Interpretacje do przepisu
art. 10 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


72/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.422.2019.1.KP
     ∟w zakresie opodatkowania najmu

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.297.2019.2.PS
     ∟Czy pobieranie wynagrodzenia jako przychodu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach realizowanego projektu może być kwalifikowane jako wynagrodzenie/dodatkowe źródło przychodu zwolnionego z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy?

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.264.2019.3.MS2
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.128.2018.1.MJ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości (działek)

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.81.2018.3.AK
     ∟Czy należy ustalić przychód ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości otrzymanej w spadku, w ten sposób, że od ceny sprzedaży wykazanej w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości, należy odjąć kwotę zadatku otrzymanego przez spadkodawcę przed śmiercią, w części przypadającej na udział.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.88.2018.1.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.49.2018.1.KS
     ∟Uzyskiwane przychody z najmu będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawek określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pod warunkiem złożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów w tej formie. Od 1 stycznia 2018 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów. Przy czym podkreślić należy, że kwota uzyskanych przychodów z najmu pozwalająca na zastosowanie stawki w wysokości 8,5% przychodów dotyczy łącznie obojga małżonków, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.460.2017.1.AM
     ∟Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki z tytułu prowadzenia bloga należy ocenić, jako wydatki mające charakter osobisty, niespełniające kryterium celowości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Z oczywistych, więc względów, tego rodzaju wydatki nie mogą pozostawać w jakimkolwiek związku z przesłankami działania, które można by uznać za ukierunkowane na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła z tytułu prowadzenia bloga. Źródłem przychodu nie jest bowiem samo prowadzenie bloga lecz udostępnienie powierzchni reklamowej.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.366.2017.1.ES
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z prowadzeniem bloga.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.233.2017.3.AS
     ∟Koszty uzyskania przychodu i możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.2.2017.2.MT
     ∟Obowiązki Spółki z o.o. jako płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla zleceniobiorców (osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Polsce, które nie prowadzą działalności gospodarczej) realizujących umowy zlecenia na terytorium Słowacji.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.67.2017.1.MM
     ∟w zakresie sposobu ustalania różnic kursowych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem oraz indywidualną działalnością gospodarczą

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.68.2017.1.MM
     ∟w zakresie sposobu ustalania różnic kursowych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem oraz indywidualną działalnością gospodarczą

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1269.2016.1.MS2
     ∟W zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z zawarciem z lekarzami oraz Ekspertami Medycznymi umowy sponsoringu oraz umowy o usługi.

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.865.2016.1.ACz
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności i odpłatnego zbycia udziału we współwłasności nieruchomości

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1020.2016.2.JŁ
     ∟Czy Wnioskodawca, po wycofaniu nieruchomości z ewidencji środków trwałych może opodatkować przychody z najmu tej nieruchomości w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.995.2016.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2016.10.13 - Minister Finansów - DD9.8220.2.204.2016.JQP
     ∟Wydatki związane z prowadzeniem bloga związane są z realizacją osobistych potrzeb Wnioskodawczyni, niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym, stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-582/16-1/RS
     ∟Opodatkowanie ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych.

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-408/16/MR
     ∟Czy wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.03.16 - Minister Finansów - DD9.8220.2.74.2016.KZU
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do określonego źródła przychodu sprzedaży samochodu osobowego, zakupionego do celów prywatnych po umowie leasingu

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-597/15-2/KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2015.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1201/15-2/KS1
     ∟1. Czy przyszłe przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług realizowanych na rzecz R., w którym obecnie Wnioskodawczyni jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, będą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wskazane przychody, które Wnioskodawczyni będzie świadczyła dla swojego obecnego pracodawcy, zakładając, że zakres usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej nie będzie się pokrywał z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach umowy o pracę, mogą być opodatkowane, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według 19% stawki, tzw. podatkiem liniowym od 2016-02-01?

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1018/15-2/ES
     ∟1. Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej przychody z tytułu honorariów za skomponowanie utworów muzycznych, przygotowanie ich wykonania i wykonanie, udzielone zlecającym licencje itp., a także przychody z tytułu dokonywanej w ramach tej działalności gospodarczej eksploatacji wszelkich autorskich praw majątkowych do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę zarówno w okresie przed opisanym wyżej rozszerzeniem zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, jak i w okresie po opisanym wyżej rozszerzeniu zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, m. in. tytułem udzielanych zgód na wykonania tych utworów, zgód na ich rozpowszechnianie, reprodukcję itp. (w żadnym wypadku nie zawężając zakresu możliwych pól eksploatacji), czy też tytułem zbycia autorskich praw majątkowych do utworów, a także przychody pochodzące z tantiem i innych wypłat o podobnym charakterze otrzymywane od krajowych i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi, dotyczące utworów powstałych zarówno w okresie przed opisanym wyżej rozszerzeniem zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, jak i w okresie po opisanym wyżej rozszerzeniu zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, powinny być kwalifikowane do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT , a tym samym mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 ustawy PIT? 2. Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest komandytariuszem, powinny być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 ustawy PIT, jeżeli spółka ta prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania zleceń na komponowanie i realizację nagrań utworów muzycznych komponowanych przez Wnioskodawcę oraz w zakresie eksploatacji majątkowych praw autorskich do utworów muzycznych skomponowanych przez Wnioskodawcę, a przychody uzyskiwane przez spółkę pochodzą z realizacji powyższych kontraktów, w tym z wynagrodzenia za skomponowanie utworów muzycznych, przygotowanie ich wykonania i wykonanie, a także z tytułu udzielonych zlecającym licencji na korzystanie z utworów itp., a także z eksploatacji przeniesionych na spółkę wszelkich autorskich praw majątkowych do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę oraz ze zbycia autorskich praw majątkowych do tych utworów, w tym z tytułu tantiem i innych wypłat o podobnym charakterze otrzymywanych od krajowych i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi, przy czym powyższe dotyczy przychodów uzyskiwanych przez spółkę z autorskich praw majątkowych przeniesionych przez Wnioskodawcę na spółkę w odniesieniu do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę przed powstaniem spółki, jak i przychodów z autorskich praw majątkowych przeniesionych przez Wnioskodawcę na spółkę w odniesieniu do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę już w okresie trwania spółki i w ramach działalności realizowanej przez spółkę?

2015.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1057/15-2/MT
     ∟Na Wnioskodawcy jako podmiocie, który dokonuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, których właścicielem jest spółka osobowa ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do wspólników spółki osobowej będących osobami fizycznymi w wysokości przysługującego wspólnikowi prawa do udziału w zysku spółki osobowej, stosownie do treści art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1035/15-2/AM
     ∟Czy wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII-2/4511-408/15/NG
     ∟Czy Wnioskodawca może rozliczać wypłaty z ww. egzekucji komorniczej zaległości z tytułu najmu lokalu w formie ryczałtu?

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-416/15-3/KS1
     ∟Czy wynajem albo dzierżawa domeny internetowej w sytuacji, w której Wnioskodawca nie osiąga innych przychodów z wynajmu albo dzierżawy podobnych składników majątku może być opodatkowana ryczałtem w wysokości 8,5% przychodu w oparciu o przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2015.02.18 - Minister Finansów - DD9/033/597/BRT/2014/RD-93239
     ∟W jaki sposób należy rozliczyć dochody uzyskane z tytułu uczestnictwa w programie reklamowym G. (A., A.)?

2015.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-988/14-4/JK2
     ∟Czy w świetle zaistniałego stanu faktycznego, otrzymanie odszkodowania przez Wnioskodawcę od Skarbu Państwa za przejętą nieruchomość należy zakwalifikować jako przychód ze źródeł, o których mowa w art. 10 pkt 1-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też do przedstawionego stanu faktycznego znajdzie zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3) tej ustawy i odszkodowanie będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w wyniku otrzymania odszkodowania za przejęcie nieruchomości przez Skarb Państwa będę zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj