Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


664/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.327.2019.2.ANK
     ∟Czy w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałych w postaci poszczególnych składników geotermii Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia nieumorzonej (nie/amortyzowanej) części tych środków bezpośrednio i jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.411.2019.1.SG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty w postaci nieumorzonej wartości początkowej wyburzonych Budowli, w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku Nr 5)

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.327.2019.1.SG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty w postaci nieumorzonej wartości początkowej wyburzonych Budynków i Budowli, w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku Nr 1)

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.328.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy strata w wysokości niezamortyzowanej części nakładów poniesionych na wybudowanie budynków i budowli będących środkami trwałymi na gruncie będącym przedmiotem umowy poddzierżawy, powstała na skutek wygaśnięcia tej umowy, które nie nastąpiło w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę prawa własności gruntu będącego przedmiotem umowy poddzierżawy, stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów art. 16 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.245.2019.5.BM
     ∟czy wskutek nieodpłatnego przekazania Wydzierżawiającemu budynku po zakończeniu umowy dzierżawy gruntu Spółka będzie miała prawo do zaliczenia niezamortyzowanej części budynku do kosztów uzyskania przychodu

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.287.2019.1.JS
     ∟w zakresie: - zaliczenia nieumorzonej części wartości początkowej wyburzonych Zabudowań do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie zakończenia fizycznej likwidacji Zabudowań, tj. w 2018 r., - zaliczenia kosztów wyburzenia: a) jako koszty wytworzenia nowej, przyszłej inwestycji (zwiększające jej wartość początkową) w sytuacji, gdy Spółka podejmie decyzję o realizacji takiej inwestycji, b) jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych w dacie decyzji o braku realizacji przyszłej inwestycji,

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.253.2019.1.AS
     ∟ustalenie, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.: • odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w celu nabycia akcji spółki z grupy kapitałowej stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, • powstałe różnice kursowe związane ze spłatą odsetek i kapitału od zaciągniętej pożyczki przez Spółkę w celu nabycia akcji spółki z grupy kapitałowej stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.232.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka ma możliwość uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego w postaci nowego budynku biurowego, stanowiącej podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych o następujące pozycje: - wydatki związane z wyburzeniem istniejącego budynku na miejscu, którego będzie budowany nowy budynek biurowy oraz inne koszty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, - niezamortyzowaną część wartości początkowej wyburzanego budynku administracyjno- biurowego, - wydatki związane z dzierżawą i przystosowaniem kontenerów biurowych do używania przez pracowników w okresie przebudowy i rozbudowy.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.272.2019.1.RK
     ∟Ustalenie, czy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, Wnioskodawca będzie uprawniony do jednorazowego zaliczenia nakładów poniesionych na remont wynajętej chlewni do kosztów uzyskania przychodów.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.77.2019.2.MC
     ∟Czy nieumorzona wartość likwidowanego pawilonu oraz wartość zwróconych nakładów najemcom zwiększy wartość początkowa nowego środka trwałego.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.204.2019.2.MM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w dacie likwidacji Stalowni Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku nie w pełni zamortyzowanej Stalowni, gdyż likwidacja Stalowni następuje z przyczyn innych niż zmiana rodzaju działalności?

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.177.2019.2.AM
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty w wysokości stanowiącej nieumorzoną wartość (wartość niezaliczoną uprzednio do kosztów uzyskania przychodów) nieużywanych Aktywów, które zostały spowodowane ich faktyczną likwidacją w przypadku, gdy przedmiotowe Aktywa utraciły swoją przydatność oraz wartość użytkową i nie rokują możliwości ich dalszego wykorzystania do produkcji lub sprzedaży.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.162.2019.1.MM
     ∟w zakresie: -Czy Spółka postąpiła prawidłowo ujmując w kosztach uzyskania przychodu w 2019 r. stratę z tytułu trwałego odłączenia części składowej środka trwałego? -Czy odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości początkowej środka trwałego po częściowej fizycznej likwidacji, a przed zmniejszeniem wartości początkowej środka trwałego w ewidencji środków trwałych, mogą stanowić koszty podatkowe?

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.103.2019.1.HK
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do ujęcia straty w postaci nieumorzonej wartości początkowej wyburzonych Budynków i Budowli położonych na Gruncie jako pośrednich kosztów uzyskania przychodów, w dacie, w której fakt fizycznej likwidacji został odpowiednio ujęty w księgach rachunkowych Spółki (tj. odpowiednio w 2018 r. bądź w 2019 r.)? Czy Spółka jest uprawniona do uwzględnienia straty jako pośrednich kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) uwzględnianym (uwzględnianej) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., składanym do 31 marca 2018 r., poprzez sporządzenie korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w zakresie wyburzeń, których protokoły likwidacji zostały podpisane w 2017 r.? Czy Spółka jest uprawniona do uwzględnienia straty jako pośrednich kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) uwzględnianym (uwzględnianej) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., składanym do 31 marca 2019 r., poprzez złożenie zeznania (o ile pozytywna interpretacja zostanie wydana przed dniem złożenia przez Spółkę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu /poniesionej straty) bądź poprzez dokonanie korekty tego zeznania (w sytuacji gdy pozytywna interpretacja zostanie wydana po dniu złożenia przez Spółkę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty) w zakresie wyburzeń, których protokoły likwidacji zostały podpisane w 2018 r.?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.84.2019.5.LG
     ∟Ustalenie czy poniesiona strata w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego stanowi dla Spółki koszty uzyskania przychodów

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.131.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku z wniesieniem aportu w postaci Nieruchomości

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.58.2019.1.MC
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.211.2019.2.RK
     ∟niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.170.2019.1.APO
     ∟Czy w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy Dzierżawy, Wnioskodawca będzie uprawniony do jednorazowego zaliczenia niezamortyzowanej części nakładów poniesionych na Płytę Postojową do kosztów uzyskania przychodów?

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.40.2019.2.AR
     ∟- czy niezamortyzowaną wartość początkową Starego Budynku, po przeprowadzeniu jego częściowej rozbiórki, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, - czy nakłady poczynione przez Spółkę na częściową rozbiórkę Starego Budynku zwiększą wartość początkową Nowego Budynku.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.30.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki na nabycie Usług rozwojowych mieszczą się w dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym podlegają ograniczeniu w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z tego przepisu w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak również w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.66.2019.1.MW
     ∟Ustalenie źródła przychodów z tytułu sprzedaży czasu antenowego.

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.434.2018.2.APA
     ∟możliwość zaliczenia niezamortyzowanej wartości zlikwidowanych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.8.2019.1.JF
     ∟Czy, w świetle przepisu 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP, niezamortyzowana (nieumorzona) wartość początkowa inwestycji w obcym środku trwałym (względnie wyodrębnionego środka trwałego), objętej likwidacją z uwagi na zmianę wystroju perfumerii, może stanowić koszt uzyskania przychodów po stronie Spółki?

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.588.2018.1.BM
     ∟w zakresie sposobu rozliczenia połączenia Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.407.2018.1.RK
     ∟Brak kwalifikacji do przychodu z zysków kapitałowych przychodów z tyt. opłat licencyjnych, udostępnianych podmiotowi powiązanemu w części rozliczanej przez Wnioskodawcę w proporcji do posiadanego udziału w spółce osobowej.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.336.2018.1.AG
     ∟zastosowanie ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów poniesionych na wynagrodzenie z tytułu nabytych Licencji, w części w jakiej refakturowane są na rzecz Wnioskodawcy przez Podmiot Powiązany

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.294.2018.2.AG
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty (kradzieży lub zniszczenia) Rowerów oraz w wyniku zniszczenia Stacji w kwocie odpowiadającej ich niezamortyzowanej wartości.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-1036/15-9/S/18/EŻ/KK
     ∟Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości niezamor-tyzowanych środków trwałych z grupy 4,6 i 8 KŚT oraz inwestycji w obcym środku trwałym z grupy 1 KŚT.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.162.2018.3.BS
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej praw do znaków słowno-graficznych, przez wspólnika spółki przekształconej, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku tej spółki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj