Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


747/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.482.2019.1.MJ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizowaniem konkursu.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.298.2019.1.MM
     ∟Nagrody – do kwoty nieprzekraczającej 2000 zł - przyznawane w konkursie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, rolnikom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą/przedsiębiorcom, które to nagrody nie będą wydawane w związku z wykonywaniem tej działalności objęte będą zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji w związku z wypłatą tych nagród Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru 10% podatku dochodowego i odprowadzenia tego podatku do właściwego urzędu skarbowego. Również z tytułu wydawania nagród osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą/ przedsiębiorcom w związku z wykonywaniem tej działalności Wnioskodawca nie będzie występował w roli płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Ww. nagrody należy bowiem zakwalifikować do przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie mają zastosowania przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.381.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem konkursu z dziedziny nauki.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.380.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem konkursu z dziedziny sztuki.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.378.2019.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z organizowaniem akcji marketingowej

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.376.2019.2.AC
     ∟w zakresie uznania Programu lojalnościowego za sprzedaż premiową lub konkurs, obowiązków płatnika w związku wydaniem nagrody w Grach hazardowych, obowiązków płatnika w przypadku wydania nagrody dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.486.2019.1.AC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem w Zdarzeniu przyszłym II Akcji na zasadach przyrzeczenia publicznego i Gry hazardowej

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.306.2019.1.JK3
     ∟organizowana przez Spółkę sprzedaż premiową skierowaną do osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.220.2019.2.HD
     ∟Obowiązki Wnioskodawcy związane z wypłatą stypendiów i nagród dla zawodników.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.364.2019.5.SŻ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursu z dziedziny kultury

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.271.2019.2.JM
     ∟Skutki podatkowe wypłaty użytkownikom premii.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.328.2019.1.LZ
     ∟Jednorazowa wartość nagrody wypłacanej przez Spółkę nie przekroczy kwoty 2000 zł, to otrzymanie przedmiotowych nagród korzysta/będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, na Wnioskodawcy jako płatniku nie ciążą/ nie będą ciążyły obowiązki pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR, zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.299.2019.2.LZ
     ∟Kwota wypłacona przez Wnioskodawcę z funduszu strajkowego na rzecz osób nie będących ani członkami, ani pracownikami Wnioskodawcy, będzie stanowić dla tych osób przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych który nie będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 pkt 1 ust. 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania do podatnika i właściwego organu podatkowego informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-11).

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.308.2019.1.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z wypłatą przez Spółkę Kompensaty na rzecz Klientów przystępujących do Oferty oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.293.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy obowiązków ciążących na Spółce, związanych z organizowaniem Konkursów.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.250.2019.3.ID
     ∟obowiązki płatnika w związku z organizowaniem konkursów

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.278.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy obowiązków ciążących na Spółce, związanych z organizowaniem Konkursów.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.222.2019.1.RR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursu

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.163.2019.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika w związku z przyznaniem nagród oraz wypłatą nagród za udział w konkursie.

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.138.2019.1.PR
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego i pobrania podatku w odniesieniu do klientów niebędących pracownikami banku oraz klientów będących jednocześnie pracownikami banku w związku z organizowanymi przez Wnioskodawcę konkursami i sprzedażami premiowymi

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.255.2019.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku organizowanymi przez Wnioskodawcę akcjami promocyjnymi (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.131.2019.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą nagród w konkursie wokalnym

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.81.2019.1.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.55.2019.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika związane z organizowaniem Akcji Marketingowej.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.88.2019.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z nieodpłatnym świadczeniem przyznawanym w ramach organizowanych akcji promocyjnych

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.488.2018.6.MM
     ∟Udział w festynie nie generuje po stronie uczestników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, albowiem impreza ma charakter integracyjny i nie zostaną spełnione kryteria o których mowa w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, natomiast nagrody wydawane w konkursach organizowanych podczas ww. festynu – z uwagi na fakt, ze Wnioskodawca nie sporządza regulaminu tych konkursów - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i w związku z ich wydaniem na Wnioskodawcy ciąży obowiązek informacyjny.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.12.2019.1.HD
     ∟Skutki podatkowe otrzymania nagrody w konkursie z Francji.

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.643.2018.8.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z udzielaniem rabatów w ramach programu lojalnościowego.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-367/15-5/MM
     ∟Kwoty pieniężne wypłacane przez Bank - w ramach programów typu moneyback posiadaczom kart debetowych lub kredytowych oraz kwot stanowiących zwrot jednej lub dwóch rat kapitałowo-odsetkowych, jeżeli związane są one z usługą udzielenia i obsługi kredytu mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od wartości ww. nagród do których nie ma/nie będzie miało zastosowania omawiane zwolnienie przedmiotowe występuje zaś obowiązek pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Natomiast od wartości bonów towarowych (np. …) lub biletów (np. do kina), przekazywanych klientom obowiązany jest naliczyć, pobrać i odprowadzić 19-towy zryczałtowany podatek dochodowy.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.628.2018.2.IR
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty nagród uczestnikom Programu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj