Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


10497/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-317/16-8/AD
     ∟Powstanie po stronie Spółki przychodu podatkowego oraz braku obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem na rzecz udziałowców składników majątku w ramach likwidacji tej spółki.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.303.2019.2.MC
     ∟Skutki podatkowe przystąpienia do spółki komandytowej.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.422.2019.1.AP
     ∟skutki podatkowe zapłaty w Niemczech podatku od wartości dodanej

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.335.2019.1.MC
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zysku wypracowanego w ramach działalności gospodarczej po przekształceniu w spółkę kapitałową.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/4511-699/16-7/19/AK
     ∟Czy w takim przypadku Wnioskodawca do przychodów podatkowych opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien zaliczać kwotę brutto czy kwotę netto przychodu?

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/4511-698/16-7/19/AK
     ∟Czy w takim przypadku Wnioskodawca do przychodów podatkowych opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien zaliczać kwotę brutto czy kwotę netto przychodu?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.404.2019.1.PS
     ∟Zbycie lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej – źródło przychodu.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.386.2019.2.ISL
     ∟Skutki podatkowych udzielenia spółce cywilnej nieoprocentowanej pożyczki przez wspólnika tej spółki

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.432.2019.2.KS1
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość należności

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.381.2019.2.MT
     ∟W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej prowadzącej działalność gospodarczą na terytorium Niemiec.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.398.2019.1.MJ
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia odpisu aktualizującego do kosztów uzyskania przychodów.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.463.2019.1.IR
     ∟Ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu podatkowym i dopłaty podatku oraz obowiązek skorygowania zaliczek na podatek dochodowy i zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.306.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w omówionym stanie faktycznym powstaje po stronie występującego wspólnika (Wnioskodawcy) przychód do opodatkowania pochodzący ze sprzedaży domu 3B przez spółkę, który bezpośrednio po tej sprzedaży został w całości przekazany przez spółkę występującemu wspólnikowi na mocy Uchwały Wspólników oraz Porozumienia zawartego z pozostającymi w spółce wspólnikami a wraz z nim prawo do odliczenia kosztów nabycia lub wytworzenia tego przychodu? Czy występujący wspólnik ma prawo do uwzględnienia w swoim rozliczeniu podatkowym kosztów bezpośrednich poniesionych na wybudowanie domu jednorodzinnego 3A, który został mu przekazany przez spółkę nieodpłatnie z tytułu jego wystąpienia ze spółki jawnej a następnie przez niego sprzedany?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.490.2019.1AC
     ∟Obowiązki podatkowe w związku z zawartą umową powiernictwa

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.302.2019.2.MM
     ∟Skutki podatkowe przystąpienia do spółki komandytowej.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.326.2019.3.MKA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na budowę domu położonego na działce należącej do majątku odrębnego męża.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.330.2019.1.MK
     ∟Wypłata przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą) zysków wypracowanych przez spółkę jawną, nie będzie stanowiła dla Zainteresowanych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.318.2019.1.AD
     ∟Czy w świetle treści art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej istnieje możliwość dokonywania wpłaty z konta spółki jawnej na konto właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanych na rzecz Wnioskodawcy zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki, w sytuacji gdy kwota podatku przekracza kwotę 1 000 zł, a podatnik skutecznie wykaże, że wpłata pochodzi z jego środków?

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.371.2019.4.KO
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w akcji promocyjnej

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.401.2019.1.KO
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.301.2019.2.WS
     ∟Sposób opodatkowania uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej dochodów.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.366.2019.1.AW
     ∟Czy otrzymana przez Podatnika kwota od Miasta, wypłacona temuż, na podstawie zawartej ugody sądowej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy otrzymana przez Podatnika kwota od Miasta, wypłacona temuż, na podstawie zawartej ugody sądowej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.436.2019.1.AC
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego podatku od wartości dodanej.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.265.2019.6.WS
     ∟Ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu świadczonych usług w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz spółki komandytowej.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.363.2019.2.AW
     ∟Czy wpłacony wkład Podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy prawidłowe jest uznanie kosztów produkcji Filmu jako koszty bezpośrednio związane z przychodami, w rozumieniu art. 22 ust. 5a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych? Jeśli koszty produkcji filmu stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami, to czy Podatnik ma prawo rozpoznawać je jako koszty uzyskania przychodu od momentu wystąpienia pierwszego przychodu z Filmu?

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.469.2019.1.GG
     ∟Skutki podatkowe zmiany proporcji udziałów w spółce komandytowej w trakcie roku podatkowego

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.378.2019.1.AP
     ∟moment powstania przychodu podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-331/16-6/DW
     ∟1) Czy wartość zapłaconego Wnioskodawczyni przez Spółkę podatku należnego VAT wykazanego na fakturze VAT dokumentującej transakcję wniesienia Aportu do Spółki, będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Jeżeli odpowiedź organu podatkowego na powyższe pytanie nr 1 będzie pozytywna, tj. uznająca wartość zapłaconego Wnioskodawczyni przez Spółkę podatku należnego VAT wykazanego na fakturze VAT dokumentującej transakcję wniesienia Aportu do Spółki za przychód podatkowy Wnioskodawczyni na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawczyni zawraca się z zapytaniem o podanie przez organ podatkowy wyraźnej podstawy prawnej swojego twierdzenia (stanowiska).

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.273.2019.4.MZ
     ∟Należy wskazać, że przychody z opisanych we wniosku sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych oraz lokalu mieszkalnego, nie mogą stanowić źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter prowadzonej sprzedaży, podejmowane przez Wnioskodawczynię czynności wypełniają przesłanki zawarte w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przychody uzyskane z tytułu sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych oraz lokalu mieszkalnego, należy zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować w sposób przewidziany dla tego źródła przychodów.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.323.2019.1.WS
     ∟Skutki podatkowe wycofania nieruchomości na cele osobiste wspólników oraz dokonania darowizny nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj