Interpretacje do przepisu
art. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


475/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.490.2019.2.AJ
     ∟Dostawa działek gruntu niezabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast dostawa grunt zabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ nastąpiło po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca ma prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących dostawy działek dokonaną wcześniej.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.349.2019.2.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.511.2019.2.WH
     ∟Zwolnienie z podatku przy sprzedaży nieruchomości.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.411.2019.2.RM
     ∟Opodatkowanie dostawy lokali mieszkalnych i parkingu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nakładami ponoszonymi na adaptację budynku.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/443-964/13-2/ICZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących opłaty ponoszone na podstawie zawartych umów serwisowych, w ramach których ponoszone są koszty ubezpieczenia pojazdów.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.343.2019.3.MMA
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą Nieruchomości.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.406.2019.1.AKO
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w zw. z realizacją projektu

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.366.2019.2.MJ
     ∟braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania – modernizacja obiektu

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.403.2019.1.BS
     ∟prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.380.2019.2.UNR
     ∟brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „…”

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.304.2019.1.EB
     ∟Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku należnego w związku z realizacją projektu.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.275.2019.3.KS
     ∟Możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją zadania.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.332.2019.3.IR
     ∟w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.321.2019.1.WL
     ∟brak możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.304.2019.1.MJ
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z realizacją projektu.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.275.2019.1.JB
     ∟Możliwość obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.342.2019.1.EA
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.275.2019.1.MK
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.270.2019.1.MK
     ∟brak prawa do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na zakupie dwudziestu nowych stołów do świetlicy OSP

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.290.2019.1.EJU
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.344.2019.1.NK
     ∟Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.343.2019.1.NK
     ∟Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.858.2018.1.AKO
     ∟Skutki podatkowe dostawy nieruchomości.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.496.2018.2.JS
     ∟miejsca opodatkowania usług montażowych polegających na montażu linii produkcyjnej, niezastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.91.2018.1.AS
     ∟Wyłączenie od opodatkowania VAT czynności wskazanych we wniosku.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.160.2018.2.MGO
     ∟uznanie Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą działek budowlanych stanowiących współwłasność małżeńską za podatnika podatku od towarów i usług

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.17.2018.2.MN
     ∟w zakresie: - nie uwzględniania w mianowniku, przy wyliczeniu prewskaźnika, not księgowych z tytułu działalności statutowej Zakładu (pytanie oznaczone nr 1), - nie uwzględniania przy wyliczaniu preproporcji wartości ujmowanych w notach księgowych wystawianych przez Zakład z tytułu działań wykonanych na rzecz jednostki scentralizowanej (Gminy, jednostek budżetowych Gminy itd.) dotyczących świadczeń takich jak: woda, ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych (pytanie oznaczone nr 2), - uznania, że ww. noty dotyczą czynności opodatkowanych podatkiem VAT (pytanie oznaczone nr 3), - prawa do odliczenia całości podatku naliczonego względem nabyć towarów i usług służących wykonaniu czynności (usług), o których mowa w pytaniach nr 2 i 3 (pytanie oznaczone nr 4), - braku obowiązku ujmowania przy wyliczaniu prewspółczynnika: odsetek od należności z tytułu opłat za wodę i ścieki, odsetek bankowych, zwrotów opłat sądowych i komorniczych, kar umownych, odszkodowań majątkowych, przychodów za dostarczanie wody i oprowadzanie ścieków dla jednostek organizacyjnych Gminy, kwot (w postaci wyłącznie zapisów księgowych) stanowiących tzw. pokrycie amortyzacji środków trwałych, odpisów aktualizujących (pytanie oznaczone nr 5), - nie uwzględniania przy wyliczaniu prewspółczynnika przez Zakład otrzymanej dotacji celowej (cześć pytania oznaczonego nr 6), - uwzględniania (wyłącznie w liczniku) przy wyliczaniu prewspółczynnika przez Zakład otrzymanej dotacji do ceny dostarczanej wody (cześć pytania oznaczonego nr 6), - ustalenia w zakresie działalności zakładu dwóch odrębnych sposobów wyliczania proporcji z uwzględnieniem różnych rodzajów działalności (pytanie oznaczone nr 7), - braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego związanego ze zmianą przeznaczenia środka trwałego (pytanie oznaczone nr 8), ustalenia kiedy powstanie obowiązek korekty podatku naliczonego w związku zakupem środka trwałego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego (pytanie oznaczone nr 9)

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.559.2017.2.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w przypadku not, o których mowa w pytaniu nr 2 wniosku, dopuszczalne jest uznanie, że dotyczą one czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jeżeli jednostka organizacyjna Gminy (inna niż Zakład) dokonuje następnie sprzedaży usług ujmowanych w ww. notach na rzecz osób/podmiotów trzecich, co skutkuje wówczas wykazaniem przez Gminę z tego tytułu sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, natomiast na etapie (uprzedniego) „przekazywania” usługi przez Zakład ww. jednostce organizacyjnej Gminy jednostka ta deklaruję, że „przejmowana” usługa podlega sprzedaży (tj. stanowić będzie czynność opodatkowaną podatkiem VAT; stwierdzenia, czy Gmina może odliczyć całość (100%) podatku naliczonego względem nabyć towarów i usług służących wykonaniu czynności (usług), o których mowa w pytaniu nr 2 i 3 wniosku; zasad uwzględniania przy wyliczaniu prewspółczynnika przez Zakład otrzymywanych dotacji: inwestycyjnych, do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz na pokrycie kosztów bieżących; ustalenia innego niż przewidziany w obowiązujących przepisach sposobu wyliczania preproporcji tzn. przy uwzględnieniu kryterium rodzajów działalności; obowiązku korekty podatku naliczonego związanego ze zmianą przeznaczenia (wykorzystywania) środków trwałych.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.518.2017.4.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku uwzględniania w obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy dotacji celowej inwestycyjnej na modernizację środka trwałego; oraz w zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, w deklaracji za styczeń 2018 r., z tytułu wydatków poniesionych na wybudowanie środka trwałego – budynku krytej pływalni.

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.564.2017.2.AS
     ∟Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie zasad uwzględniania przy wyliczaniu prewspółczynnika przez Zakład otrzymywanych dotacji inwestycyjnych; ustalenia innego niż przewidziany w obowiązujących przepisach sposobu wyliczania preproporcji, np.: przy uwzględnieniu kryterium rodzajów działalności; obowiązku korekty podatku naliczonego związanego ze zmianą przeznaczenia środków trwałych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj