Interpretacje do przepisu
art. 22b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


464/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wejdzie znak towarowy (objęty ochroną prawną), Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (w proporcji udziału jaki ma jako Wspólnik w Spółce Jawnej), odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych (tj. od wspomnianego znaku towarowego)?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.249.2019.2.ES
     ∟Ustalenie wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.206.2019.2.MG
     ∟możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokalu przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.195.2019.1.IF
     ∟W wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo jego własności, u Wnioskodawcy powstał nowy składnik majątku stanowiący środek trwały. Nowopowstały środek trwały należy wpisać do ewidencji środków trwałych. Ponieważ lokal ten był wykorzystywany przed nabyciem przez okres ponad 60 miesięcy Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych w oparciu o art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. wg indywidualnej stawki 10%.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.65.2019.1.MM
     ∟moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wdrożenie systemu informatycznego (pytanie Nr 1) skutki podatkowe zaniechania wdrażania systemu informatycznego (pytanie Nr 2)

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.43.2019.1.DS
     ∟Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na wdrożenie systemu informatycznego oraz skutki podatkowe zaniechania wdrażania systemu informatycznego.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.70.2019.1.KU
     ∟amortyzacji nabytego lokalu mieszkalnego

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.609.2018.2.MG
     ∟możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych od całej wartości początkowej środków trwałych stanowiących składnik majątku wspólnego małżonków, możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji do nabytego lokalu na rynku wtórnym oraz do lokalu przy planowanym przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.365.2018.2.WR
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji licencji na program komputerowy sfinansowanej częściowo z dotacji.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.395.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej przekształconej w spółkę komandytową.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.396.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej przekształconej w spółkę komandytową.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.397.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów od-pisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej przekształconej w spółkę komandytową.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.316.2018.1.MPŁ
     ∟Czy zgodnie art. 22 ust 1f pkt 2 ustawy 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów objętych za aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie przyjęta dla celów podatkowych jego wartość wynikająca z ksiąg i ewidencji określona na dzień objęcia udziałów za aport, nie wyższa jednak niż wartość tych udziałów z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 9 tej ustawy?

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.323.2018.1.AN
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokalu przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.305.2018.1.DR
     ∟Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego po Jego stronie nie powstanie przychód z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego do Spółki, w której wnoszący jest wspólnikiem? Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego, Spółka uprawniona będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wniesionych majątkowych praw autorskich do znaku towarowego jako wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 22 b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to odpisy amortyzacyjne mogą zostać zakwalifikowane na poziomie wspólników Spółki jako koszty uzyskania przychodów?

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.281.2018.1.PSZ
     ∟Czy właściwym postępowaniem jest ujęcie gruntu w ewidencji środków trwałych i potraktowanie go jako odrębny środek trwały, a w konsekwencji czy odsetki od kredytu na jego zakup ujmować w kosztach firmy? Czy środek trwały będzie kompletny i zdatny do użytkowania w momencie wybudowania na nim warsztatu samochodowego, a odsetki od kredytu zwiększać będą jego wartość początkową do momentu oddania go do użytkowania?

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.143.2018.3.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji podatkowej zabudowanej nieruchomości gruntowej wniesionej w formie wkładu do spółki cywilnej.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.232.2018.1.WR
     ∟Odpłatne zbycie opisanego we wniosku lokalu (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego) skutkuje dla Wnioskodawczyni powstaniem przychodu z działalności gospodarczej - zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.126.2018.2.AW
     ∟Uznanie za podatnika podatku vat i zwolnienie transakcji sprzedaży.

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.728.2017.2.ALN
     ∟zwolnienie z opodatkowania dostawy lokali mieszkalnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, brak zwolnienia z opodatkowania dostawy lokali mieszkalnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług na remont i ulepszenie lokali mieszkalnych,

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.362.2017.3.KS
     ∟Jeżeli w istocie przedmiotem amortyzacji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność oddany do używania na podstawie umowy najmu, po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywany przez poprzednich właścicieli przed okres co najmniej 60 miesięcy przed jego nabyciem, to można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną. Wnioskodawca przy jego amortyzacji może więc zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.345.2017.2.KS
     ∟Jeżeli spółka komandytowa, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem w istocie nabyła licencję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a przewidywany okres jej używania będzie dłuższy niż rok, nabyta licencja stanowi wartość niematerialną i prawną, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającą amortyzacji. W rezultacie poniesione wydatki na nabycie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wprowadzenie do obrotu na rynek polski produktu leczniczego oraz praw do dokumentacji medycznej dotyczącej tego produktu (tzw. dossier) Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej będzie mógł na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie w formie odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.344.2017.2.KS
     ∟w zakresie możliwości jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na nabycie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wprowadzenie do obrotu na rynek polski produktu leczniczego oraz praw do dokumentacji medycznej

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.478.2017.2.AP
     ∟ustalenie wartości początkowej patentów oraz ich amortyzacja

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.233.2017.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy opłaty leasingowe w części odpowiadającej spłacie dodatniej wartość firmy Przedsiębiorstwa, pozostaną wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 23f w związku z art. 23a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.343.2017.2.KS
     ∟Jeżeli spółka komandytowa, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem w istocie nabyła licencję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a przewidywany okres jej używania będzie dłuższy niż rok, nabyta licencja stanowi wartość niematerialną i prawną, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającą amortyzacji. W rezultacie poniesione wydatki na nabycie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wprowadzenie do obrotu na rynek polski produktu leczniczego oraz praw do dokumentacji medycznej dotyczącej tego produktu (tzw. dossier) Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej będzie mógł na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie w formie odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.410.2017.1
     ∟Czy poniesione nakłady na remont Mieszkania, jak i zakup mebli, akcesoriów i wyposażenia, a także sprzętów AGD, oraz poniesione koszty kredytu, jak i odsetki od kredytu opłacone przed wprowadzeniem Mieszkania do ewidencji środków trwałych zwiększą wartość początkową środka trwałego?

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.409.2017.1.AK
     ∟Czy Wnioskodawca może prowadzić 10 letnią amortyzację Mieszkania (w oparciu o przepisy art. 22j ust. 1 pkt 3 updof) wprowadzonego do środków trwałych, a rozpoznawane w ten sposób odpisy amortyzacyjne zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z art. 22 ust. 8 updof) uzyskiwanych z najmu?

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.428.2017.1.AM
     ∟Jeżeli Wnioskodawca nabył wskazany we wniosku lokal mieszkalny i wyremontował go z przeznaczeniem dla celów prywatnych, a następnie przeznaczył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to może ustalić wartość początkową ww. lokalu na podstawie art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w drodze wyceny dokonanej przez Wnioskodawcę, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji oraz stanu i stopnia jego zużycia.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.260.2017.2.AP
     ∟Wnioskodawca nie będzie uprawniony do dokonywana odpisów amortyzacyjnych od praw ochronnych na znak towarowy, gdyż prawa te nie zostały przez Wnioskodawcę „nabyte” lecz „wytworzone” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj