Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2049/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.447.2018.1.MG
     ∟Możliwość zastosowania ulgi meldunkowej w przypadku niezłożenia oświadczenia.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-1099/14/18-3/S/MT
     ∟W zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej w stosunku do dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego oraz przynależnego do niego gruntu w sytuacji, gdy częściowo został on nabyty w drodze darowizny od małżonka.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.224.2018.2.TR
     ∟Skoro Wnioskodawczyni nie złożyła w urzędzie skarbowym w wymaganym terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to analizowane zwolnienie Zainteresowanej nie przysługuje.

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.208.2018.2.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości w sytuacji gdy nabycie poszczególnych w niej udziałów miało miejsce w drodze kupna i darowizny.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.121.2018.2.IF
     ∟Możliwość zastosowania ulgi meldunkowej w przypadku niezłożenia oświadczenia

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.532.2017.1.AK
     ∟W zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. „ulgi meldunkowej”.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.355.2017.1.NPR
     ∟Sprzedaż nieruchomości po zmianie formy ze spółdzielczego prawa do lokalu na odrębną własność.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.338.2017.2.NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.360.2017.1.ES
     ∟W zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. „ulgi meldunkowej”.

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.36.2017.3.AK
     ∟w zakresie zastosowania „ulgi meldunkowej”

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.181.2017.3.GF
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2007 r. nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. gdyż zwolnienie to nie obowiązuje w stanie prawnym mającym zastosowanie do sprawy Wnioskodawcy. Dlatego też, dla skutków podatkowych nie ma znaczenia fakt, czy Wnioskodawca wydatkował środki ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe, gdyż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. w ogóle nie przewidywała zwolnienia z opodatkowania dla podatników, którzy przychody ze sprzedaży nieruchomości wydatkowali na własne cele mieszkaniowe. Stąd też organ odstąpił od przeprowadzenia wykładni przesłanek zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, gdyż analiza taka jest bezprzedmiotowa w sytuacji, w której przepis ten w ogóle nie ma zastosowania jak w niniejszej sprawie. Powyższe oznacza, że uzyskany ze sprzedaży dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., a podatek winien zostać wykazany w zeznaniu PIT-36.

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-1.4511.73.2017.2.BS
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przyznanej na prowadzenie szkoły publicznej.

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.23.2017.1.MKA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-2.4511.86.2017.1.MKA
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – ulga meldunkowa.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1217.2016.2.PP
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2016.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.207.2016.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-2/4511-1-159/16-2/MKA
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – ulga meldunkowa.

2016.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-305/12/16-S/RS
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., a w konsekwencji czy zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 czy też art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-515/12/16-5/S/EC
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze zbycia 4 wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w ½ działki gruntu będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia działek o nr 1149/2, 1149/5 oraz 1149/7 - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ww. ustawy.

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.177.2016.3.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości. Ulga meldunkowa.

2016.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-20/16/MM
     ∟Czy dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu w S. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też wskutek jego przeznaczenia na nabycie lokalu w G. - jest on zwolniony z podatku?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1253/15-4/JK2
     ∟1) Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w garażu podziemnym będzie zwolniona od podatku, np. w związku z zameldowaniem od 2012 r., budową domu (wydatkowanie środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe), poza tym minie 4 lub 5 lat od otrzymania darowizny? Jeśli nie, to jak wysoki będzie podatek od sprzedaży mieszkania i miejsca postojowego? 2) Czy biorąc pod uwagę zapis art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki poniesione na przygotowanie do budowy i budowę domu powinny być udokumentowane fakturami tylko na nazwisko Wnioskodawczyni, czy wspólnie z mężem, zważywszy, że środki na budowę będą pochodziły z majątku osobistego Wnioskodawczyni, a działka należy do wspólności majątkowej? 3) Czy nawiązując do zapisów art. 10 i 21 ustawy o podatku dochodowym, zakup projektu budowlanego, prace geodety na placu budowy, prace dotyczące budowy studni, prace przygotowujące plac pod budowę domu mieszkalnego, budowa fundamentów, prace dotyczące budowy stanu otwartego i zamkniętego domu mieszkalnego, prace ekipy budowlanej, prace wykończeniowe domu wchodzą w skład wydatków, które można rozliczyć w ramach celów mieszkaniowych? 4) Czy z przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, można sfinansować ww. wydatki, które zostaną rozliczone jako wydatki na cele mieszkaniowe, a co za tym idzie nie będzie trzeba płacić podatku od sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego?

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-577/15/MMa
     ∟1. Czy w związku z tym, że Sąd Rejonowy wydał postanowienie o dziedziczeniu z ustawy zamiast z testamentu dopiero 1 września 2009 r., w którym określił krąg spadkobierców i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca uzyskał dopiero 26 listopada 2009 r. dzięki darowiźnie brata, bo taki był dostęp do dokumentacji po zmarłym ojcu, zastosowanie w niniejszej sprawie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.? 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy w zakresie części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego odziedziczonej w wyniku działu spadku zastosowanie znajdzie art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1121/15-2/MT
     ∟Przychód ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej nabytej w darowiźnie w 2008 r. nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych gdyż zwolnienie to nie obowiązywało w stanie prawnym mającym zastosowanie do sprawy Wnioskodawcy. Oznacza to, że uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., a podatek winien zostać wykazany w zeznaniu PIT-36, chyba że Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-816/15/TJ
     ∟Zastosowanie ulgi meldunkowej.

2015.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-828/15/BK
     ∟Ulga meldunkowa - grunt.

2015.11.04 - Minister Finansów - DD9.8222.2.48.2015.JQP
     ∟Czy przeniesienie własności mieszkania w drodze przyrzeczonej umowy o dożywocie będzie powodowało powstanie obowiązku uiszczenia podatku dochodowego w wysokości 19% od zbycia mieszkania własnościowego?

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-934/11/15-5/S/KS
     ∟W przedmiotowej sprawie przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziału nabytego w 2000 r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku, w którym nastąpiło nabycie upłynęło 5 lat. Natomiast w stosunku do udziału nabytego przez Wnioskodawcę w 2008 r. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Oznacza to, że przychód ten korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zwolnienie obejmuje całość przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału nabytego w 2008 r., a więc zarówno z tytułu zbycia udziału w budynku mieszkalnym, jak i praw związanych z jego własnością, w tym z udziału w gruncie, na którym znajduje się przedmiotowy budynek mieszkalny oraz budynku gospodarczego oraz garażu.

2015.10.15 - Minister Finansów - DD9.8222.2.108.2015.BRT
     ∟Ulga meldunkowa.

2015.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-303/15/JG
     ∟Czy Wnioskodawca w opisanym stanie faktycznym mógł skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu z dnia zawarcia umowy przedwstępnej oraz czy Wnioskodawca mógł skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu z dnia zawarcia obu umów sprzedaży w dniu 30 marca 2011 r.?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj