Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


634/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-272/15-1/PM
     ∟Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo jeśli w związku z dokonaniem zmiany statutu spółki komandytowo-akcyjnej obliczy, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej sumę wkładów komplementariusza (komplementariuszy), kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej bądź ich zwiększenia, przy czym nie pobierze podatku od części wkładów akcjonariuszy na kapitał zakładowy obejmowanych ponad wartość nominalną, która zostanie przekazana do kapitału zapasowego, czyli od agio?

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.104.2019.1.HS
     ∟Obowiązek podatkowy w związku z pożyczką udzieloną na rzecz spółki przez komandytariusza.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.45.2019.2.LB
     ∟Zatem biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że planowane wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest traktowane na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki osobowej i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5%. Podstawę opodatkowania – stosownie do brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy – stanowić będzie wartość wkładów podwyższających majątek spółki osobowej, która to wartość winna być określona w zmianie umowy spółki. Od ww. podstawy opodatkowania odliczeniu podlegać będą wydatki wymienione w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.16.2019.3.PM
     ∟Czy w sytuacji opisanej wyżej, pożyczkobiorca, w tym, jeżeli pożyczkobiorcą będzie podmiot powiązany osobowo względem pożyczkodawcy, zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od zawartych umów pożyczek?

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.258.2018.1.MS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na zapłatę PCC w związku z wniesieniem wkładów do Spółki Cywilnej.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.114.2018.1.HS
     ∟Czy zastosowana stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez wspólnika jest prawidłowa?

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.48.2018.4.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Spółkę Majątkową do Spółki Operacyjnej wkładu niepieniężnego w postaci prawa do nieodpłatnego używania nabytego uprzednio znaku towarowego oraz prawa do korzystania z utworu znaku towarowego słowno-graficznego

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.209.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe pozostawienia wypracowanego w spółce zysku do nieodpłatnego używania.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.202.2018.1.MCZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekazania wypracowanego zysku na podwyższenie wkładów wspólników w spółce jawnej

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-199/14/18-7/S/AK1
     ∟Opodatkowaniu przy przekształceniu spółek podlegają wkłady do spółki ponad tą ich część, która podlegała już opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega nadwyżka wkładów do spółki ponad ich wartość, która podlegała już opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przepis art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy stanowi o opodatkowaniu różnicy pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki osobowej a wysokością uprzednio opodatkowanego majątku spółki przekształcanej.

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.23.2018.3.HS
     ∟Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki z o.o. spółki komandytowej.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.97.2018.4.PM
     ∟Czy w związku z udzieleniem pożyczek przez Wnioskodawcę, nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wyłącznie z tytułu wynikającego z przepisu art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czy też przepis ten nie będzie miał zastosowania w opisanym stanie faktycznym?

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-202/14/18-7/S/AK1
     ∟Jeżeli na moment przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę osobową, określona w umowie spółki osobowej suma wkładów wspólników do spółki osobowej odpowiadająca sumie kapitałów własnych Wnioskodawcy, nie będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-96/14/17-14/S/AK1
     ∟W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4014.25.2018.1.AZE
     ∟skutki podatkowe wniesienia w formie aportu do spółki komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP).

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.19.2018.2.PM
     ∟Czy na Spółce komandytowej w związku z przejęciem praw do opisanych pożyczek przez nowego wspólnika spoczywał z dniem 1 lutego 2017 r. obowiązek naliczenia oraz zadeklarowania podatku od czynności cywilnoprawnych według stawki podatkowej w wysokości 0,5%?

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.149.2017.2.LS
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4014.4.2018.1.PB
     ∟w zakresie obowiązku podatkowego w związku z pożyczką odnawialną udzieloną na rzecz spółki przez komandytariusza.

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.13.2018.1.BJ
     ∟Czy pożyczka udzielona spółce komandytowej przez komandytariusza w tejże spółce podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.395.2017.2.LB
     ∟Czy wniesienie aportem sklepu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i jaka jest właściwa stawka tego podatku?

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.390.2017.1.ASZ
     ∟Czy udzielona Wnioskodawcy pożyczka od jego wspólnika − komplementariusza, działającego w charakterze podmiotu profesjonalnego, podlega wyłączeniu przedmiotowemu od opodatkowania, zawartemu w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.378.2017.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe przekazania zysku na kapitał zapasowy

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.329.2017.3.ASZ
     ∟Czy podwyższenie wkładu w ramach aportu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.146.2017.1.LS
     ∟W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki udzielonej spółce przez komandytariusza.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.322.2017.2.BJ
     ∟Czy przeznaczenie zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy tej spółki spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.320.2017.2.BJ
     ∟1. Czy wycofanie nieruchomości (budynku) z indywidualnej działalności na cele osobiste z zamiarem użyczenia bezpłatnego do działalności spółce, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? 2. Czy bezpłatne użyczenie nieruchomości przez Wnioskodawczynię jako współwłaściciela nieruchomości spółce cywilnej, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem będzie skutkowało u Wnioskodawczyni podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-522/13/S/17-10/AK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-562/13/S/17-9/AK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną lub komandytową

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.225.2017.3.MPU
     ∟Czy zawarte przez Spółkę – pożyczkodawcę umowy pożyczki będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.92.2017.2.AK1
     ∟W niniejszej sprawie nie dojdzie do powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi temu podlegają bowiem tylko czynności wymienione wprost w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zawierającym zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu. W niniejszej sprawie Zainteresowani planują zawrzeć umowę darowizny ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej. Z uwagi na fakt, przedmiotowa umowa darowizny nie będzie wiązała się z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, to jako czynność cywilnoprawna niewymieniona w ustawowym katalogu art. 1 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj