Interpretacje do przepisu
art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


84/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.261.2019.3.KS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród pieniężnych osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (np. stowarzyszenia zwykłe) w ramach konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-155/16/S-19/AWO
     ∟Czy wypłata na rzecz Wspólnika wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego Udziałów lub innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach Spółki (w tym dywidend), w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego, wiąże się z powstaniem po stronie Spółki obowiązków, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 3 oraz art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.115.2019.1.KS
     ∟Opodatkowanie u źródła dochodów z tytułu usług wykonywanych przez Usługodawców z Ukrainy na rzecz zakładu polskiej Spółki (Wnioskodawcy) oraz braku obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.298.2018.4.AG
     ∟obowiązki płatnika związane z poborem podatku i wystawianiem informacji podatkowych z tytułu organizowanych Akcji promocyjnych

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.341.2018.1.BG
     ∟czy Spółka dzielona, w zakresie Wydzielanych ZCP powinna ująć: - w deklaracjach CIT-10Z oraz CIT-6R składanych za rok podatkowy, w którym nastąpi podział przez wydzielenie, informację o kwotach pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy podatek zryczałtowany został/zostanie pobrany przez Spółkę dzieloną, - w informacjach IFT-2R składanych za rok podatkowy, w którym nastąpi podział przez wydzielenie, informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w okresie od pierwszego dnia roku, w którym dojdzie do podziału, do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.188.2018.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, który Zainteresowany (Bank Przejmujący czy Bank Dzielony) będzie, w stosunku do wypłat przychodów (dochodów) określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1, art. 21 i art. 22 updop, dokonanych przez Bank Dzielony w związku z działalnością Części Wydzielanej w Roku Podziału, zobowiązany do: • wystawienia i przesłania za Rok Podziału podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 updop (IFT-2, IFT-2R), • sporządzenia i przesłania za Rok Podziału do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 26a updop (CIT-6R, CIT-10Z)

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.121.2018.1.JF
     ∟Czy w przypadku połączenia spółek po zamknięciu roku podatkowego Spółki Przejmowanej w momencie połączenia ze Spółką Przejmującą, Wnioskodawca, działając poprzez Oddział, jako następca prawny Spółki Przejmowanej powinien złożyć deklarację CIT-10Z oraz informację IFT-2R za Spółkę Przejmowaną w terminie ustawowym właściwym po zamknięciu roku podatkowego Spółki Przejmowanej?

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.6.2018.1.PW
     ∟w zakresie właściwej kwalifikacji nabywanych przez Wnioskodawcę usług oraz w zakresie wykonywania obowiązków płatnika

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-479/13-2/S/PS
     ∟W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka jest zobowiązana do sporządzania i przekazywania urzędom skarbowym oraz kontrahentom będącym osobami prawnymi oraz wspólnikami spółek osobowych (którzy mogą być osobami prawnymi) informacji IFT-2/IFT-2R o osiągniętych w Polsce dochodach (przychodach). W zakresie powyższego wymogu ustawodawca nie wprowadził w omawianej sytuacji żadnych ograniczeń.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.286.2017.1.PW
     ∟W zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaty Premii poszczególnym Klientom.

2017.05.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.113.2017.1.MM
     ∟Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej zakupujących towary w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej powstanie jakikolwiek przychód podatkowy – np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z którym na Spółce będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika?

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.992.2016.2.DP
     ∟Czy wypłacając dywidendy, odsetki i inne należności na rzecz spółek osobowych Wnioskodawca pełni rolę płatnika

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.547.2016.1.KP
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązków płatnika w związku z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.771.2016.1.KW
     ∟Obowiązki płatnika w zakresie sporządzania deklaracji i informacji po podziale spółki akcyjnej przez wydzielenie.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461.ITPB3.4510.554.2016.1.MJ
     ∟Kto powinien za cały rok, w którym nastąpi Podział, sporządzić i przesłać właściwemu organowi podatkowemu i/lub podatnikom deklaracje oraz informacje sporządzane dotychczas przez Biuro Maklerskie?

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-885/13-12/S/PS
     ∟w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej wynagrodzenia z tytułu usług niematerialnych wypłacanego na rzecz indyjskiego rezydenta podatkowego

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-357/16-1/JG
     ∟Obowiązki płatnika w stosunku do przekazanej nagrody rzeczowej w konkursie.

2016.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-155/16/PS
     ∟Czy wypłata na rzecz Wspólnika wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego Udziałów lub innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach Spółki (w tym dywidend), w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego, wiąże się z powstaniem po stronie Spółki obowiązków, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 3 oraz art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1056/11-5/15/S/DP
     ∟Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [pdop] spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1053/11-5/15/S/DP
     ∟Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [pdop] spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1047/11-5/15/S/DP
     ∟Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [pdop] spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1057/11-5/15/S/DP
     ∟Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [pdop] spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1058/11-5/15/S/DP
     ∟Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [pdop] spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1064/11-5/15/S/DP
     ∟Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [pdop] spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1049/11-5/15/S/DP
     ∟Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [pdop] spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1055/11-5/15/S/DP
     ∟Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [pdop] spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1045/11-5/15/S/DP
     ∟Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [pdop] spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1043/11-5/15/S/DP
     ∟Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [pdop] spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?

2016.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1067/11-5/15/S/DP
     ∟Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [pdop] spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?

2016.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1054/11-5/15/S/DP
     ∟Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [pdop] spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj