Interpretacje do przepisu
art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


131/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-244/16-10/MN
     ∟- opodatkowanie podatkiem VAT udostępnienia stanowisk handlowych za poborem opłaty rezerwacyjnej - odliczenie podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki, które zostaną poniesione na modernizację targowiska oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tego targowiska oraz prawa do zastosowania powierzchniowego sposobu określenia proporcji

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-321/15-1/MD
     ∟w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki związane z budową i utrzymaniem targowiska oraz opodatkowania stawką 23% odpłatnego udostępniania stanowisk handlowych.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.113.2019.1.MK
     ∟Obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej w związku z wprowadzaniem na rynek wyrobów gazowych klasyfikowanych do kodów CN 2711 11 00 przeznaczonych do napędu silników spalinowych

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.202.2019.1.KBR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla świadczonych usług udostępnienia praw do korzystania z fonogramów i wideogramów oraz wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu odtworzeń utworów w sposób digitalowy

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.39.2019.1.MD
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania w 2012 r. usług projektowych oraz przedawnienie zobowiązania podatkowego.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.3.2019.1.MS
     ∟Możliwość skorygowania faktury oraz rozliczenia podatku VAT przez przedsiębiorcę, który zlikwidował działalność gospodarczą.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.615.2018.2.MW
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT usług wynajmu stanowisk handlowych, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę targowiska.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.568.2018.1.JSO
     ∟Niepodlegania opodatkowaniu odpłatnych usług w zakresie ponadpięciogodzinnego pobytu oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP3/4512-3-101/15-6/APR
     ∟Opodatkowanie odpłatnego świadczenia usług dzierżawy i rezerwacji miejsc handlowych na targowisku oraz prawo i sposób odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową targowiska.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.399.2018.2.AS
     ∟prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na przebudowę targowiska oraz wydatki bieżące na utrzymanie targowiska

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.304.2018.1.HW
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z przebudową targowiska.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.11.2018.2.IK
     ∟przedawnienie zobowiązania podatkowego

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/443-1061/14/18-S/DM
     ∟Targowisko - odliczenie bieżące i inwestycyjne.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/443-55/14-3/EK
     ∟W przedstawionych okolicznościach sprawy, obowiązek podatkowy będzie powstawał zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, przyjmując, że otrzymanie raportu bądź zapłata wynagrodzenia określa zakończenie Usługi w danym okresie rozliczeniowym. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że z tytułu świadczenia Usług obowiązek podatkowy, pomimo upływu umownego okresu rozliczeniowego, powinien zostać rozpoznany dopiero gdy znana będzie kwota należna Wnioskodawcy z tytułu świadczonych Usług należało uznać za prawidłowe.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.39.2017.2.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do garażu.

2017.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB4.4511.8.2017.1.AS
     ∟1. Czy Wnioskodawca musi złożyć PIT-39 i zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania? 2. Jeśli Wnioskodawca musiałby zapłacić podatek, to czy w PIT-39 może zadeklarować przeznaczenie osiągniętego dochodu na cele mieszkaniowe?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.172.2016.2.AG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych.

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1431/13-1/ASz
     ∟- prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami inwestycyjnymi na budowę targowiska, - prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami inwestycyjnymi na rozbudowę budynku znajdującego się na targowisku, - prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami na bieżące utrzymanie targowiska oraz znajdującego się na nim budynku.

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.515.2016.1.Msu
     ∟brak obowiązku korekty podatku VAT w związku z inwestycją polegającą na przebudowie targowiska, na podstawie art. 90c ust. 1 – 3 ustawy

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-614/16-4/RS
     ∟1. Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca będzie posiadał na terenie Polski zakład w rozumieniu art. 5 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. Z 2005 r. nr 12, poz. 90)? 2. Czy Wnioskodawca na podstawie art. 22 ust. 4-4d ustawy o CIT będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wartości zysków spółki przekształcanej z lat ubiegłych prezentowanych na dzień przekształcenia w pozycji kapitał zapasowy oraz w pozycji pozostałe kapitały rezerwowe, a także w odniesieniu do wartości zysku spółki przekształcanej zrealizowanego w trakcie bieżącego roku podatkowego, a nie podzielonego przed dniem dokonania przekształcenia? 3. Czy wypłata przez przekształconą spółkę osobową niepodzielonego przed przekształceniem zysku przekształcanej spółki X sp. z o.o. (obejmującego również kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym oraz pozostałych kapitałach rezerwowych) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym? 4. Czy, przy założeniu iż zysk zgromadzony przez X sp. z o.o. na kapitale zapasowym i na pozostałych kapitałach rezerwowych oraz w pozycji zysk netto zostanie w wyniku przekształcenia w spółkę komandytową opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, możliwe będzie zaliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych uregulowanego przez przekształconą spółkę komandytową do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach tej spółki komandytowej? 5. W jaki sposób w przypadku przekształcenia X sp. z o.o. w spółkę komandytową określić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszonych do spółki komandytowej?

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-412/16-2/IGo
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usługi najmu oraz z tytułu refakturowania kosztów eksploatacyjnych, określenie terminów wystawienia faktur oraz terminów przedawnienia zobowiązania podatkowego.

2016.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-444/16/AK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego: dotyczące możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży w związku z przeznaczeniem środków z tej sprzedaży na nabycie lokalu mieszkalnego, dotyczące odpowiedzialności małżonków za podatek z tytułu sprzedaży lokalu.

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-437/14/16-S/BS
     ∟Opodatkowanie odpłatnego świadczenia usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu inwestycyjnego, którego przedmiotem była modernizacja targowiska oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska.

2016.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-154/16-4/RR
     ∟Przedawnienie zobowiązania podatkowego z tytułu przeniesienia własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie.

2016.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-133/16/IK
     ∟Czy po wyrejestrowaniu z rejestru „płatników” podatku od towarów i usług dopuszczalne jest wystawienie faktury korygującej oraz skorygowanie deklaracji?

2016.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-7/16/NG
     ∟skutki podatkowe odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-831/15-4/PS
     ∟Zastosowanie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-814/15-4/EŻ
     ∟1. Czy Wnioskodawca na podstawie art. 22 ust. 4 -4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: ustawa o CIT) będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wartości zysków spółki przekształcanej zrealizowanych w trakcie 2015 r., a nie podzielonych przed dniem dokonania przekształcenia? 2. Czy wypłata przez przekształconą spółkę osobową niepodzielonego przed przekształceniem zysku przekształcanej spółki X sp. z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym? 3. Czy, przy założeniu iż zysk zgromadzony przez X sp. z o.o. w pozycji zysk netto zostanie w wyniku przekształcenia w spółkę komandytową opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, możliwe będzie zaliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych uregulowanego przez przekształconą spółkę komandytową do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach tej spółki komandytowej?

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-807/15-2/MJ
     ∟W zakresie: uznania zapłaconego podatku za nienależny i jego zwrotu

2015.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-780/15-2/MG
     ∟Wniesienie Aktywów w drodze aportu do spółki komandytowo-akcyjnej będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 17 ust. la pkt 2 Ustawy PIT w wysokości wartości nominalnej obejmowanych akcji w spółce komandytowo-akcyjnej. Przychód powstanie w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego.

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj