychody i koszty powstające w spółce osobowej przypisywane są bowiem odpowiednio do jej wspólników, co w sytuacji gdy wspólnikiem takim pozostaje osoba prawna wynika z art. 5 ustawy o PDOP. Zgodnie z ust.1 powołanego przepisu przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału, zaś z ust. 2 wynika stosowanie takiej samej zasady do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Konsekwentnie, skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółek osobowych, a odnoszące się do jej wspólników będących osobami prawnymi, powinny być rozpatrywane w oparciu o pozostałe przepisy ustawy o PDOP.

Z art. 10 § 1 KSH wynika natomiast, że ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 10 § 2 KSH).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje wnieść w formie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej określoną nieruchomość (w skład której wchodzi własność gruntu, prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek na tych gruntach posadowiony) lub przedsiębiorstwo, w którego skład będzie wchodzić ta nieruchomość. Stosownie do treści przedmiotowego wniosku możliwe jest, że w przyszłości Wnioskodawca dokona zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej lub dokona sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej.

Ustawa o PDOP nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących kwestii opodatkowania operacji gospodarczej polegającej na przeniesieniu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (w tym przypadku przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) ogółu praw i obowiązków z tytułu jego uczestnictwa w spółce komandytowej. Powyższe odnosi się również do sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej.

Co istotne art. 15 ust. 1k pkt 1 tej ustawy, na który powołuje się Wnioskodawca nie ma zastosowania do zbycia udziałów lub sprzedaży akcji spółek osobowych. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2010 r. (sygn. akt I SA/Wr 145/10; wyrok prawomocny). W ocenie tego sądu użyty w przepisie, zawartym w art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o PDOP, zwrot „udziałów (akcji)” należy odnosić wyłącznie do spółek kapitałowych. Swoje stanowisko WSA we Wrocławiu argumentuje w sposób następujący: „Konglomerat praw i obowiązków, o jakim mowa w art. 10 § 1 – 3 K.s.h., pełni bowiem w spółce osobowej jaką jest spółka komandytowa inną rolę niż udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też akcje w spółkach akcyjnych. Tak więc pojęcie „udział” w odniesieniu do „praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej” funkcjonuje w doktrynie, czy też w orzecznictwie jedynie umownie, a nie w znaczeniu normatywnym”.

W związku z powyższym, mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca jest osobą prawną, przy ustalaniu jego dochodu z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, jak też w przypadku sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej, należy kierować się zasadą ogólną wyrażoną w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z powołanym art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, a jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Przychód z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, jak też w przypadku sprzedaży akcji w spółce komandytowo-akcyjnej wnioskodawca zobowiązany będzie ustalić w oparciu o regulacje art. 12 i art. 14 ustawy o PDOP, natomiast koszty podatkowe w myśl art. 15 tej ustawy.

Art. 12 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami są m. in. otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Natomiast za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ww. ustawy). W myśl art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP określa co do zasady, jakie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z jego brzmieniem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z powyższego przepisu wynika, że aby można było uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  1. koszt musi zostać poniesiony (memoriałowo lub kasowo),
  2. celem jego poniesienia powinno być osiągnięcie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,
  3. wydatek nie może się znajdować na liście zawartej w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącej katalog wydatków, które nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Łączne spełnienie tych warunków jest konieczne, aby dany wydatek uznać za koszt uzyskania przychodów.

Podkreślić należy, że przyjęta na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oznacza, że do kosztów podatkowych podatnik zaliczać może jedynie wydatki faktycznie poniesione. Za wydatek poniesiony przez wspólnika nie może być uznana wartość rynkowa wniesionych aportem składników majątkowych określona przez wspólników w statucie spółki osobowej na dzień ich wniesienia (w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej równa wartości nominalnej wydanych w zamian akcji spółki osobowej). Wycena przedmiotu wkładu na dzień wnoszenia aportu dokonywana jest dla potrzeb określenia wzajemnych praw i obowiązków wspólników spółki osobowej.

W konsekwencji, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy PDOP w momencie zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, jak też w przypadku sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej, nabytych w zamian za wkład niepieniężny w postaci wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodów może być uznany wyłącznie wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę („koszt historyczny”) na nabycie przedmiotu wkładu.

Przy czym należy pamiętać, o podstawowej zasadzie wykładni systemowej w podatku dochodowym, zgodnie z którą ten sam wydatek nie może być uwzględniony więcej niż jeden raz, jako koszt uzyskania przychodu u tego samego podatnika. Jak stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30.01.2009r. sygn. akt III SA/Wa 2247/08 „Zasada ta co prawda nie jest w sposób wyraźny wyrażona w żadnym z przepisów ustawy dotyczącym podatku dochodowego (zarówno od osób prawnych jak i fizycznych), niemniej jednak zestawienie istniejących przepisów dotyczących sposobu konstruowania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym uzasadnia przyjęcie takiego założenia”.

Reasumując powyższe, w przypadku planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży akcji w spółce komandytowo-akcyjnej lub zbycia udziałów w spółce komandytowej przychód podatkowy stanowi cena należna z tytułu ich sprzedaży. Natomiast kosztem uzyskania przychodów sprzedawanych akcji tej spółki osobowej będzie koszt „historyczny”, tj. wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie wnoszonych aportem składników majątkowych, niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów u Wnioskodawcy. Różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania stanowić będzie w myśl art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zatem za błędne należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, objętych w zamian za wkład niepieniężny należy uznać wartość tego wkładu z dnia wniesienia, nie wyższą od wartości rynkowej. Błędny jest również pogląd, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, objętych za wkład niepieniężny, kosztem uzyskania przychodu będzie nominalna wartość tych akcji z dnia ich objęcia.

Jednocześnie organ podatkowy pragnie wyjaśnić, że powołane we wniosku interpretacje indywidualne zostały wydane w indywidualnych sprawach innych wnioskodawców i nie mogą stanowić źródła praw i obowiązków dla innych podatników. W świetle stanowiska zaprezentowanego w niniejszej interpretacji, rozstrzygnięcia w nich zawarte, na podstawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej mogą być zmienione przez Ministra Finansów, z uwagi na ich nieprawidłowość.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 i pytania nr 2 uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj