Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


66/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.413.2019.1.BKD
     ∟Czy w związku z Połączeniem po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o CIT

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.328.2019.3.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.351.2019.2.AG
     ∟brak powstania przychodu po stronie Spółki przejmującej oraz po stronie Udziałowców w związku z planowanym połączeniem

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.345.2019.2.AG
     ∟brak powstania przychodu po stronie Spółki przejmującej oraz po stronie Akcjonariusza w związku z planowanym połączeniem

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.239.2019.4.HK
     ∟Czy w przypadku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie: majątek przejmowany na skutek podziału – działalność wynajmu nieruchomości, majątek pozostający w spółce – działalność produkcyjna, usługi dozoru i sprzątania, agencja pracy tymczasowej, będzie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy taki podział Spółki będzie neutralny podatkowo dla Spółki dzielonej lub Spółki nowo zawiązanej z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.319.2019.3.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie skutków podatkowych planowanych połączeń dla spółki przejmującej oraz akcjonariusza.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.332.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy połączenie przez przejęcie spółki osobowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.309.2019.3.AR
     ∟czy wydzielony zespół składników majątku Spółki, który ma zostać przeniesiony do Spółki przejmującej, jak również zespół składników materialnych i niematerialnych, który pozostanie w Spółce dzielonej stanowią zorganizowana część przedsiębiorstwa w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a tym samym czy przedmiotowy podział nie będzie skutkował powstaniem konsekwencji podatkowych po stronie Spółki dzielonej oraz Spółki przejmującej.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.319.2019.1.PB
     ∟w zakresie ustalenia czy planowane połączenie spółek nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy będącego wspólnikiem Spółki konieczności rozpoznania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.235.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie spółki przejmującej po przejęciu innej spółki.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.248.2019.4.MG
     ∟w zakresie ustalenia, czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w związku z przejęciem majątku w postaci Działalności Szkoleniowej w wyniku Podziału Y

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.247.2019.4.AM
     ∟Brak powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z przejęciem majątku w wyniku podziału przez przejęcie.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.241.2019.2.JG
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.147.2019.2.APA
     ∟Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Departamentu w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku Spółki Kapitałowej a wartością emisyjną udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Kapitałowej?

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.265.2019.2.JF
     ∟w zakresie określenia czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku Spółki Kapitałowej a wartością emisyjną udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Kapitałowej

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.293.2019.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.163.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy połączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.166.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku powstania przychodu po stronie spółki przejmującej.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.206.2019.1.AR
     ∟Skutki podatkowe związane z wniesieniem przez Wnioskodawcę zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział „X” do spółki kapitałowej

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.181.2019.2.HK
     ∟1. Czy zarówno majątek przenoszony na Bank jak i majątek przenoszony na Centrum stanowią obecnie oraz będą stanowić na dzień podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy? 2. Czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez przejęcie Działalności Call Center przez Centrum po stronie Wnioskodawcy jako spółki dzielonej powstanie przychód podatkowy? 3. Czy podział Wnioskodawcy przez przejęcie Działalności Call Center przez Centrum spowoduje powstanie przychodu po stronie Centrum?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.122.2019.3.MO
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.139.2019.4.RK
     ∟Określenie, czy wydzielone jednostki organizacyjne w ramach Spółki dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych w CIT powstałych po stronie Spółki dzielonej i Spółki przejmującej w odniesieniu do planowanego podziału.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.48.2019.2.JKT
     ∟1. Czy zarówno Segment A, który zostanie przeniesiony do Spółki w wyniku Podziału, jak i Segment B (pozostający w Spółce Dzielonej), stanowią z osobna zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP ? 2. Czy w związku z Podziałem opisanym w zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki nie powstanie dochód (przychód), zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o PDOP? 3. Czy w związku z Podziałem opisanym w zdarzeniu przyszłym, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 6 ustawy o PDOP, w związku z przydzieleniem Udziałowcowi udziałów w Spółce?

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.19.2019.6.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy: wyodrębnione w ramach spółki Działy będą stanowiły na dzień podziału spółki, zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.496.2018.3.JS
     ∟CIT - w zakresie ustalenia, że: w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Wydzieleniem po stronie Spółki Nabywającej, nie powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.283.2018.2.MS
     ∟Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Przejmującego powstał przychód podatkowy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e i 3f ustawy o CIT?

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.494.2018.3.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy wartość rynkowa składników majątkowych ściśle związanych z Departamentem Inwestycyjnym przenoszonych w wyniku podziału do Nowo Zawiązanej Spółki Y. stanowiła będzie po stronie Spółek przychód podatkowy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b, 8c i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.423.2018.2.BKD
     ∟Czy w związku z połączeniem Spółki Jawnej ze Spółką Komandytową przez zawiązanie nowej spółki, po stronie nowo zawiązanej Spółki z o.o. powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”)

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.511.2018.1.ŚS
     ∟dot. ustalenia czy kwoty przychodów określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m ustawy o CIT, wyłączonych z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o CIT, nie powinny być uwzględniane dla celów proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2-2b ustawy o CIT, tj. nie powinny zostać ujęte w liczniku ani mianowniku proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2-2b ustawy o CIT.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.589.2018.1.MO
     ∟Czy, jeśli łączna wartość rynkowa Nowych Akcji Wnioskodawcy przydzielonych Wspólnikom Spółki Przejmowanej_2 będzie wyższa od łącznej wartości nominalnej tychże akcji, to na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3e w związku z art. 4a pkt 16a ustawy o PDOP, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się wartości majątku Spółki Przejmowanej_2 otrzymanego przez Wnioskodawcę odpowiadającą wartości nie niższej niż łączna wartość rynkowa Nowych Akcji przydzielonych Wspólnikom Spółki Przejmowanej_2? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj