Interpretacje do przepisu
art. 26 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


33/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 26 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.290.2019.2.JC
     ∟Czy w przypadku wypłat należności na rzecz podatników mających status banku centralnego Bank może zastosować § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia, tj. odstąpić od stosowania art. 26 ust. 2e updop, jeżeli mająca zastosowanie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zwalnia z podatku dochodowego należności wypłacane podatnikom będącym „bankami centralnymi”?

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.341.2019.2.SP
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Wnioskodawcy.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.205.2019.2.MK
     ∟czy usługi ubezpieczeniowe znajdują się poza katalogiem świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop oraz czy Wnioskodawca będzie w świetle art. 26 ust. 1 updop płatnikiem, a w związku z tym będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu Wypłat dokonywanych na rzecz Ubezpieczycieli (w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie pytania nr 1)

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.225.2019.3.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku w związku z wypłatą na rzecz nierezydenta odsetek i dywidend z papierów wartościowych oraz należności z instrumentów finansowych wyemitowanych przez podmioty zagraniczne.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.243.2019.3.PW
     ∟Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.255.2019.3.PW
     ∟Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy.

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.511.2018.3.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od euroobligacji na rzecz niezidentyfikowanych inwestorów.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.240.2018.2.PW
     ∟Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.210.2018.2.PW
     ∟Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.70.2018.4.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta obligacji w przypadku zawarcia umowy z bankami prowadzącymi ewidencję obligacji.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.73.2018.1.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła od wartości wypłaconych odsetek oraz premii w związku z wcześniejszym wykupem obligacji.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.193.2017.3.AZ
     ∟Skoro do zbioru Podatników anonimowych należą jedynie i wyłącznie rezydenci i nierezydenci, a w obu tych sytuacjach Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku, to płatnikiem również nie będzie, jeżeli uprawniony z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym nie ujawni swojej tożsamości. Taki uprawniony może bowiem spełniać jedynie przesłanki do uznania go alternatywnie za polskiego rezydenta podatkowego lub też rezydenta podatkowego innego państwa.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.319.2017.2.MJ
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat Wierzytelności nabytych przez Inwestorów, za cenę określoną w Umowie Cesji, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.315.2017.2.PW
     ∟w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy

2017.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.193.2017.1.AZ
     ∟W podsumowaniu należy stwierdzić, że na podstawie art. 26 ust. 1 i ust. 2b w związku z art. 3 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 3 i pkt 5 oraz ust. 5 Ustawy CIT, Wnioskodawca ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego, pobierać podatek od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 26 ust. 2c pkt 1 i 2 Ustawy CIT, wypłacanych za jego pośrednictwem przez emitentów papierów wartościowych niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których tożsamość nie została ujawniona (podatników anonimowych), w sytuacji w której te dochody (przychody) wypłacane są z tytułu papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym prowadzonym przez Wnioskodawcę.

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.309.2017.1.PW
     ∟w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności, w części, w jakiej te spłaty odpowiadają wartości nominału udzielonych pożyczek, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy (Wnioskodawcy)

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.308.2017.1.PW
     ∟w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności, w części, w jakiej te spłaty odpowiadają wartości nominału udzielonych pożyczek, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy (Wnioskodawcy)

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.235.2017.1.JC
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę współpracy z Operatorem, na Wnioskodawcy, jako na podmiocie pośredniczącym w przekazywaniu spłat z Inwestycji, będzie ciążył obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dyskonta, odsetek, prowizji lub innych opłat od pożyczek spłacanych przez Pożyczkobiorców

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.135.2017.1.PW
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru podatku zryczałtowanego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.57.2017.1.PW
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru podatku zryczałtowanego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy?

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.61.2017.1.AJ
     ∟w zakresie stwierdzenia braku obowiązków płatnika w związku z wypłatą pożytków z papierów wartościowych otrzymanych od zagranicznych emitentów

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.15.2017.1.JF
     ∟W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat odsetek / dyskonta z listów zastawnych.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.31.2017.1.MK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat odsetek / dyskonta z listów zastawnych

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1052.2016.1.AJ
     ∟w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek i dywidend od papierów wartościowych wyemitowanych przez zagraniczny podmiot będących przedmiotem obrotu giełdowego w Polsce

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.992.2016.2.DP
     ∟Czy wypłacając dywidendy, odsetki i inne należności na rzecz spółek osobowych Wnioskodawca pełni rolę płatnika

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1069.2016.2.KS1
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą odsetek, dywidend i innych płatności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz spółek osobowych

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-821/16-3/AJ
     ∟Należy uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku, gdy Spółka posiada certyfikat rezydencji wydany dla niej w Estonii, należny w Polsce podatek zryczałtowany od kwot opisanych w zdarzeniu przyszłym powinien być kalkulowany wyłącznie od kwoty Odsetek otrzymanych przez Spółkę, przy zastosowaniu właściwej stawki z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tj. 10% kwoty Odsetek brutto. Opodatkowaniu u źródła będą podlegały także kwoty pobranych opłat i prowizji związanych z pożyczką za wyjątkiem opłat karnych (w tym za opóźnienie płatności).

2016.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-509/16-5/EC
     ∟Czy wypłata klientom, nie mającym statusu podatnika tj.: spółkom jawnym, spółkom komandytowym, spółkom partnerskim oraz spółkom cywilnym, dochodów (przychodów) potencjalnie opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nakłada na prowadzącego rachunek papierów wartościowych obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

2016.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-9/16-2/JC
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku, gdy Fundusze emerytalne dostarczą Bankowi certyfikaty rezydencji, Bank będzie uprawniony do stosowania postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską, a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216 poz. 2120, dalej „Polska-Holenderska UPO”) w odniesieniu do przychodów uzyskanych z tytułu dywidend oraz odsetek wypłacanych za pośrednictwem Banku, alokowanych do Funduszy emerytalnych?

2016.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-8/16-2/AJ
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku, gdy Fundusze emerytalne dostarczą Bankowi certyfikaty rezydencji oraz oświadczenia wskazane w art. 26 ust. 1g pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: UPDOP), Bank będzie uprawniony do stosowania zwolnienia z opodatkowania wskazanego w art. 6 ust. 1 pkt 11a UPDOP w odniesieniu do przychodów uzyskanych z tytułu dywidend oraz odsetek wypłacanych za pośrednictwem Banku, alokowanych do Funduszy emerytalnych ?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj