Interpretacje do przepisu
art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


18/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.301.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy: działalność dotycząca Projektów IT realizowanych przez Wnioskodawcę spełnia definicję działalności badawczo — rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r., w związku z czym Wnioskodawca ma prawo skorzystać z ulgi określonej w art. 18d ustawy o CIT.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.202.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może dokonać odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, Kosztów Pracowniczych Specjalistów w części dotyczącej realizacji Działalności B+R Wnioskodawcy, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.115.2019.1.MO
     ∟Możliwość odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP, w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, Kosztów Wynagrodzeń Pracowników B+R.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.111.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych PGK może dokonać odliczenia.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.65.2019.1.BM
     ∟czy Spółka może dokonać odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, Kosztów Pracowniczych Specjalistów w części dotyczącej realizacji działalności Działalność B+R Spółki.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.553.2018.1.JS
     ∟Koszt kwalifikowany w przypadku prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.388.2017.2.JS
     ∟W zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Działach R&D w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej wraz z Wydatkami Pracowniczymi oraz Składkami stanowi koszt kwalifikowany na potrzeby ulgi na działalność badawczo-rozwojową określonej w art. 18d ustawy o CIT.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.357.2017.1.JS
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do Kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny, wynagrodzenie za czas urlopu oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop) zatrudnionych m.in. w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowe

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.359.2017.1.JS
     ∟Kosztem kwalifikowanym w rozumieniu art. 18d ust. 1 w zw. z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który Wnioskodawca może ująć w podstawie obliczenia ulgi badawczo-rozwojowej będą wyłącznie wydatki ponoszone przez Spółkę na wydatki Pracownicze, tj: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy Pracowników zatrudnionych m. in. w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, w tej części, w jakiej Pracownicy zatrudnieni do realizacji prac badawczo-rozwojowych faktycznie uczestniczą w ww. pracach.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.361.2017.1.JS
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wydatki Pracownicze poniesione przez Wnioskodawcę, na rzecz pracowników zatrudnionych m. in. w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, tj. wynagrodzenia oraz świadczenia dodatkowe i składki, w części finansowanej przez płatnika składek z tytułu należności, o których mowa w treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu odpraw pośmiertnych przysługujących/wypłacanych rodzinie pracownika stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach ulgi badawczo-rozwojowej

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.360.2017.1.JS
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wypłacanych odpraw: emerytalno-rentowej i pośmiertnej oraz możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania Spółki w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.147.2017.1.MR
     ∟w zakresie zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową

2017.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.10.2017.2.ANK
     ∟w zakresie: - ustalenia, czy realizowana przez Wnioskodawcę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, dotycząca: tworzenia nowych produktów, unowocześniania istniejących produktów, unowocześniania procesów produkcji, tworzenia nowego wyglądu produktów; - możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania, jako kosztów kwalifikowanych, wydatków związanych z realizowaną działalnością badawczo-rozwojową, w zakresie: kosztów pracowniczych, materiałów i surowców, dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.68.2017.1.MR
     ∟w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową

2017.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.235.2016.2.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania wszystkich składników wynagrodzenia pracowników za koszty kwalifikowane.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.33.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku pracowników uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych i nieprzeznaczający na realizację takiej działalności 100% swojego czasu pracy kosztem kwalifikowanym będzie cała kwota wydatków na wynagrodzenia

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.223.2016.1.KS3063-ILPB2.4510.215.2016.1.EK
     ∟podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, jakie składniki wynagrodzenia pracowników mogą stanowić „koszty kwalifikowane” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-733/16-4/MR
     ∟CIT w zakresie ustalenia jakie świadczenia wypłacane przez Spółkę jej pracownikom mogą stanowić koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj