Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


601/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.378.2019.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z organizowaniem akcji marketingowej

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.218.2019.1.KF
     ∟Skutki podatkowe przekazania uczestnikom warsztatów kart przedpłaconych.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.267.2019.1.WM
     ∟1. Czy w przypadku uzyskania decyzji o wsparciu uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej oraz przy założeniu spełnienia przez Wnioskodawcę warunków wskazanych w decyzji, zwolnieniu z podatku dochodowego będzie podlegał cały dochód z działalności wskazanej w decyzji o wsparciu, prowadzonej na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu do limitu przyznanej pomocy publicznej, czy jedynie dochód wygenerowany z Inwestycji, na którą uzyskano decyzję o wsparciu? 2. Czy podmiot będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych począwszy od miesiąca, w którym zostały poniesione koszty kwalifikowane w ramach Inwestycji (do limitu przysługującej pomocy publicznej), niezależnie od momentu w którym Wnioskodawca zakończy Inwestycję? 3. Czy inwestycja realizowana równolegle w ramach pomocy publicznej 2.3.5 zlokalizowana w obiekcie B w zakresie zakupu maszyny do termoformowania, która to zostanie zlokalizowana w obiektach wybudowanych w ramach pomocy publicznej na podstawie decyzji o wsparciu nie będzie wykluczała możliwości korzystania ze zwolnienia w ramach decyzji o wsparciu opisanego w pytaniu nr 1 ?

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.222.2019.1.RR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursu

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.144.2019.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe otrzymania pamiątkowego noża.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.3.2019.8.JG1
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazaniem gadżetów uczestnikom imprez okolicznościowych organizowanych i finansowanych przez Spółkę.

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.138.2019.1.PR
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego i pobrania podatku w odniesieniu do klientów niebędących pracownikami banku oraz klientów będących jednocześnie pracownikami banku w związku z organizowanymi przez Wnioskodawcę konkursami i sprzedażami premiowymi

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.255.2019.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku organizowanymi przez Wnioskodawcę akcjami promocyjnymi (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.55.2019.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika związane z organizowaniem Akcji Marketingowej.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.88.2019.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z nieodpłatnym świadczeniem przyznawanym w ramach organizowanych akcji promocyjnych

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.311.2018.2.RK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją i pokryciem kosztów wizyty zagranicznych dziennikarzy, na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT 8C) uzyskanych z tego tytułu przez zagranicznych dziennikarzy.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.94.2018.1.ENB
     ∟Zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wygranej w konkursie.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.311.2017.1.AK
     ∟Należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że do przekazywanych nieodpłatnych świadczeń dokonywanych w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę promocji, skutkujących osiągnięciem przez potencjalnych Klientów przychodów z tytułów innych niż konkursy, loterie i sprzedaże premiowe, zastosowanie znajdują zasady opodatkowania wyrażone w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, a tym samym Wnioskodawca zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego 19% podatku dochodowego, z uwzględnieniem zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.200.2017.1.KB
     ∟Czy w przypadku wydania w ramach opisanej akcji promocyjnej kuponu na rzecz Użytkownika świadczenie to korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „UPDOF”), a zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia i przesłania informacji, o której mowa w art. 42a UPDOF?

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.289.2017.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach konkursów organizowanych przez Wnioskodawcę.

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.141.2017.4.MK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem przez Wnioskodawcę nagród w przeprowadzanych na zlecenie klientów konkursach lub grach

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.78.2017.1.AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: - obowiązków płatnika w związku z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do wydanych uczestnikom konkursu nagród, - obowiązków płatnika w związku ze złożeniem do właściwego organu podatkowego deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym w odniesieniu do wydanych uczestnikom konkursu nagród.

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.62.2017.1.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazaniem pracownikom kontrahentów bonów towarowych w ramach programu motywacyjnego

2017.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.24.2017.1.JM
     ∟Drobne artykuły spożywcze (kawa, herbata) nieodpłatnie udostępnione przez Bank, które każdy pracownik i zaproszony gość Banku może swobodnie wziąć do konsumpcji na miejscu wedle własnego uznania i potrzeb, nie stanowią dla nich nieodpłatnego świadczenia, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Powyższe artykuły nie mają charakteru osobistego. Przychód nie powstanie w sytuacji, gdy niemożliwym jest zindywidualizowanie wartości świadczenia przypadającego na konkretną osobę. Zatem Wnioskodawca nie ma obowiązku doliczania wartości tych wydatków do przychodów pracowników i zaproszonych gości. Po stronie Wnioskodawcy nie wystąpią obowiązki płatnika, tj. obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek oraz obowiązki informacyjne, tj. wystawienia odpowiedniej informacji o dochodach pracowników i zaproszonych gości.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.21.2017.1.IN
     ∟Obowiązki podatkowe z tytułu przekazania (za punkty) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w ramach programu lojalnościowego (Pointback) nagród rzeczowych.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1082.2016.1.IN
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł przyznawanych w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych o charakterze konkursów.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1081.2016.1.IN
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł przyznawanych w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych o charakterze konkursów.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1080.2016.1.IN
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł przyznawanych w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych o charakterze konkursów.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1076.2016.1.AG
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do nagrody o wartości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł dla osoby fizycznej.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1054.2016.1.ŁS
     ∟W konsekwencji nie można uznać za nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy opisanych we wniosku nagród uzyskiwanych przez zwycięzców konkursu organizowanego przez Spółkę, pomimo, że wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1088.2016.1.ENB
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do nagrody o wartości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł dla osoby fizycznej.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1087.2016.1.ENB
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do nagrody o wartości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł dla osoby fizycznej.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1086.2016.1.ENB
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do nagrody o wartości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł dla osoby fizycznej.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1085.2016.1.ENB
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do nagrody o wartości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł dla osoby fizycznej.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.899.2016.2.AK
     ∟Obowiązki podatkowe z tytułu przekazania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w ramach programu lojalnościowego nagród rzeczowych tj. voucherów czyli bonów lub cahsbacku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj