Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


311/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.328.2019.1.DP
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków (czynszu) na najem.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.299.2019.1
     ∟Jak rozliczyć transakcję sprzedaży tej nieruchomości - czy jako przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę i opodatkowaną wg zasad ogólnych, czy jako przychód z działalności gospodarczej w 50% i 50% jako przychód żony z odpłatnego zbycia nieruchomości?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.350.2019.2.MD
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia nieruchomości

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.270.2019.1.MPŁ
     ∟Czy dotychczasowy sposób rozliczenia przyjęty przez Wnioskodawczynię (jedna nieruchomość w dwóch ewidencjach środków trwałych obu małżonków) oraz rozliczenia kosztów bieżących, remontów, ale także otrzymywanego czynszu – jest prawidłowy? Czy w wypadku osiągnięcia z wynajmu niektórych nieruchomości zysków przy jednoczesnym uzyskaniu strat z najmu innych nieruchomości albo niemożliwości wynajmu niektórych nieruchomości ze względu na czasowy brak chętnych najemców – podatnik uprawniony jest do globalnego zliczenia uzyskanych przychodów z tytułu najmu ze wszystkich nieruchomości z ogółem kosztów związanych ze wszystkimi swoimi nieruchomościami wynajmowanymi i przeznaczony na wynajem?

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.194.2019.2.MPŁ
     ∟Czy dotychczasowy sposób rozliczenia przyjęty przez Wnioskodawcę (jedna nieruchomość w dwóch ewidencjach środków trwałych obu małżonków) oraz rozliczenia kosztów bieżących, remontów, ale także otrzymywanego czynszu – jest prawidłowy? Czy po zakończeniu stosunku najmu lub w sytuacji dokonania zmian stron umowy w jego trakcie polegających na określeniu jako wynajmującego tylko jednego z małżonków – Wnioskodawca ma możliwość zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (lokalu) o wartość początkową wynikającą z dotychczasowej ewidencji drugiego z małżonków pomniejszonych o ewentualną amortyzację dokonaną przez tego małżonka?

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.185.2019.1.DP
     ∟Czy Wnioskodawca będzie mógł przyjąć wybudowany budynek garażowy wraz z dojazdem z drogi publicznej i placem manewrowym jako jeden środek trwały w wykonywanej działalności gospodarczej, podlegający amortyzacji od pełnej wartości początkowej?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.232.2019.1.GG
     ∟Opodatkowania spłaty udziału na rzecz ustępującego wspólnika

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.109.2019.1.MM
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z wynajmowaną nieruchomością.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.103.2019.2.AC
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej spadku tych środków trwałych nabytych w spadku, dziale spadku i podziału majątku wspólnego.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.127.2019.2.IF
     ∟W sytuacji gdy zakupione lokale stanowią składnik majątku wspólnego małżonków (wspólność ustawowa) i są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, wówczas wartość początkową lokali stanowić będzie 100% ich wartości określonej w akcie notarialnym.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.41.2019.2.PSZ
     ∟Czy nieruchomość może być amortyzowana na gruncie art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącznie przez jednego podatnika w całości czy też podatnik ma prawo amortyzować wyłącznie połowę wartości nieruchomości? Czy wartością początkową zakupionej nieruchomości będzie wartość ceny zapłaconej za jej nabycie powiększona o taksę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty związane z dokonaniem wpisów do ksiąg wieczystych oraz usunięcia nieaktualnych wpisów (uwidocznione hipoteki wygasły na podstawie przedstawionych dokumentów), ewentualnie inne koszty dostosowania nieruchomości lokalowej do chwili wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, czy też wyłącznie połowa tych kwot ze względu na współwłasność małżeńską i zasadniczo równy udział każdego z małżonków określony przez art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - art 22g ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.15.2019.1.PSZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, ma prawo amortyzować nabyte w drodze spadku oraz działu spadku środki trwałe i w konsekwencji ujmować w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisy amortyzacyjne z tego tytułu? Jeśli tak, to na jakich zasadach, tj. jak winna być ustalona wartość początkowa środków trwałych, oraz według jakich zasad winny być ustalone odpisy amortyzacyjne?

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.421.2018.2.KS
     ∟sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziału we własności i prawie użytkowania wieczystego, na którym budynki zostały wzniesione, otrzymanych przez wspólnika z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem 6 lat od rozwiązania spółki komandytowej powstanie przychodu z odpłatnego zbycia akcji spółek akcyjnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.420.2018.2.KS
     ∟sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziału we własności i prawie użytkowania wieczystego, na którym budynki zostały wzniesione, otrzymanych przez wspólnika z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem 6 lat od rozwiązania spółki komandytowej powstanie przychodu z odpłatnego zbycia akcji spółek akcyjnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.419.2018.2.KS
     ∟sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziału we własności i prawie użytkowania wieczystego, na którym budynki zostały wzniesione, otrzymanych przez wspólnika z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem 6 lat od rozwiązania spółki komandytowej powstanie przychodu z odpłatnego zbycia akcji spółek akcyjnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie spółki komandytowej

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.287.2018.3.WR
     ∟Amortyzacja środków trwałych – zakupionych oraz nabytych w drodze darowizny.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.289.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.375.2018.1.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej ulepszonego lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji środka trwałego będącego przedmiotem najmu.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.374.2018.1.DJD
     ∟Możliwość stosowania indywidualnej stawki amortyzacji środka trwałego będącego przedmiotem najmu

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.239.2018.1.MM
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.214.2018.1.KS
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% wartości ½ udziału w lokalu użytkowym.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.243.2018.1.MGR
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.414.2017.4.HS
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.78.2018.3.JŁ
     ∟Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej koszty bieżące oraz koszty amortyzacji lokalu użytkowego?

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.10.2018.1.KS1
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomościach wykorzystywanych w działalności gospodarczej spółki jawnej.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.452.2017.2.KS1
     ∟Skoro jak wykazano uprzednio Wnioskodawczyni posiada udział we współwłasności nieruchomości – budynków, to ponoszone przez nią wydatki jako współwłaściciela nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy użyczenia z pozostałymi współwłaścicielami, nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym/w obcych środkach trwałych w rozumieniu art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyklucza to możliwości zakwalifikowania ponoszonych w tej części wydatków jako element wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.431.2017.1.ACZ
     ∟Ustalenie wartości ulepszenia środka trwałego

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.403.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.408.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.395.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj