Interpretacje do przepisu
art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


280/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.233.2019.2.AM
     ∟Skutki podatkowe połączenia spółek przez przejęcie, status podatnika PGK, przychód, konfuzja zobowiązań.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.234.2019.1.SJ
     ∟w zakresie powstania przychodu w wyniku połączenia na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8c updop oraz zastosowania wyłączenia wynikającego z art. 12 ust. 4 pkt 3f updop do ww. przychodu

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.154.2019.2.AG
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku stanowiącego równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 19-21 ustawy nowelizującej

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.76.2019.3.DP
     ∟w zakresie skutków podatkowych realizowania transakcji z grupy Repo/Reverse Repo i SBB/BSB

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.77.2019.3.BG
     ∟w zakresie skutków podatkowych realizowania transakcji z grupy Repo/Reverse Repo i SBB/BSB

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.124.2019.1.JF
     ∟Czy przepływy finansowe wymienione powyżej, związane i wynikające z uregulowania/rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK (w tym rozliczenie z tytułu wykorzystania straty, rozliczenia ewentualnych nadwyżek, niedopłat, korekt, czy też pokrycia kwot odsetek od zaległości podatkowych) realizowane pomiędzy Spółkami tworzącymi PGK, pozostaną neutralne dla celów CIT, tzn. nie będą stanowić przychodów i kosztów podatkowych dla Spółek?

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.173.2019.1.KM
     ∟brak opodatkowania przepływów finansowych związanych i wynikających z uregulowania/rozliczania zobowiązania podatkowego PGK realizowanych pomiędzy Spółkami tworzącymi PGK

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.68.2019.2.AG
     ∟Stosowanie przepisów dotyczących korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do transakcji lub innych zdarzeń, realizowanych pomiędzy Spółką a podmiotami tworzącymi PGK.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.5.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia: • czy przepływy finansowe związane i wynikające z uregulowania/rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK, realizowane pomiędzy spółkami tworzącymi PGK pozostają neutralne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Pytanie 1) – jest prawidłowe; • czy wydatki związane z realizacją obowiązku obliczania, pobierania i wpłacania przez Spółkę Dominującą podatku dochodowego od osób prawnych PGK oraz zaliczek na ten podatek, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy o pod (Pytanie 2) – jest prawidłowe; • czy realizacja przez Spółkę Dominującą obowiązku obliczania, pobierania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych PGK, będzie neutralna i nie będzie stanowić dla Spółek Zależnych przychodu w wartości nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy (Pytanie 3) – jest prawidłowe.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.643.2018.2.AS
     ∟Ustalenie, czy przeprowadzenie przez Spółkę transakcji Nabycia nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.668.2018.1.AG
     ∟sposób ujmowania w rachunku podatkowym PGK przychodów/kosztów uzyskania przychodów powstałych w konsekwencji: rozpoznania różnic kursowych przy rachunkowej metodzie ich ustalania, sprzedaży (zbycia) papierów wartościowych, sprzedaży, rozliczenia lub zamknięcia transakcji na pochodnych instrumentach finansowych oraz świadczenia usług faktoringu

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.644.2018.2.AM
     ∟ustalenie, czy przeprowadzenie transakcji Zbycia przez Spółkę wchodzącą w skład PGK nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.517.2018.1.MM
     ∟Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne i obligatoryjne fundusze

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.6.2019.2.EK
     ∟Brak opodatkowania przepływów finansowych związanych i wynikających z uregulowania/rozliczania zobowiązania podatkowego PGK oraz z pokryciem opłat realizowanych pomiędzy Spółkami tworzącymi PGK oraz czynności związanych z rozliczaniem podatku dochodowego należnego od PGK przez Spółkę Dominującą.

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.91.2018.1.AW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d updop wartości wynagrodzeń pracowników realizujących prace badawczo-rozwojowe z zastrzeżeniem limitów wynikających z art. 18d ust. 7 updop

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.359.2017.1.MC
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu opłat za bezumowny (nielegalny) pobór energii/ciepła

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.360.2017.1.MC
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu opłat za bezumowny (nielegalny) pobór energii/ciepła

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.197.2017.2.AM
     ∟w zakresie ustalenia czy przepływy finansowe pomiędzy V. a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek i podatku CIT w imieniu PGK (w tym ewentualnych nadwyżek, niedopłat, korekt, rozliczenia z tytułu wykorzystania straty czy też pokrycia kwot odsetek od zaległości budżetowych) pozostają neutralne dla celów CIT, tzn. nie stanowią przychodów i kosztów podatkowych dla spółek tworzących PGK i nie powinny być uwzględniane przy ustalaniu dochodu podatkowego i/lub straty podatkowej PGK

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.508.2017.1.IT
     ∟w zakresie braku opodatkowania przepływów finansowych związanych i wynikających z rozliczania zobowiązania podatkowego PGK realizowanych pomiędzy Spółkami tworzącymi PGK

2017.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.109.2017.1.AK
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przepisy art. 11 ustawy o PDOP nie będą miały zastosowania do czynności dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, a tym samym, planowane dobrowolne umorzenia udziałów nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK? 2. Czy przepisy art. 14 ustawy o PDOP będą miały zastosowanie do czynności dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego?

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.9.2017.1.TS
     ∟Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną będzie spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK?

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.196.2016.1.NK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania przepływów finansowych związanych i wynikających z rozliczania zobowiązania podatkowego PGK realizowanych pomiędzy Spółkami tworzącymi PGK.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1090.2016.1.JC
     ∟w zakresie możliwości rozliczenia straty podatkowej powstałej przed utworzeniem PGK

2016.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.968.2016.1.DP
     ∟Ustalenie przychodów i kosztów podatkowych z tytułu przejęcia przedmiotu zastawu

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.978.2016.1.AJ
     ∟w zakresie obowiązku uwzględnienia przepływów finansowych związanych z rozliczeniem podatku dochodowego w ramach PGK przy ustalania dochodu lub straty podatkowej zarówno w czasie, gdy PGK będzie posiadało status podatnika, jak i po utracie tego statusu

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.511.2016.1.AK
     ∟Możliwość rozliczenia straty podatkowej powstałej przed utworzeniem PGK.

2016.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.712.2016.1.AK
     ∟Brak opodatkowania przepływów finansowych wynikających z uregulowania/rozliczenia zobowiązania podatkowego podatkowej grupy kapitałowej, realizowanych między podmiotami tej grupy.

2016.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.985.2016.1.RS
     ∟W przypadku utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez podatkową grupę kapitałową ze względu na naruszenie warunków innych niż te, o których mowa w art. la ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o CIT, Spółka będzie mogła przystąpić ponownie do innej podatkowej grupy kapitałowej w najbliższym możliwym czasie po rozwiązaniu dotychczasowej podatkowej grupy kapitałowej, przy uwzględnieniu spełnienia warunku określonego w art. la ust. 4 ustawy.

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.897.2016.1.BC
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekazywania środków pieniężnych w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku dochodowego w ramach podatkowej grupy kapitałowej

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.919.2016.1.RS
     ∟Czy po upływie okresu obowiązywania Umowy PKG / rozwiązaniu Umowy PGK / utracie przez PGK statusu podatnika pdop, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem PGK i w konsekwencji w jaki sposób należy ustalić okres „najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych” w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 5 updop?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj