Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


204/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.61.2018.1.JBB
     ∟Skutki podatkowe spółki przejmującej związane z przejęciem innej spółki.

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.168.2017.1.SO
     ∟Czy Połączenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie S. (spółki przejmującej) przy założeniu, że zostanie ono przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych?

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.163.2017.1.SO
     ∟w zakresie braku powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie i przeniesienie działalności do Spółek Celowych

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.281.2017.1.BM
     ∟czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.61.2017.3.NL
     ∟powstanie obowiązku podatkowego w związku z planowanym połączeniem Spółek przez przejęcie

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.118.2017.1.BJ
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu połączenia polegającego na przejęciu przez Wnioskodawcę Spółki Przejmowanej

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.116.2017.1.DP
     ∟W zakresie konsekwencji podatkowych: połączenia spółek kapitałowych i objęcia majątku spółki przejmowanej oraz przekazania majątku spółki przejmowanej.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.74.2017.2.BKD
     ∟Czy realizacja opisanego powyżej połączenia Spółki z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralna dla Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.181.2017.1.MST
     ∟czy przez wartość majątku, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOP, należy każdorazowo rozumieć wartość rynkową Majątku danej Spółki Dzielonej pomniejszoną o związane z tym Majątkiem i przejmowane przez Wnioskodawcę zobowiązania.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.155.2017.1.AL
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym, na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, planowane połączenie przez przejęcie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie dla Spółki neutralne podatkowo, tj. nie będzie prowadzić do powstania po stronie Przejmującego dochodu do opodatkowania z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

2017.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.78.2017.1.AM
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.30.2017.3.EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia podatkowych skutków połączenia dla spółki przejmującej; powstania przychodu podatkowego dla spółki dzielonej w związku z podziałem przez wydzielenie.

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.34.2017.2.PC
     ∟Czy podział przez wydzielenie części majątku Spółki 1 do Spółki 2 spowoduje powstanie dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym po stronie Spółki 2?

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.29.2017.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy planowane połączenie polegające na przejęciu przez Wnioskodawcę całości majątku spółek przejmowanych będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.7.2017.1.DP
     ∟Ustalenie konsekwencji podatkowych przejęcia SKA.

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.8.2017.1.DP
     ∟skutki połączenia spółek

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.85.2017.1.JF
     ∟W zakresie: uznania majątku pozostającego w Spółce Dzielonej oraz majątku przenoszonego do Spółki Przejmującej w wyniku podziału przez wydzielenie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.47.2017.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.8.2017.2.PC
     ∟Czy podział przez wydzielenie części majątku Spółki 2 do Spółki 1 spowoduje powstanie dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym po stronie Spółki 1?

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.60.2017.1.AK
     ∟Czy w związku z połączeniem Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną, Wnioskodawca osiągnie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1116.2016.1.KB
     ∟Czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółkami będzie neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1087.2016.1.KK
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych połączenia Wnioskodawcy ze spółką osobową

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1149.2016.1.IZ
     ∟Czy w przypadku Połączenia CO.20 i CO.22, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, dla celów kalkulacji dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku, gdy Spółka A będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone nr 2)

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1156.2016.1.IZ
     ∟Czy w sytuacji, gdyby zastosowania nie znalazło wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, czy Połączenie CO.20 i CO.22 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodu Spółki A na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy o CIT w przypadku, gdy w pierwszym roku podatkowym Spółki A, rozpoczynającym się w momencie Połączenia, nie będzie spełniony warunek z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o CIT lub gdy w pierwszym roku podatkowym Spółki A ponad 50% przychodów Spółki A, ustalonych zgodnie z ustawą o CIT, nie będzie pochodziło z tytułów wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, przy czym przy kalkulacji powyższej proporcji w przychodach Spółki A niepochodzących z tytułów wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit b ustawy o CIT w pierwszym roku, jako przychód należy w szczególności uwzględnić nadwyżkę łącznej wartości rynkowej majątku CO.20 i CO.22 otrzymanego przez Spółkę A w ramach Połączenia ponad kwotę kapitału Spółki A wskazaną w umowie Połączenia? (pytanie oznaczone nr 10)

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1154.2016.1.IZ
     ∟Czy Połączenie CO.20 i CO.22 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone nr 7)

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1153.2016.1.IZ
     ∟Czy Połączenie CO.20 i CO.22 będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT dla Spółki A, CO.20, CO.22 lub CO.47? (pytanie oznaczone nr 6)

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1155.2016.1.IZ
     ∟W przypadku, gdyby zastosowania nie znalazło wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać dochód i przychód Spółki A powstały w konsekwencji Połączenia CO.20 i CO.22 w przypadku, gdy Spółka A będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone nr 9)

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.953.2016.1.IZ
     ∟Czy dla celów stosowania art. 24a ustawy o CIT, w tym w celu ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, Połączenie CO.20 i CO.22 przeprowadzone na podstawie przepisów kanadyjskich powinno być traktowane jak połączenie, o którym jest mowa w ustawie o CIT? (pytanie oznaczone nr 1)

2017.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1092.2016.2.AK
     ∟w zakresie: kwalifikacji Działalności Holdingowej i Działalności Operacyjnej jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych dla spółki dzielonej w związku z podziałem spółki przez wydzielenie (pytanie nr 1); skutków podatkowych dla udziałowca spółki dzielonej w związku z podziałem spółki przez wydzielenie (pytanie nr 3); skutków podatkowych dla spółki przejmującej w związku z podziałem spółki przez wydzielenie (pytanie nr 4); obowiązków płatnika do poboru i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (pytanie nr 5); powstania zakładu na terytorium Polski na skutek połączenia transgranicznego spółek (pytanie nr 6); skutków podatkowych dla udziałowca powstałych w związku z transgranicznym połączeniem spółek (pytanie nr 7).

2017.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1028.2016.1.MS
     ∟Czy w związku z połączeniem polegającym na przejęciu SKA przez Spółkę, po stronie Spółki powstanie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj