Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


209/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.639.2019.1.AZ
     ∟określenia momentu otrzymania faktury elektronicznej korygującej przez klienta Spółki jako daty wysłania korespondencji elektronicznej, w tym również w przypadku w którym wysłanie korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą elektroniczną korygującą oraz uzyskanie potwierdzenia otrzymania tej faktury korygującej przez klienta mają miejsce w różnych okresach rozliczeniowych oraz określenia momentu, w którym Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania (a tym samym również VAT należnego) wynikającej z faktury elektronicznej korygującej umieszczonej na dedykowanej platformie internetowej, na indywidualnym koncie danego klienta.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.435.2019.2.ICZ
     ∟Obowiązek zmniejszenia przez Spółkę kwoty podatku VAT naliczonego, w okresie, w którym otrzymała fakturę korygującą, zgodnie z dyspozycją art. 86a ust. 19a ustawy o VAT.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.680.2018.10.KB
     ∟Prawo do wystawienia faktur korygujących oraz termin obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem faktur korygujących.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.273.2019.1.AZ
     ∟termin rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej podatek naliczony

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.278.2019.1.JG
     ∟sposób rozliczania i dokumentowania Rabatów udzielanych na rzecz Nabywcy oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu Rabatów

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.127.2019.2.JN
     ∟Zakwalifikowanie bonusu pieniężnego wypłacanego Beneficjentowi oraz sposób jego dokumentowania.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.119.2019.1.AP
     ∟Uznanie przyznawanych rabatów po-transakcyjnych za rabat w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz sposobu dokumentowania przyznawanych rabatów po-transakcyjnych.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.174.2019.1.KS
     ∟uznanie udzielanych bonusów pośrednich za rabaty będące obniżką ceny, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, określenie momentu tego obniżenia oraz sposobu dokumentowania bonusów pośrednich

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.30.2019.1.AK
     ∟Możliwość anulowania wystawionych faktur.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.13.2019.1.AKR
     ∟Dokumentowanie udzielonych bonusów pieniężnych, obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego związanego z wypłatą bonusu pieniężnego.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.1.2019.1.AS
     ∟prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego z tytułu wypłaty premii oraz ustalenia momentu dokonania ww. obniżenia

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.854.2018.1.AK
     ∟Ustalenie, czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.61.2019.1.KS
     ∟prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego z tytułu udzielanych premii pieniężnych oraz momentu dokonania tego obniżenia

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.833.2018.1.KM
     ∟wskazanie, czy bonifikaty udzielane we wskazany sposób będą zmniejszały podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.41.2019.1.KS
     ∟Ustalenie, czy udzielane bonifikaty skutkują obniżeniem podstawy opodatkowania.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.595.2018.2.BW
     ∟Podstawa opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia aportem wkładów niepieniężnych, dokonanych w latach 2012-2013.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.636.2018.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie sposobu dokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz uznania kwoty przyznanego rabatu pośredniego za kwotę brutto; w zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich; w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz w zakresie konieczności odzwierciedlenia czynności udzielania rabatu w rejestrze VAT.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.414.2018.1.JF
     ∟wystawienie faktury korygującej w celu zmiany danych identyfikujących nabywcę

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.419.2018.2.MP
     ∟Ustalenie, czy bonifikaty udzielane na podstawie przepisów prawa energetycznego pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.410.2018.1.AR
     ∟Podstawa opodatkowania transakcji wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) w zamian za objęcie akcji w spółce handlowej.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.451.2018.1.SJ
     ∟Ustalenie, czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.382.2018.1.IG
     ∟W przypadku otrzymania/wypłacenia środków pieniężnych stanowiących różnicy między ceną surowca lub półproduktu zastosowaną w odniesieniu do Podwykonawcy a wynegocjowaną ceną surowca lub półproduktu określoną w Umowie Ramowej należy potraktować otrzymaną/wypłaconą kwotę jako wynagrodzenie za świadczoną usługę opodatkowaną VAT. Otrzymane/wypłacone kwoty nie stanowią natomiast rabatu pośredniego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.457.2018.1.MJ
     ∟Ustalenia czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.558.2018.1.MPE
     ∟W zakresie obowiązku wystawienia korekty faktur

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.515.2018.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, która Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych; wskazania, która Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę Dzieloną; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do rozliczania otrzymanych faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do rozliczania wystawionych przed Dniem Podziału faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających kwotę podatku należnego; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających kwotę podatku należnego dokumentujących; wskazania, której Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikają-cego z otrzymanej przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Podziału faktury zaliczkowej; wskazania, której Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej przez Spółkę Przejmującą po Dniu Podziału faktury końcowej.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.429.2018.2.MC
     ∟Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług analiz i badania rynku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług analiz i badania rynku oraz usług reklamy i marketingu oraz ustalenie momentu korekty podatku należnego i naliczonego z tytułu importu usług analiz i badania rynku oraz usług reklamy i marketingu.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.426.2018.1.BS
     ∟Skutki podatkowe wypłacanych premii pieniężnych.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.536.2018.1.AW
     ∟Rozliczanie i dokumentowanie udzielonych rabatów pośrednich.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.404.2018.1.BS
     ∟Skutki podatkowe wypłacanych bonusów pieniężnych.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.457.2018.1.PR
     ∟Udokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz prawo i termin obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj