Interpretacje do przepisu
art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


612/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.298.2019.3.MM
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie stanowiących odrębne środki trwałe

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.312.2019.1.KP
     ∟Możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie obligacji.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.273.2019.2.BO
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.281.2019.2.KS1
     ∟skutki podatkowe sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.299.2019.1.KS
     ∟Możliwość ujęcia w remanencie początkowym otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.178.2019.2.SJ
     ∟korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z nieodpłatnym przekazaniem wyposażenia, materiałów i towarów handlowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki cywilnej oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości materiałów i towarów handlowych nabytych w drodze nieodpłatnego przekazania.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.226.2019.1.AC
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości towarów handlowych nabytych w drodze darowizny oraz uwzględnienia ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.158.2019.1.BO
     ∟Możliwość ujęcia w remanencie początkowym otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych, Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.79.2019.3.AA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.169.2019.1.MT
     ∟W związku z odpłatnym zbyciem składników majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowić będzie wartość ww. składników majątku wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, przy założeniu że cena, bez uzasadnionej przyczyny, nie będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej tych składników. Przy czym, gdy w cenie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą ujęte również wszelkie zobowiązania związane z prowadzoną działalnością spółki komandytowej, to w takim przypadku do przychodów z działalności gospodarczej należy zaliczyć tylko przychód w wysokości określonej w umowie ceny uzyskanej ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z odpłatnym zbyciem składników majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony, proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej niezamortyzowaną część wartości początkowej tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto będzie On także miał prawo do zaliczenia do tych kosztów innych wydatków związanych z transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niezaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.168.2019.1.MT
     ∟W związku z odpłatnym zbyciem składników majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowić będzie wartość ww. składników majątku wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, przy założeniu że cena, bez uzasadnionej przyczyny, nie będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej tych składników. Przy czym, gdy w cenie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą ujęte również wszelkie zobowiązania związane z prowadzoną działalnością spółki komandytowej, to w takim przypadku do przychodów z działalności gospodarczej należy zaliczyć tylko przychód w wysokości określonej w umowie ceny uzyskanej ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z odpłatnym zbyciem składników majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony, proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej niezamortyzowaną część wartości początkowej tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto będzie On także miał prawo do zaliczenia do tych kosztów innych wydatków związanych z transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niezaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.165.2019.1.MT
     ∟W związku z odpłatnym zbyciem składników majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony, proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej niezamortyzowaną część wartości początkowej tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto będzie On także miał prawo do zaliczenia do tych kosztów innych wydatków związanych z transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niezaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.170.2019.1.MT
     ∟W związku z odpłatnym zbyciem składników majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony, proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej niezamortyzowaną część wartości początkowej tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto będzie On także miał prawo do zaliczenia do tych kosztów innych wydatków związanych z transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niezaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.167.2019.1.MT
     ∟W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą szczególne zasady ustalania dochodu określone w art. 24 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy. Tym samym, dochód ustala się pomniejszając przychód z odpłatnego zbycia wartości niematerialnej i prawnej w postaci prawa ochronnego do znaku towarowego o wydatki na jego nabycie stanowiące wartość początkową. Tak obliczoną różnicę należy powiększyć o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodów.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.166.2019.1.MT
     ∟W związku z odpłatnym zbyciem składników majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony, proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej niezamortyzowaną część wartości początkowej tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto będzie On także miał prawo do zaliczenia do tych kosztów innych wydatków związanych z transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niezaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.67.2019.4.DP
     ∟Czy w związku z tym, że na zakupionej działce Wnioskodawca wybuduje dom, który następnie sprzeda wraz z działką w ramach działalności gospodarczej, a sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, to czy cena netto zakupionej działki będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu?

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.102.2019.1.MS
     ∟wystąpienie ujemnej różnicy remanentowej

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.101.2019.1.MS
     ∟wystąpienie ujemnej różnicy remanentowej

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.6.2019.MS
     ∟opodatkowanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na terytorium Niemiec oraz skutki podatkowe otrzymania nieodpłatnej pożyczki

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.7.2019.2.JK2
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na terytorium Niemiec w ramach podróży służbowej oraz skutki podatkowe otrzymania nieodpłatnej pożyczki

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.6.2019.2.JK2
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na terytorium Niemiec w ramach podróży służbowej oraz skutki podatkowe otrzymania nieodpłatnej pożyczki

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.34.2019.2.WM
     ∟Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym dochód ze sprzedaży opisanego samochodu, będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego, jeżeli sprzedaż samochodu nastąpi po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie samochodu od firmy leasingowej na podstawie faktury z dnia 25 października 2018 r. po zakończeniu leasingu operacyjnego?

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.615.2018.2.BO
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości towarów handlowych nabytych w drodze darowizny oraz uwzględnienia ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.305.2018.1.DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów – dofinansowanie do szkolenia.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.465.2018.1.MD
     ∟Możliwość zaliczenia do kup towarów handlowych nabytych w drodze darowizny oraz uwzględnienia ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego, ujęcie towarów handlowych w remanencie początkowym

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.327.2018.1.PSZ
     ∟1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym po zawieszeniu działalności gospodarczej budynek i inwestycja w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji? 2) Czy przy planowanej odpłatnej dostawie Hotelu koszt uzyskania przychodu stanowić będzie jego wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne do dnia zawieszenia działalności gospodarczej, czy też do dnia jego zbycia?

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.296.2018.2.DJD
     ∟Skutki podatkowe zbycia środków trwałych sfinansowanych dotacją

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.120.2018.2.ES
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów własnej pracy oraz powstania przychodu w związku z dofinansowaniem kosztów własnej pracy.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.154.2018.3.EJ
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.136.2018.2.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego i możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej środka trwałego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj