Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1014/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.472.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, w którym momencie Spółka ma obowiązek rozpoznać przychód z tytułu udziału w należnych jej korzyściach, w sytuacji gdy odpłatnej licencji podmiotowi trzeciemu udzieli drugi współuprawniony z rozwiązania chronionego.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.368.2019.4.JS
     ∟W zakresie ustalenia daty powstania przychodu.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.391.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie momentu rozpoznania przychodu z tytułu opłaty przygotowawczej.

2019.10.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.128.2018.GTM
     ∟Przychody podatkowe związanych z zawarciem umów o przeniesieniu ryzyka niespłacania pożyczek.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.347.2019.1.AT
     ∟ustalenie momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń nieratujących życia.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.248.2019.2.AM
     ∟Moment rozpoznania przychodu - umowa dotycząca dystrybucji PPK.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.319.2019.2.APO
     ∟Czy w przypadku wystawienia przez Wnioskodawcę faktur korygujących na rzecz kontrahenta zmniejszających kwotę wynagrodzenia wynikającego z faktur VAT (in minus) w związku z korektą rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej za poprzednie okresy, Wnioskodawca będzie uprawniony do zmniejszenia kwoty przychodów w okresie rozliczeniowym w którym zostanie wystawiona faktura korygująca?

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.295.2019.1.ANK
     ∟Czy w związku ze zwrotem przez organ podatkowy nadpłaty w podatku od nieruchomości, otrzymanym przez Spółkę w wyniku złożonych przez nią korekt deklaracji na ten podatek, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w okresie, w którym ten zwrot otrzymała?

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.287.2019.1.AK
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia wierzytelności z tytułu odsetek karnych oraz opłat jest kwota równa cenie zbycia tych wierzytelności?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.223.2019.1.APA
     ∟ustalenie czy przychód z tytułu potrącenia kar umownych powstaje z momentem dokonania kompensacji

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.244.2019.3.AR
     ∟ustalenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu otrzymanych płatności stanowiących rozliczenie zysków wspólnego przedsięwzięcia

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.251.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, moment powstania przychodu z tego tytułu oraz moment wpłacenia zaliczki

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-400/15-1/MO
     ∟Jakie skutki na gruncie regulacji odnoszących się do podatku dochodowego od osób prawnych wywołuje dla Spółki otrzymanie w grudniu 2013 r. zasądzonego podwyższonego wynagrodzenia dotyczącego Projektu realizowanego w latach 2006-2008?

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.212.2019.2.MM
     ∟w zakresie: - Czy naliczona kara umowna w wysokości 360.763,18 zł powinna być zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych do opodatkowania jeśli nie została zapłacona przez Spółkę? - Czy do pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu kary umownej powinna zostać zaliczona jedynie kwota 131.116,00 zł rozliczona ze Spółką przez potrącenie? - Czy dokonanie zapłaty dla Podwykonawców w myśl art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, Spółdzielnia może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w dniu 21 lutego 2019 r.?

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.170.2019.4.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy do korekty przychodu na skutek rozliczeń rzeczywistego zużycia w stosunku do prognozowanego zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.163.2019.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem w ramach umowy faktoringu wierzytelności własnych.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.226.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy kwota wynikająca z rozliczenia mającego na celu wyrównanie dochodowości „in plus”, realizowanego pomiędzy Spółką a Podmiotami powiązanymi, stanowi dla Spółki przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który powinien zostać rozpoznany w momencie otrzymania środków pieniężnych

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.131.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy w momencie sprzedaży kart przedpłaconych z kodem (terminowych i bezterminowych) lub otrzymania ceny uzyskanej ze sprzedaży tych kart przedpłaconych z kodem po stronie spółki A powstanie przychód podatkowy, w którym momencie po stronie spółki A powstanie przychód podatkowy w związku ze świadczeniem usług wchodzących w skład produktu S, w sytuacji w której klient zakupił kartę przedpłaconą z kodem (terminową), w którym momencie po stronie spółki A powstanie przychód podatkowy w związku ze świadczeniem usług wchodzących w skład produktu S, w sytuacji w której klient zakupił kartę przedpłaconą z kodem (bezterminową), w którym momencie można mówić o „wykonaniu usługi” (w rozumieniu art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w stosunku do usług świadczonych przez spółkę A w ramach produktu S, w którym momencie po stronie spółki A powstanie przychód podatkowy w związku otrzymaniem środków pieniężnych z tytułu zapłaty za brakujące karty przedpłacone z kodem (terminowe i bezterminowe).

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.155.2019.3.JK
     ∟w zakresie określenia momentu uzyskania przychodu podatkowego

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-947/09-12/S/19/MS
     ∟Rozliczenie kwoty uzyskanej w momencie zbycia wierzytelności powstałych w wyniku prowadzonej działalności bankowej.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.98.2019.5.AW
     ∟Korekta cen transferowych – zwiększanie i zmniejszanie przychodów w przeszłości i w przyszłości; moment dokonywania korekty

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.82.2019.2.EN
     ∟w zakresie -możliwości i momentu powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem wskazanej we wniosku dotacji/subsydium -zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wpłat na rzecz Funduszu

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.194.2019.1.ANK
     ∟Czy środki otrzymane z tytułu gwarancji bankowej, znajdujące się na rachunku bankowym zablokowanym, stanowią przychód w okresach rozliczeniowych, w których środki z tego rachunku są zwalniane przez podmiot go prowadzący na zapłatę faktur za poszczególne naprawy?

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.65.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka jest zobowiązana do rozpoznania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wystawionej noty obciążeniowej w dacie otrzymania zapłaty oraz czy Spółka była/jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zapłaconą karę umowną.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.56.2019.1.MC
     ∟Skutki podatkowe zbycia wierzytelności z tytułu odsetek

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.151.2019.1.MM
     ∟Moment powstania przychodu w związku z otrzymaniem odsetek z tytułu udzielenia kredytu kupieckiego

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.38.2019.1.APO
     ∟uznanie za przychód podlegający opodatkowaniu Płatności 1 i Płatności 2 oraz konsekwencji dokonania korekty wystawionych na TE faktur.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.548.2018.4.MR
     ∟W zakresie ustalenia daty i wysokości przychodu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.19.2019.4.SP
     ∟uznanie za koszt uzyskania przychodów Wynagrodzenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy oraz rozpoznania tego Wynagrodzenia przez beneficjenta jako przychód należny w momencie podpisania Porozumienia

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.668.2018.1.AG
     ∟sposób ujmowania w rachunku podatkowym PGK przychodów/kosztów uzyskania przychodów powstałych w konsekwencji: rozpoznania różnic kursowych przy rachunkowej metodzie ich ustalania, sprzedaży (zbycia) papierów wartościowych, sprzedaży, rozliczenia lub zamknięcia transakcji na pochodnych instrumentach finansowych oraz świadczenia usług faktoringu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj