Interpretacje do przepisu
art. 12 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


136/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-947/09-12/S/19/MS
     ∟Rozliczenie kwoty uzyskanej w momencie zbycia wierzytelności powstałych w wyniku prowadzonej działalności bankowej.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.185.2019.1.RK
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych diet zgodnie z ugodą mediacyjną, w dacie dokonania wypłaty

2019.01.14 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.131.2018.GEFH
     ∟Ustalenie przychodów z tytułu nabycia nieruchomości stanowiących działki gruntowe za cenę niższą niż ich wartość rynkowa, zwolnienie dochodu tego podmiotu (jako zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną) od podatku dochodowego od osób prawnych (w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej) oraz ustalanie wartości początkowej nabytych środków trwałych.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.421.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie: • obowiązku rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z transferowaniem środków w ramach Systemu, w celu wyrównania ujemnych lub dodatnich sald rachunków podstawowych Uczestników Systemu do ustalonego poziomu wynoszącego zero; • momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów i przychodów podatkowych z tytułu odsetek przysługujących bądź obciążających Wnioskodawcę; • braku rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń; • obowiązku rozpoznania różnic kursowych z tytułu transferu kwot pomiędzy rachunkiem bieżącym Wnioskodawcy a rachunkiem Lidera; • ustalenia, czy odsetki obciążające Wnioskodawcę jako uczestnika systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c updop; • sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop w części dotyczącej ustalenia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.312.2018.1.KS
     ∟Czy ustanowienie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności przesyłu powoduje powstanie przychodu.

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.429.2017.1.BG
     ∟w zakresie skutków podatkowych jakie wywoła dla Wnioskodawcy wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.252.2017.2.PS
     ∟Przychód z tytułu wygaśnieęcia wzajemnych zobowiązań i wierzytelności.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.248.2017.1.AL
     ∟Skutki podatkowe otrzymania nieodpłatnego Poręczenia w przypadku realizacji Poręczenia.

2017.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.10.2017.1.JKT
     ∟Czy przy wypłacie na rzecz wspólnika występującego ze spółki komandytowej wartości udziału kapitałowego, w wysokości obniżonej (49%) w stosunku do wartości wynikającej z bilansu określającego wartość zbywczą majątku spółki komandytowej, po stronie wspólnika tej spółki będącego osobą prawną - Wnioskodawcą, który pozostaje w spółce wobec jej dalszego trwania, powstaje przychód po myśli art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., wynikający z braku wypłaty na rzecz występującego wspólnika całości udziału kapitałowego wyliczonego na podstawie bilansu, a jeżeli tak to czy przychód ten powstaje w momencie wypłaty obniżonej wartości udziału kapitałowego na rzecz występującego wspólnika, czy też przychód ten powstaje w momencie ewentualnego przyszłego wyjścia wspólnika będącego osobą prawną - Wnioskodawcą - ze spółki, lub jej rozwiązania?

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.49.2017.1.EŻ
     ∟W zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z konfuzją zobowiązania z tytułu umów pożyczki następującą w wyniku nabycia wierzytelności w toku połączenia spółek.

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1030.2016.1.KK
     ∟Czy korzystanie przez Wnioskodawców z ww. systemów, sprzętu i oprogramowania, przekazanych im nieodpłatnie, w trakcie Fazy demonstracyjnej, będzie powodowało po stronie Zainteresowanych powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT?

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1009.2016.1.EŻ
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z konfuzją zobowiązania z tytułu pożyczki na skutek połączenia

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-345/16-1/MJ
     ∟W jakiej wysokości należy uwzględnić nieodpłatne świadczenie w postaci poręczenia kredytu na bieżącą działalność Spółki?

2016.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-611/16-4/MS
     ∟Dochód Wnioskodawcy osiągnięty w roku podatkowym ustalony zgodnie z art. 7 ustawy (jako różnica między uzyskanymi w roku podatkowym przychodami a kosztami ich uzyskania) będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym tylko w sytuacji, gdy zostanie wydatkowany na nabycie nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-852/16-2/AG
     ∟1. Czy po stronie Wnioskodawcy w związku z przejęciem E. w ramach połączenia odwrotnego powstanie przychód (dochód) opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych ? 2. Czy ew. umorzenie udziałów własnych, które W. przejmie w wyniku połączenia z E. wiąże się z powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-261/16-4/PS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-260/16-4/PS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-404/16/AnK
     ∟w zakresie: ustalenia daty powstania przychodu z tytułu odsetek, opłat, prowizji dotyczących udzielanych przez Spółkę pożyczek

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-1031/15-7/MS
     ∟koszty uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-71/16/IZ
     ∟Czy w związku ze stosowaniem art. 11 ust. 8 ustawy o CIT, przepisy art. 14 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, nie będą miały zastosowania do darowizn dokonywanych w ramach PGK? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-41/16/JJ
     ∟opodatkowanie czynności zbycia przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w Spółce osobowej (spółce komandytowej)

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-956/15/JJ
     ∟Opodatkowanie wniesienia aportem do Spółki wierzytelności tytułem wkładu niepieniężnego.

2016.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1206/15-2/ES
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie, z którym wydatki faktycznie poniesione (zapłacone) przez Spółkę w związku z partycypowaniem w kosztach finansowania stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 o CIT? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka - w związku z dokonanymi płatnościami w ramach partycypowania w kosztach finansowania - z uwagi na brak powstania przychodu podatkowego po stronie Koncesjonariusza, będącego osobą fizyczną i stroną Porozumienia, nie będzie miała obowiązku sporządzania w stosunku do takiego Koncesjonariusza informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o PIT?

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-1046/15/EK
     ∟Wyłączenie od opodatkowania czynności wniesienia aportem wierzytelności do spółki tytułem wkładu niepieniężnego oraz wyłączenie od opodatkowania czynności zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce.

2015.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-618/15/AW
     ∟Czy – w sytuacji opisanej w rubryce 68 – przy realizacji umowy o dzieło dojdzie do wykonania przez spółkę komandytową na rzecz podatnika świadczenia „częściowo odpłatnego”, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-630/15/BKD
     ∟czy w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów własnych bez wynagrodzenia (nabyciem udziałów w celu umorzenia), po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT

2015.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-751/15/BKD
     ∟czy w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów własnych bez wynagrodzenia (nabyciem udziałów w celu umorzenia), po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT

2015.10.30 - Minister Finansów - DD6/033/36/MNX/13
     ∟Czy przychód uzyskany z wystawionej faktury jest prawidłowo rozliczany przez lat 5, jeżeli taki zapis wynika z umowy?

2015.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-696/15-2/JBB
     ∟przychody z tytułu bezpłatnego użytkowania pomieszczeń, tj. zastosowania art.12 ust.1 i 6 updop.

2015.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-534/15-2/JC
     ∟Czy poręczenia o charakterze wzajemnym, udzielone Wnioskodawcy zgodnie z Umową przez pozostałych Uczestników stanowią dla Wnioskodawcy przychód z nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj