Interpretacje do przepisu
art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


892/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.381.2019.4.ISL
     ∟Określenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów ze środków trwałych będących budynkami.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.437.2019.2.AC
     ∟Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.380.2019.2.AD
     ∟Czy koszty związane z zakupem oraz utrzymaniem analizowanego samochodu osobowego, po jego przyjęciu do ewidencji środków trwałych jako środka trwałego w działalności gospodarczej, z wykorzystywaniem go również jako środka transportu w opisanych we wniosku podróżach służbowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej w następujących wysokościach: 1. koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; 2. koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; 3. koszty przeglądów i napraw (usługi serwisowe wraz z zakupem części zamiennych): 75% poniesionych kosztów; 4. koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne bieżące koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.302.2019.3
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.296.2019.3.MPŁ
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.301.2019.3.ES
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.365.2019.4.PR
     ∟w zakresie możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.298.2019.3.MM
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie stanowiących odrębne środki trwałe

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.365.2019.2.AC
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od Nieruchomości dokonywanych po 1 stycznia 2018 r., ustalenia wartości początkowej Nieruchomości, ustalenia dochodu ze sprzedaży Nieruchomości oraz ustalenia dochodu z wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w postaci Nieruchomości.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.336.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne należy uznać, że w przedmiotowej sprawie przychody uzyskiwane przez Zainteresowanych jako uczestników programu motywacyjnego prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której współpracują ze Spółką tworzącą program motywacyjny na zasadach, są dla nich czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa. W konsekwencji powyższego w momencie objęcia akcji nabytych częściowo odpłatnie, niewątpliwie będzie miało miejsce przysporzenie majątkowe. Nabycie akcji po cenie niższej niż wartość rynkowa stanowi niewątpliwie przysporzenie majątkowe, a tym samym przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 11 ust. 2b ww. ustawy. Zatem, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Stwierdzić należy, że sprzedaż przez Zainteresowanych akcji spółki dominującej, nabytych częściowo odpłatnie w ramach programu motywacyjnego, spowoduje po ich stronie powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, który należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy ustalić w wysokości ceny sprzedaży akcji. Natomiast koszt uzyskania przychodów powinien zostać ustalony na podstawie art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.231.2019.4.AK
     ∟1. Czy dochód osiągnięty przez podatnika ze sprzedaży opisanych kamienic będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w wyniku sprzedaży opisanych kamienic Wnioskodawca będzie zobowiązany do skorygowania dokonanych w związku z zakupem kamienic odpisów amortyzacyjnych?

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.215.2019.1.MM
     ∟Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.266.2019.1.AWO
     ∟Czy od dnia 1 stycznia 2019 r. Wnioskodawcy przysługuje prawo uznania za koszt uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych, które będą naliczane od wartości początkowej A zł opisanego powyżej samochodu osobowego, który to pojazd samochodowy jest wykorzystywany przez firmę X przy prowadzeniu działalności gospodarczej, przyjętego do użytkowania w lipcu 2015 r., a którego to pojazdu samochodowego wartość początkowa na dzień przekazania do użytkowania przekraczała 20.000,00 euro, a na dzień 1 stycznia mieści się w limicie 150.000 zł (limit amortyzacji samochodu osobowego)?

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.229.2019.4.MPŁ
     ∟Czy dokonanie na rzecz macochy podatnika przez podatnika darowizny stanowiącego jego własność przedsiębiorstwa będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy podatnik, po zbyciu w drodze darowizny przedsiębiorstwa na rzecz swojej macochy, będzie zobowiązany do skorygowania dokonanych odpisów amortyzacyjnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa środków trwałych (m.in. budynków, budowli, maszyn i urządzeń)?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.368.2019.1.AC
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości dokonywanych po 1 stycznia 2018 r. oraz ustalenia wartości początkowej nieruchomości.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.237.2019.3.WM
     ∟Jakie będą skutki darowizny całości przedsiębiorstwa w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Wnioskodawczyni?

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.270.2019.1.MPŁ
     ∟Czy dotychczasowy sposób rozliczenia przyjęty przez Wnioskodawczynię (jedna nieruchomość w dwóch ewidencjach środków trwałych obu małżonków) oraz rozliczenia kosztów bieżących, remontów, ale także otrzymywanego czynszu – jest prawidłowy? Czy w wypadku osiągnięcia z wynajmu niektórych nieruchomości zysków przy jednoczesnym uzyskaniu strat z najmu innych nieruchomości albo niemożliwości wynajmu niektórych nieruchomości ze względu na czasowy brak chętnych najemców – podatnik uprawniony jest do globalnego zliczenia uzyskanych przychodów z tytułu najmu ze wszystkich nieruchomości z ogółem kosztów związanych ze wszystkimi swoimi nieruchomościami wynajmowanymi i przeznaczony na wynajem?

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.194.2019.2.MPŁ
     ∟Czy dotychczasowy sposób rozliczenia przyjęty przez Wnioskodawcę (jedna nieruchomość w dwóch ewidencjach środków trwałych obu małżonków) oraz rozliczenia kosztów bieżących, remontów, ale także otrzymywanego czynszu – jest prawidłowy? Czy po zakończeniu stosunku najmu lub w sytuacji dokonania zmian stron umowy w jego trakcie polegających na określeniu jako wynajmującego tylko jednego z małżonków – Wnioskodawca ma możliwość zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (lokalu) o wartość początkową wynikającą z dotychczasowej ewidencji drugiego z małżonków pomniejszonych o ewentualną amortyzację dokonaną przez tego małżonka?

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.232.2019.1.WM
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach Zleceń i Optymalizacji stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na prace badawczo-rozwojowe (Koszty Projektów) opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 26e ust. 2 Ustawy PIT? 3. Czy sposób prowadzenia ewidencji ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego umożliwia zaliczenie Kosztów Projektów do kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podstawy opodatkowania, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 26e ust. 1 Ustawy PIT? 4. Czy w przypadku Maszyn, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych stają się składnikiem zapasów lub środkami trwałymi Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisanej w art. 26e Ustawy PIT odnoszącej się do odpisów amortyzacyjnych od tych Maszyn oraz w części odpowiadającej wartości sprzedanego zapasu lub też zaliczonej do kosztów podatkowych, niezamortyzowanej wartości początkowej danego środka trwałego - w przypadku jego późniejszej sprzedaży?

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.320.2019.1.MD
     ∟Skutki podatkowe likwidacji środków trwałych

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.336.2019.1.MT
     ∟W przedmiotowej sprawie przy ustaleniu wartości początkowej lokalu mieszkalnego w celu określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zastosowanie znajdzie art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wartość początkową Wnioskodawca może przyjąć w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji. Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zaliczonego do środków trwałych budynku mieszkalnego i zaliczać te odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 8 w związku z art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.245.2019.2.AD
     ∟Prawo do 10 letniego okresu amortyzacyjnego (10% stawka amortyzacyjna w stosunku rocznym) w odniesieniu do amortyzacji lokalu mieszkalnego będącego ujawnionym środkiem trwałym w mojej działalności?

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.325.2019.1.MT
     ∟Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że jeżeli wskazane we wniosku maszyny i urządzenia spełniają wszystkie kryteria uznania je za środki trwały, zgodnie z cytowanym art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawczyni dokonała prawidłowej ich klasyfikacji do grupy 4 Klasyfikacji Środków Trwałych, to do amortyzacji tych środków trwałych należy stosować stawki amortyzacyjne wynikające z ww. wykazu. Przy czym, z uwagi na fakt, iż – jak podano we wniosku – zakupione środki trwałe są urządzeniami poddanymi szybkiemu postępowi technicznemu oraz zważywszy na to, że zastosowane są w nich układy mikroprocesowe, ww. stawki można podwyższyć o współczynnik nie wyższy niż 2,0. Jednakże podkreślić należy, że możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej istnieje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. W przypadku środka trwałego już amortyzowanego podwyższenie stawki amortyzacyjnej możliwe jest dopiero od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.155.2019.2.AA
     ∟W zakresie przychodu podatkowego z tytułu wniesienia aportem do spółki jawnej nieruchomości oraz w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych wniesionych aportem do spółki jawnej.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.185.2019.1.DP
     ∟Czy Wnioskodawca będzie mógł przyjąć wybudowany budynek garażowy wraz z dojazdem z drogi publicznej i placem manewrowym jako jeden środek trwały w wykonywanej działalności gospodarczej, podlegający amortyzacji od pełnej wartości początkowej?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.232.2019.1.GG
     ∟Opodatkowania spłaty udziału na rzecz ustępującego wspólnika

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.180.2019.2.MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawca właściwie dobrał współczynnik amortyzacji – 28% i czy wyliczenia amortyzacyjne w postaci miesięcznej (1150 zł) są właściwe?

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.98.2019.3.GG
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości początkowej likwidowanego środka trwałego.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.181.2019.1.PSZ
     ∟Czy dla opisanej nieruchomości możliwe jest zastosowanie indywidualnie wybranej stawki amortyzacyjnej, która byłaby wyższa niż przewidziana w Klasyfikacji Środków Trwałych dla środka trwałego zakwalifikowanego do podgrupy 10, czyli 2,5%, ale nie przekroczyłaby stawki 10% przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dla używanych środków trwałych?

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.141.2019.1.AM
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj