Interpretacje do przepisu
art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


218/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.350.2019.2.DP
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na dostosowanie i aranżację powierzchni biurowych i momentu poniesienia tych wydatków

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.313.2019.1.AG
     ∟ustalenie kursu do przeliczenia na PLN kosztów uzyskania przychodów poniesionych w walucie obcej

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.327.2017.9.S/KK/AZ
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty przygotowawczej.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.257.2019.2.WM
     ∟Czy Zainteresowani mogą zaliczyć - na podstawie wewnętrznych poleceń księgowania - do podatkowych kosztów uzyskania przychodów roku 2019 i kolejnych lat (proporcjonalnie do stopnia realizacji umowy) wypłacone firmie X wynagrodzenie w oparciu o posiadaną umowę współpracy i zapłacone zaliczki, czy powyższe wydatki, będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych dopiero w momencie otrzymania i zaksięgowania faktury końcowej, czyli w 2023 r.?

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4510-142/15-5/19-S/RR
     ∟określenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup materiałów (katalizatorów)

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.252.2019.1.AW
     ∟Wydatki ponoszone przez Spółkę, które mają na celu uzyskanie koncesji (na poszukiwanie i rozpoznanie kopalin oraz wydobywanie kopalin), stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.199.2019.2.AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-953/14-2/S/JS
     ∟Czy w świetle obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 15 i 16 Ustawy CIT, Wnioskodawca może zaliczyć koszty z tytułu legalizacji gazomierzy, w tym głównie opłaty legalizacyjnej, jako pośrednio związane z przychodami, jednorazowo do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych spółek jako zwiększenie wartości początkowej gazomierzy dla celów bilansowych?

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-869/15-1/ANK
     ∟W zakresie ustalenia, czy Koszty transakcyjne stanowią w świetle przepisów ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, a w konsekwencji, powinny podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-954/14-1/S/MR
     ∟W zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłaty przyłączeniowej: • w części dotyczącej możliwości zakwalifikowania ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami – jest prawidłowe; • w części dotyczącej momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-162/16-1/ANK
     ∟W zakresie ustalenia, czy Koszty transakcyjne stanowią w świetle przepisów ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, a w konsekwencji, powinny podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-521/15-1/APO
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wydatki związane z realizacją Inwestycji będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że będzie ona uprawniona do zaliczenia wydatków związanych z realizacją Inwestycji do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT, tj. w momencie ich poniesienia, za który należy rozumieć moment ujęcia faktur lub innych dowodów księgowych dokumentujących te wydatki na koncie bilansowym jako pozostałe aktywa?

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-577/15-1/APO
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wydatki związane z realizacją Inwestycji będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów? Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że będzie ona uprawniona do zaliczenia wydatków związanych z realizacją Inwestycji do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT, tj. w momencie ich poniesienia, za który należy rozumieć moment ujęcia faktur lub innych dowodów księgowych dokumentujących te wydatki na koncie bilansowym jako pozostałe aktywa?

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-335/16/19-S/PS
     ∟W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na tle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków związanych pośrednio oraz bezpośrednio z emisją nowych akcji.

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.803.2018.2.EK
     ∟prawo do częściowego odliczenia podatku VAT oraz korekty na podstawie art. 90c oraz 91 ustawy

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-22/15/18-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-956/14-3/S/AM
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na naprawę szkód powstałych na drogach publicznych oraz momentu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-761/14-5/S/18/KK
     ∟1. Czy Wynagrodzenie płatne Najemcy przez Spółkę z tytułu zachęty dla podpisania Umowy najmu i zgody na warunki najmu przedstawione przez Wynajmującego podlega rozpoznaniu dla celów podatkowych, jako koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośrednio związany z przychodami? 2. Czy Wynagrodzenie płatne Najemcy przez Spółkę z tytułu zachęty dla podpisania Umowy najmu i zgody na warunki najmu przedstawione przez Wynajmującego podlega rozpoznaniu dla celów podatkowych jednorazowo w dacie poniesienia tj. w dniu ujęcia faktury na jakimkolwiek koncie w księgach rachunkowych?

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/423-606/14/18-S/PS
     ∟Czy zwrot przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy poprzez świadczenie zastępcze, które przyjmie formę pieniężną, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu?

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.230.2018.1.BM
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na produkcję kiszonki (biomasy), która zużywana jest do produkcji energii elektrycznej w biogazowni rolniczej prowadzonej przez Wnioskodawcę

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.311.2018.2.ASZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu dotyczących delegacji służbowych przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.228.2018.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach zakupowych przechowywanych jedynie w formie elektronicznej.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.113.2018.1.KK
     ∟Zaliczenie prowizji do kosztów uzyskania przychodów.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.168.2018.1.KB
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach zakupowych przechowywanych tylko w formie elektronicznej.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.77.2018.1.AS
     ∟sposób ujmowania rozliczeń (przychodów/kosztów uzyskania przychodu) za wykonane/częściowo wykonane przed Dniem Połączenia usługi wzajemne (pytanie Nr 1)

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-57/14-5/18/S/KK
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.8.2018.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup używanych oraz uszkodzonych palet drewnianych udokumentowanych opisaną we wniosku asygnatą oraz w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup używanych oraz uszkodzonych palet drewnianych udokumentowanych opisaną we wniosku asygnatą (niezawierającą adresu zbywcy).

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.40.2018.1.ANK
     ∟w zakresie sposobu ujmowania rozliczeń (przychodów/kosztów uzyskania przychodu) za wykonane/częściowo wykonane przez Dniem połączenia wzajemne usługi

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.13.2018.1.PK
     ∟Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przechowywanych w formie elektronicznej zgodnie z elektronicznym obiegiem dokumentów

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.2.2018.1.KK
     ∟w zakresie ustalenia czy Opłata motywacyjna stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu inny niż związany bezpośrednio z przychodem (koszt pośredni) potrącalny w dacie poniesienia oraz ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychów wydatków z tytułu Opłaty motywacyjnej

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj