Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


169/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.307.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.301.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.244.2019.3.BD
     ∟Czy Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.125.2019.2.HS
     ∟w zakresie planowanego połączenia transgranicznego.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-272/15-1/PM
     ∟Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo jeśli w związku z dokonaniem zmiany statutu spółki komandytowo-akcyjnej obliczy, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej sumę wkładów komplementariusza (komplementariuszy), kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej bądź ich zwiększenia, przy czym nie pobierze podatku od części wkładów akcjonariuszy na kapitał zakładowy obejmowanych ponad wartość nominalną, która zostanie przekazana do kapitału zapasowego, czyli od agio?

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.155.2019.2.DK
     ∟Czy planowane dokonanie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci Działu na kapitał zakładowy Nowej Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Nowej Spółki?

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.463.2018.2.MD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy wskutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oddziału zajmującej się świadczeniem usług finansowania hurtowego do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki związana z wniesieniem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części?

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.464.2018.4.MD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy wskutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oddziału do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki związana z wniesieniem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/4514-17/15-2/MD
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.259.2018.2.AD
     ∟Skoro przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego – opisana czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwszy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy (spółki z o. o.) będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.261.2018.2.AD
     ∟Skoro przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego – opisana czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwszy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy (spółki z o. o.) będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.77.2018.1.HS
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-202/14/18-7/S/AK1
     ∟Jeżeli na moment przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę osobową, określona w umowie spółki osobowej suma wkładów wspólników do spółki osobowej odpowiadająca sumie kapitałów własnych Wnioskodawcy, nie będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-682/13/18-4/S/MZ
     ∟W związku z planowanym przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową wkłady do Spółki osobowej będą, na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o PCC zwolnione z PCC w wysokości równej sumie: a) wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, która była opodatkowana PCC (kapitał pierwotny Wnioskodawcy); oraz b) wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, od której PCC nie był naliczany na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC (kapitał zakładowy pokryty wkładem w postaci udziałów Spółki 1 w wyniku wymiany udziałów).

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-522/13/S/17-10/AK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-562/13/S/17-9/AK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną lub komandytową

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.203.2017.1.PM
     ∟Czy spółka (Wnioskodawca) ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kapitału zakładowego?

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.666.2016.1.BB
     ∟Jeżeli w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane będą po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej, to czy podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki, natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od przyjętego podziału wartości wkładu przeznaczonego na kapitał zakładowy i kapitał zapasowy?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.667.2016.1.PM
     ∟Jeżeli w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane będą po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej, to czy podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki, natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od przyjętego podziału wartości wkładu przeznaczonego na kapitał zakładowy i kapitał zapasowy?

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.431.2016.1.LS
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia budynku

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-391/16-1/HK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym wartość podwyższenia kapitału zapasowego (wkłady wnoszone przez udziałowca na kapitał zapasowy) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-387/16-2/LS
     ∟W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek

2016.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-340/16-2/JG1
     ∟Czy połączenie transgraniczne będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-336/16-2/JG1
     ∟Czy połączenie transgraniczne będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-338/16-2/LS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zmiana umowy Spółki Wnioskodawcy do której dojdzie w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy ze środków własnych Spółki, przez przeznaczenie na ten cel środków z kapitału zapasowego, które to środki przed połączeniem Spółek stanowiły kapitał zakładowy Spółki Przejętej i od których to środków w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego w Spółce Przejętej został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2016.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-269/16/PM
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym, transakcja wymiany udziałów, polegającej na wniesieniu przez Jedynego Wspólnika udziałów Spółki cypryjskiej do Spółki operacyjnej w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki operacyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-239/16/PM
     ∟Czy planowane czynności aportów do Spółki udziałów Spółki kapitałowej będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-176/16-4/AF
     ∟Z uwagi na fakt, że rzeczywisty ośrodek zarządzania Spółki będzie znajdował się w Niemczech, planowane połączenie transgraniczne, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 5 pkt 2) lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym w przedmiotowej spawie nie znajdzie zastosowanie art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-165/16-2/AF
     ∟W przedmiotowej sprawie nie wystąpi obowiązek podatkowy wtedy, gdy kapitał zakładowy Wnioskodawcy po połączeniu ze spółką komandytową, nie będzie wyższy niż suma uprzednio opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych wkładów i kapitału zakładowego łączących się spółek.

2016.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-60/16/PM
     ∟Czy planowana czynność aportu do Spółki udziałów Spółki kapitałowej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj