Interpretacje do przepisu
art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


38/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.308.2019.2.AZ
     ∟Brak zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w odniesieniu do poszczególnych Usług IT oraz kosztów zarządu i ogólnych kosztów administracyjnych (w tym dotyczących księgowości i analiz finansowych) przypisywanych przez Wnioskodawcę do Oddziału zarówno przed 1 stycznia 2019 r. jak i po tej dacie.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.281.2019.2.JS
     ∟Definicja B+R, pracownik, umowa zlecenie i umowa o dzieło, materiały, surowce, usługi specjalistyczne.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.369.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego z tytułu Opłaty licencyjnej podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.355.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego z tytułu Opłaty licencyjnej podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.255.2019.2.MO
     ∟Czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d Updop Wnioskodawca może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w Updop limitów, koszty materiałów zużywanych w trakcie przeprowadzanych przez w Spółce testów nowych/zmodyfikowanych produktów?

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.256.2019.1.MO
     ∟Czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d Updop Wnioskodawca może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w Updop limitów, koszty nabywanych od zewnętrznych podmiotów usług polegających na certyfikacji/recertyfikacji modyfikowanych przez Spółkę produktów klientów (koszty poniesione w roku 2017)?

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.257.2019.1.MO
     ∟W zakresie ustalenia, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d ustawy o CIT Wnioskodawca może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawie o CIT limitów, koszty nabywanych od zewnętrznych podmiotów usług polegających na przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników Spółki w zakresie niezbędnym dla prowadzenia działań badawczo-rozwojowych (koszty poniesione w roku 2017).

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.258.2019.1.MO
     ∟W zakresie ustalenia, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d ustawy o CIT Wnioskodawca może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawie o CIT limitów, nakłady poniesione w związku ze zlecaniem wydruków 3D firmie zewnętrznej jako nakłady na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, w zakresie w jakim zamawianie takich wydruków jest związane z działalnością badawczo-rozwojową.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.253.2019.1.MO
     ∟W zakresie ustalenia, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d ustawy o CIT Wnioskodawca może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawie o CIT limitów, nakłady poniesione przez Spółkę na opisane Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Spółki wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.169.2019.2.MO
     ∟W zakresie ustalenia, czy: - „badania produktów/prototypów klienta”, „badania i prace rozwojowe na potrzeby własne”, „badania i prace rozwojowe w środowisku klienta” wykonywane przez pracowników Spółki stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, - Wnioskodawca jako komplementariusz Spółki, ma co do zasady prawo, na podstawie art. 5 w zw. z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT odliczyć od podstawy opodatkowania obliczonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę na działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawy o CIT limitów.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.254.2019.1.MO
     ∟W zakresie ustalenia, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d ustawy o CIT Wnioskodawca może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawie o CIT limitów, poniesione przez Spółkę nakłady na zakup/amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji) nabywanego dla potrzeb prowadzonych działań badawczo-rozwojowych w części niesfinansowanej dotacją unijną (w tym również odpisy amortyzacyjne w przypadku zakupu drukarki 3D, która będzie wykorzystywana w opisany sposób).

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.195.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku zawierania umów trójstronnych z niepowiązanymi dostawcami.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.148.2019.1.AR
     ∟Czy opisane we wniosku koszty Opłat z tytułu Licencji stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 Ustawy CIT, a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.109.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od nabytego know-how podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.184.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od nabytego know-how podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.106.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę wynikające z zawartej Umowy Licencyjnej na używanie Znaku Towarowego wykorzystywanego przez Wnioskodawcę na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług środowiskowych oraz realizowania dostaw z nimi związanych nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT na podstawie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT - jako koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.170.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę wynikające z zawartej Umowy Licencyjnej na używanie Znaku Towarowego wykorzystywanego przez Wnioskodawcę na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług środowiskowych oraz realizowania dostaw z nimi związanych nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT na podstawie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT - jako koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.43.2019.3.KK
     ∟ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanej we wniosku usługi sprzedażowo-marketingowo-promocyjnej znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.21.2019.2.AR
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na wskazaną we wniosku Usługę nabywaną od Podmiotu powiązanego: -podlegają ograniczeniu co do możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającemu z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, -stanowią koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru -stanowią koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.150.2019.1.JKT
     ∟1. Teza: Teza: Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku wskazane Koszty nabycia ekspertyz, opinii, usług doradczych oraz usług równorzędnych nabytych zarówno od polskich, jak i od zagranicznych jednostek naukowych stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 Ustawy o PDOP? 2. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku wskazane Koszty związane z odpłatnym korzystaniem z aparatury naukowo-badawczej stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 Ustawy o PDOP?

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.30.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki na nabycie Usług rozwojowych mieszczą się w dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym podlegają ograniczeniu w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z tego przepisu w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak również w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.527.2018.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Y z tytułu wynagrodzenia za nabycie Usługi podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.571.2018.1.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z Licencji będą stanowić koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.536.2018.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z Licencji stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.488.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy do wydatków na nabycie Usług rozwoju sprzedaży zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.487.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy do wydatków na nabycie Usług informatycznych zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.554.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy do wydatków na nabycie Usług zaopatrzenia zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.555.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy do wydatków na nabycie Usług rozwoju biznesowego zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.494.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy do wydatków na nabycie Usług działu kadr (HR) zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.496.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy do wydatków na nabycie usług wskazanych we wniosku nazwanych przez Spółkę Usługami finansów i księgowości zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj