Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


89/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-22/16-2/KO
     ∟zakresie: - stwierdzenia, że w przypadku faktur korygujących (zarówno elektronicznych faktur korygujących, jak i skanów papierowych faktur korygujących), które są wysyłane przez Spółkę do kontrahentów drogą elektroniczną, potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta może być otrzymanie przez Wnioskodawcę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzającego dotarcie do klienta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą, - stwierdzenia, że w przypadku braku otrzymania przez Spółkę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) oraz braku otrzymania komunikatu o błędzie w procesie doręczenia wiadomości e-mail na adres kontrahenta, Spółka może przyjąć, że potwierdzenie otrzymania faktury korygującej następuje z upływem 7-ego dnia od dnia wysłania przez Spółkę do kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.434.2019.1.JG
     ∟określenie momentu potwierdzania w sposób elektroniczny odbioru faktury korygującej

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.357.2019.1.RMA
     ∟Korekta podatku należnego poprzez anulowanie wystawionych faktur VAT.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.163.2019.2.IG
     ∟Sprzedaż budowli nie powinna zostać wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT. Spełnione są przesłanki warunkujące możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wnioskodawca ma obowiązek skorygowania wykazanego w fakturze podatku należnego od sprzedaży budowli poprzez wystawienie faktury korygującej. Nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturze Sprzedawcy. Nabywca otrzymując fakturę korygującą będzie miał obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego w związku z transakcją sprzedaży.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.225.2019.1.KP
     ∟obowiązku wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających lub zmniejszających podatek należny przez spółkę w odniesieniu do transakcji dokonanych przez Wnioskodawcę przed przekształceniem, w przypadku braku zaległości podatkowych oraz obowiązku skorygowania sprzedaży i deklaracji przez Wnioskodawcę w przypadku podwyższenia wartości sprzedaży i podatku należnego z powodu okoliczności istniejących w dacie powstania obowiązku podatkowego przed przekształceniem

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.85.2019.1.MT
     ∟Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktur korygujących.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.47.2019.1.ISK
     ∟Spełnienie warunków uprawniających do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT (potwierdzenie odbioru faktury korygującej) oraz momentu dokonania obniżenia.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.840.2018.2.AS
     ∟Opodatkowanie i dokumentowanie rozliczenia dokonanego między Wnioskodawcą a Spółką.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.51.2019.1.JG
     ∟określenie momentu uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez Klienta

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.763.2018.1.ŻR
     ∟prawo do wystawienia faktur korygujących i skorygowania podatku należnego w przypadku zastosowania zawyżonej stawki VAT dla opłat startowych

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-428/14-6/18-S/JM
     ∟IPTPP4/443-428/14-6/18-S/JM

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.203.2018.2.BS
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwot podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.157.2018.1.AKO
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania za okres, w którym kontrahent uwzględni otrzymaną fakturę korygującą w rozliczeniach z Wnioskodawcą

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.68.2018.2.JF
     ∟Prawa do korekty podatku należnego oraz terminu spełnienia warunków uprawniających do korekty.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.65.2018.1.KM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.4.2018.5.KC
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.704.2017.1.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących.

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.622.2017.2.PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy Klient typu A odstępuje od umowy; prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy Klient typu A reklamuje i zwraca towar; prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy Klient typu A reklamuje towar i otrzymuje rabat; prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy Klient typu A wymienia towar na inny; prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy Klient typu A nie odbiera zamówionego towaru; prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy Klient typu B reklamuje i zwraca towar a Wnioskodawca zwraca dokonane przez Klienta B płatności; prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy Klient typu B reklamuje i zwraca towar a Wnioskodawca za zgodą Klienta B dokonuje kompensaty wzajemnych rozliczeń; prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy Klient typu B reklamuje dostawę towaru i otrzymuje rabat a Wnioskodawca zwraca Klientowi B różnicę pomiędzy pierwotną ceną towaru a obniżoną ceną towaru; prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy Klient typu B reklamuje dostawę towaru i otrzymuje rabat a Wnioskodawca za zgodą Klienta B dokonuje kompensaty wzajemnych rozliczeń; prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy Klient typu B otrzymuje rabat od obrotu a Wnioskodawca zwraca Klientowi różnicę pomiędzy pierwotną ceną towaru a obniżoną ceną towaru; prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy Klient typu B otrzymuje rabat od obrotu a Wnioskodawca za zgodą Klienta B dokonuje kompensaty wzajemnych rozliczeń.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.587.2017.1.IZ
     ∟W zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego i określenia momentu obniżenia podstawy opodatkowania.

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.497.2017.2.KO
     ∟zakresie ustalenia: - czy usługa sprzedaży biletów świadczona przez Wnioskodawcę ma charakter usługi kompleksowej podlegającej w całości opodatkowaniu stawką 8% podatku VAT, - w którym momencie Wnioskodawca powinien skorygować (zmniejszać) podstawę opodatkowania podatku od towarów i usług w przypadku zwrotu biletów przez klientów.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.547.2017.3.JSZ
     ∟Brak możliwości dokonania korekty podatku należnego w przypadku braku potwierdzenia odbioru

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.433.2017.1.IZ
     ∟w zakresie uznania zbycia Oddziału za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wyłączenia aportu Oddziału z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, sukcesji praw i obowiązków Oddziału na rzecz Spółki, obowiązku wystawienia faktur z tytułu transakcji dla których obowiązek powstał przed dniem aportu i po dniu aportu, obowiązku rozliczenia podatku należnego i wystawienia faktury z tytułu otrzymanej zaliczki, prawa do korekty podatku z tytułu nieściągalnych wierzytelności, prawa do wystawienia i uwzględnienia faktury korygującej zmniejszającej bądź zwiększającej podatek należny, prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał u sprzedawcy przed dniem aportu bądź po dniu aportu, prawa do odliczenia podatku naliczonego dokumentującej nabycie usługi odnoszącej się do okresu po aporcie Oddziału, uwzględnienia w deklaracji faktury korygującej zmniejszającej podatek naliczony, uwzględnienia w deklaracji faktury korygującej zwiększającej podatek do odliczenia, obowiązku dokonania korekty podatku w trybie art. 91 ust. 1 i 9 ustawy, prawa do odliczenia podatku z faktury, gdzie jako nabywcę wskazano Oddział, prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług doradczych, prawnych oraz najmu

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.482.2017.1.SM
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego i dokonania korekty faktur VAT

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.237.2017.2.ISK
     ∟Spółka nie jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 13 ustawy. Z okoliczności faktycznych sprawy wynika bowiem, że Spółka po wystawieniu w poprzednich latach faktur korygujących, które to zostały dostarczone konsultantkom wraz z kolejnymi zamówieniami, przesłane listem zwykłym lub opublikowane na portalu konsultantki, a które to faktury nie zostały jeszcze uwzględnione w rozliczeniach Spółki z tytułu VAT, nie jest w posiadaniu bezpośredniego potwierdzenia otrzymania przez konsultantki powyższych faktur.

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.369.2017.1.KT
     ∟w zakresie rozliczenia zwrotów towarów i ich przemieszczenia do magazynu Spółki na terytorium innego państwa członkowskiego w związku z wcześniejszą dostawą dokonaną na terytorium Polski

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-441/15-3/17/S/KC
     ∟W zakresie zastosowania przepisów dotyczących odbioru faktur korygujących, obowiązujących od 1 stycznia 2014 r., dla transakcji do której została wystawiona faktura korygująca w 2013 r.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.64.2017.1.PK
     ∟Korekta faktur oraz określenia momentu obniżenia podstawy opodatkowania

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.326.2017.1.KO
     ∟w zakresie korekty faktur oraz określenia momentu obniżenia podstawy opodatkowania

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.306.2017.1.IK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do wystawienia faktur korygujących (korekta do zera) do faktur pierwotnych jeśli wystąpi którakolwiek ze wskazanych sytuacji związanych z zawieraniem umów oraz w którym momencie powinien dokonać obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem tych faktur korygujących?

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.303.2017.1.AS
     ∟w zakresie obowiązku skorygowania podstawy opodatkowania w związku zawarciem umowy cesji leasingu finansowego oraz wystawienia faktury korygującej w przypadku zmiany podstawy opodatkowania, wynikającej z obciążania dodatkowymi opłatami w wysokości podatku od nieruchomości oraz zmianą w trakcie trwania umowy leasingu stóp procentowych

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj