Interpretacje do przepisu
art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


257/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.404.2019.PC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Spółkę działalność, obejmująca fazy 1-3, przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stanowi działalność B+R w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (dalej: „działalność B+R”), co uprawnia Spółkę do skorzystania z ulgi B+R?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.264.2019.3.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.336.2019.1.PC
     ∟1. Czy, zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, za rok 2018 i lata następne, prowadzone przez Spółkę prace w zakresie tworzenia Funkcji, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój? 2. Czy, zgodnie z art. 18d ust. 2 i 3 ustawy CIT, za rok 2018 i lata następne, kosztami kwalifikowanymi są, wydatki przeznaczone przez Spółkę w roku podatkowym na: koszty wynagrodzeń oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie, w jakim pracownicy są zaangażowani w prace B+R; koszty amortyzacji środków trwałych oraz WNiP, wykorzystywanych do działalności B+R? 3. Czy sposób prowadzenia przez Spółkę Ewidencji oraz ewidencji rachunkowej za rok 2018 i lata następne, opisany w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, jest wystarczający do wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych, a tym samym dla spełnienia przestanki z art. 9 ust. 1b ustawy CIT?

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.301.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy: działalność dotycząca Projektów IT realizowanych przez Wnioskodawcę spełnia definicję działalności badawczo — rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r., w związku z czym Wnioskodawca ma prawo skorzystać z ulgi określonej w art. 18d ustawy o CIT.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.272.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, która uprawnia do zastosowania tzw. ulgi badawczo-rozwojowej opisanej w art. 18d ustawy o CIT.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.296.2019.2.AZ
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu darowizny składników majątku, których koszt nabycia został zaliczony zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako koszt uzyskania przychodów oraz określenie czy dokumentem wystarczającym do udokumentowania przekazania darowizny rzeczowej będzie umowa zawarta z obdarowanym.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.240.2019.1.APO
     ∟- Czy realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe, przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. b i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT? - Czy wymienione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Koszty B+R, w części niesfinansowanej z dotacji, stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 Ustawy o CIT? - Czy przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Koszty B+R, w części niesfinansowanej z dotacji, mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT? - Czy przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym koszty wkładu własnego konsorcjanta na realizację Projektu, które pokrywa Wnioskodawca, stanowią dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT?

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.173.2019.5.JS
     ∟Prace B+R, koszt kwalifikowany, pracownik, współpracownik, materiał, odpisy amortyzacyjne.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.263.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy opisana działalność badawczo-rozwojowa Spółki spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT i tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi B+R, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.203.2019.2.PC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP na zasadach opisanych powyżej i zaliczania do kosztów kwalifikowanych w postaci: a. kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym ewentualnie dodatkowe świadczenia (zgodnie z regulaminem wynagradzania Spółki): premie regulaminowe i jednorazowe, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas niezawinionego postoju, wynagrodzenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalent pieniężny w celu pokrycia kosztów prania odzieży roboczej, b. kosztów składek z tytułu należności wymienionych w podpunkcie a) powyżej, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, za wyjątkiem składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, c. kosztów szkoleń Pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, związane z prowadzeniem tych prac, d. kosztów podróży służbowych Pracowników w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, organizacji spotkań ankieterów i spotkań promocyjnych z klientami, w tym koszty udziału w targach podczas których organizowane są ww. spotkania, e. kosztów wynagrodzenia blogerów i testerów zatrudnionych na umowę zlecenia lub o dzieło, w zakresie w jakim uczestniczą w działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy przekazując opinie o testowanych prototypach z uwzględnieniem ewentualnego wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów, f. kosztów składek z tytułu należności wymienionych w punkcie 2 powyżej określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, za wyjątkiem składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, g. kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, prowadzonych na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, h. kosztów nabycia usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, i. kosztów nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.202.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może dokonać odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, Kosztów Pracowniczych Specjalistów w części dotyczącej realizacji Działalności B+R Wnioskodawcy, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.169.2019.2.MO
     ∟W zakresie ustalenia, czy: - „badania produktów/prototypów klienta”, „badania i prace rozwojowe na potrzeby własne”, „badania i prace rozwojowe w środowisku klienta” wykonywane przez pracowników Spółki stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, - Wnioskodawca jako komplementariusz Spółki, ma co do zasady prawo, na podstawie art. 5 w zw. z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT odliczyć od podstawy opodatkowania obliczonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę na działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawy o CIT limitów.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.180.2019.2.JKT
     ∟w zakresie ustalenia, czy prowadzona przez Spółkę Działalność B+R, obejmująca fazy 1-4 standardowego cyklu projektowego w ramach Projektów, wraz z działalnością wspierającą, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia Spółkę do dokonania odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.183.2019.1.PC
     ∟Czy Spółka ma możliwości zakwalifikowania poniesionych kosztów związanych z działaniami B+R, które zostały zlecone Wykonawcy do katalogu kosztów kwalifikowanych zawartych w art. 18 ustawy o CIT?

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.182.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.152.2019.2.JC
     ∟Czy prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, która uprawnia do zastosowania tzw. ulgi badawczo-rozwojowej opisanej w art. 18d ustawy o CIT?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.185.2019.1.RK
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych diet zgodnie z ugodą mediacyjną, w dacie dokonania wypłaty

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.197.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy prace prowadzone przez Spółkę, której komandytariuszem jest Wnioskodawca, w ramach projektów Grupy 1 spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 Ustawy o CIT, w związku z czym jest on uprawniony do korzystania z ulgi B+R określonej w art. 18d Ustawy o CIT.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.155.2019.1.JS
     ∟Czy opisana powyżej działalność badawczo-rozwojowa Spółki spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy CIT i tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi B+R, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.74.2019.1.BM
     ∟czy prace prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach projektów zewnętrznych w opisanych powyżej Modelach współpracy z kontrahentem 1 i 2, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, w związku z czym jest on uprawniony do korzystania z ulgi B+R określonej w art. 18d ustawy o CIT.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.119.2019.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Spółki PGK Działalność B+R, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, co uprawnia do skorzystania przez PGK z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT?

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.171.2019.1.PC
     ∟Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z realizacją Projektów z Obszarów B+R opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 18d ust. 2 Ustawy CIT?

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.141.2019.2.MO
     ∟Czy odpisy amortyzacyjne od opisanych we wniosku środków trwałych wykorzystywanych w opisanej działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d u.p.d.o.p., podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w części odpowiadającej ich wykorzystaniu na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.33.2019.1.MO
     ∟Czy prace realizowane w ramach projektów „hardware” stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT i w konsekwencji, czy koszty kwalifikowane tych prac objęte są ulgą opisaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.39.2019.1.JKT
     ∟Czy prace realizowane w ramach projektów badawczych stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (dalej: „działalność BR”) i w konsekwencji, czy koszty kwalifikowane tych prac objęte są ulgą opisaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT (dalej: „ulga BR”)?

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.34.2019.1.BM
     ∟Czy prace realizowane w ramach projektów „software” opisanych w stanie faktycznym jako tworzenie nowego oprogramowania stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (dalej: „działalność BR”) i w konsekwencji, czy koszty kwalifikowane tych prac objęte są ulgą opisaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT (dalej: „ulga BR”)?

2019.03.09 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.92.2018.GEFH
     ∟Prawo do dokonania odliczeń w oparciu o przepis art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku korzystania przez Spółkę ze zwolnienia ogólnego.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.3.2019.2.MW
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.4.2019.2.AA
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.2.2019.2.AM
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj