Interpretacje do przepisu
art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1116/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.157.2019.2.AZE
     ∟Ustalenie, czy koszty usług ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.180.2019.2.AM
     ∟Ustalenie czy koszty nabycia Koncepcji i Usług Centralnych powinny być wyłączone ze stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.207.2019.1.AR
     ∟Możliwość uznania baz klientów nabytych przez Wnioskodawcę od spółki powiązanej za know-how oraz ustalenie czy odpisy amortyzacyjne od ww. wartości niematerialnych i prawnych podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ww. ustawy

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.182.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy przychody ze sprzedaży Segmentów, o których mowa we wniosku, nie stanowią przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.214.2019.1.MS
     ∟Do jakiej wysokości koszty usług, opłat i praw, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych przez Wnioskodawcę mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, o ile koszty te spełniają ogólną definicję kosztów z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie są kosztami wymienionymi w art. 15e ust. 11 lub ust. 15 ustawy o CIT?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.165.2019.2.RK
     ∟Uznanie opłat licencyjnych za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz brak zastosowania ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów opłat licencyjnych, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z zastosowaniem wyłączenia zawartego w art. 15e ust. 11 pkt 1 cyt. ustawy.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.186.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszony przez Wnioskodawcę Czynsz dzierżawny nie podlega ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 Ustawy o PDOP

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.193.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy odsetki od Kredytu zaciągniętego na zakup akcji Spółki Akcyjnej już zapłacone przez Wnioskodawcę oraz które będą zapłacone przez Wnioskodawcę w przyszłości będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w podatku CIT w limicie określonym w art. 15c ustawy o CIT, przy czym będą to koszty związane z działalnością operacyjną Wnioskodawcy, a nie koszty związane z przychodami zaliczanymi do źródła przychodów zyski kapitałowe.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.108.2019.2.MS
     ∟1. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem usług Workplace w części stanowiącej wynagrodzenie z tytułu korzystania z określonego oprogramowania lub aplikacji: - w części w jakiej zaliczane są do kosztów wytworzenia produktów - nie podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, - w części w jakiej zaliczane są do kosztów sprzedaży/kosztów ogólnozakładowych - podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? 2. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem usług zapewnienia dostępu do oprogramowania: - w części w jakiej zaliczane są do kosztów wytworzenia produktów - nie podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, - w części w jakiej zaliczane są do kosztów sprzedaży/kosztów ogólnozakładowych - podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.92.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez:  Wnioskodawcę wynikające z zawartej Umowy Licencyjnej 1 wykorzystywanej przez Wnioskodawcę na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT na podstawie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT - jako koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi, w części stanowiącej wynagrodzenie za prawa do korzystania: - ze Znaków Towarowych oraz Marek Własnych, - z Domen Internetowych,  Spółkę Zależną z tytułu opłat na podstawie Umowy Licencyjnej 2 wykorzystywanej przez Spółkę Zależną na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego (które dla celów rozliczenia podatku dochodowego są alokowane do Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki Zależnej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki Zależnej), nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT na podstawie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT - jako koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi w części stanowiącej wynagrodzenie za prawa do korzystania: - ze Znaków Towarowych oraz Marek Własnych, - z Domen Internetowych.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.173.2019.1.RK
     ∟określenie źródła przychodów z udzielonej licencji na korzystanie ze znaków towarowych oraz w jakiej wysokości odpisy amortyzacyjne od praw ochronnych Spółka powinna alokować do kosztów uzyskania przychodów z zysków kapitałowych oraz do kosztów z innych źródeł

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.180.2019.1.BKD
     ∟Czy Usługa stanowi którąkolwiek z usług, o których mowa art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu nabywania Usługi należy uznać za bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez Wnioskodawcę towaru lub świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT a zatem niepodlegające ograniczeniu z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.162.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na należności licencyjne z tytułu zawartej z podmiotami powiązanymi umowy licencji na korzystanie z praw do marek będą podlegały ograniczeniu w zakresie możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.145.2019.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty opłat licencyjnych z tytułu zawartej z podmiotem powiązanym umowy licencji na używanie znaku towarowego podlegają ograniczeniu w zakresie możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.172.2019.1.RK
     ∟Ustalenie, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z Licencji stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.174.2019.1.JG
     ∟ustalenie, czy przychody z tytułu opłat licencyjnych za prawo do korzystania ze Znaku towarowego wytworzonego przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy stanowią przychody z zysków kapitałowych

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.150.2019.1.AT
     ∟w zakresie braku konieczności stosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Wnioskodawcę od nabytych na własność praw do bazy danych (bazy klientów) oraz praw z umów z klientami.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.160.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu Usług ubezpieczenia stanowią koszty usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy oraz czy Usługi ubezpieczenia świadczone przez Zagranicznego ubezpieczyciela stanowią usługi ubezpieczenia świadczone przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 3 ww. ustawy koszty Usług ubezpieczenia ponoszone przez Spółkę nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.112.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia: - czy koszty Usług wsparcia świadczonych przez Usługodawcę w zakresie Działu IT oraz Działu Magazynowania i logistyki nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy CIT, - czy jeśli koszty Usług wsparcia świadczonych przez Usługodawcę mieszczą się w katalogu usług wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, to czy koszty te stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.161.2019.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu Usług ubezpieczenia stanowią koszty usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy oraz czy Usługi ubezpieczenia świadczone przez Zagranicznego ubezpieczyciela stanowią usługi ubezpieczenia świadczone przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 3 ww. ustawy koszty Usług ubezpieczenia ponoszone przez Spółkę nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.159.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, do jakiej wysokości koszty usług, opłat i praw, o których mowa w art. 15e ust. 1 i ust. 12 ustawy o CIT, poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych przez Wnioskodawcę mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, o ile koszty te spełniają ogólną definicję kosztów z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie są kosztami wymienionymi w art. 15e ust. 11 lub ust. 15 ustawy o CIT.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.94.2019.2.APA
     ∟ustalenie czy w odniesieniu do Opłat za Usługi informatyczne oraz Usługi utrzymania zastosowanie znajdzie ograniczenie z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.236.2019.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody z praw majątkowych, wytworzonych przez Spółkę we własnym zakresie będą podlegały zaliczeniu do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.239.2019.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy zbycie prawa majątkowego, który dotychczas był wykorzystywany aktywnie w działalności operacyjnej Spółki (udzielanie sublicencji wraz z towarzyszącymi usługami IT) należy zakwalifikować do zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. e ustawy o CIT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.237.2019.1.EN
     ∟zakresie ustalenia, czy przychody z praw majątkowych, które nie będą spełniały warunków do uznania ich za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ustawy o CIT, będą podlegały zaliczeniu do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.222.2019.1.EN
     ∟zakresie ustalenia, czy zbycie prawa majątkowego, który dotychczas był wykorzystywany aktywnie w działalności operacyjnej Spółki (udzielanie sublicencji wraz z towarzyszącymi usługami IT) należy zakwalifikować do zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. e ustawy o CIT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.124.2019.2.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody z praw majątkowych, wytworzonych przez Spółkę we własnym zakresie podlegają zaliczeniu do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.220.2019.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody z praw majątkowych, które nie spełniają warunków do uznania ich za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ustawy o CIT, podlegają zaliczeniu do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.126.2019.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy wskazana we wniosku Opłata może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie znajdzie do niej zastosowania

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.161.2019.1.AS
     ∟Brak zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów do kosztów wynagrodzenia ponoszonego przez Spółkę oraz spółki komandytowe (proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach tych spółek) na rzecz Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia za usługi IT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj