Interpretacje do przepisu
art. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


17/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.350.2019.2.DP
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na dostosowanie i aranżację powierzchni biurowych i momentu poniesienia tych wydatków

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.68.2019.1.AJ
     ∟Kwestia uwzględnienia w podstawie opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków wartości budynków podmiotów powiązanych.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.88.2018.2.MST
     ∟Moment dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zwiększonej wartości początkowej użytkowanych środków trwałych

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.317.2017.1.AG
     ∟Nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że korekcie podlegają jedynie odpisy dokonywane od miesiąca, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Korekcie będą bowiem podlegały również odpisy dokonane już do momentu otrzymania dokumentu potwierdzającego jej przyczynę. Wnioskodawca powinien zatem dokonać bieżącej korekty odpisów amortyzacyjnych niespowodowanej błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, a związanych ze zmianą (zwiększeniem) wartości początkowej środków trwałych poprzez podwyższenie kwot wszystkich odpisów amortyzacyjnych oraz wartości początkowej środka trwałego począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Korekty dokonanych już wcześniej odpisów należy dokonać w okresie, w którym otrzymano dokument potwierdzający przyczynę korekty. Ponadto, przyszłe zaktualizowane odpisy powinny być dokonywane w tych samych kwotach od okresu, w którym powstał obowiązek korekty.

2017.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.121.2017.1.JBB
     ∟w zakresie momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.923.16.1.MK
     ∟w zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia za bilety lotnicze wypłacanego polskiemu pośrednikowi

2016.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-542/16-2/KP
     ∟powstanie przychodu i kosztów uzyskania przychodu w związku wyrównaniem dochodowości z tytułu cen transferowych

2016.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-543/16-2/KP
     ∟powstanie przychodu i kosztów uzyskania przychodu w związku wyrównaniem dochodowości z tytułu cen transferowych

2016.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-699/15/PW
     ∟Momentu korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z udzielonymi rabatami.

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-514/15/PS
     ∟Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym za prawidłowe należy uznać dokonanie korekt (rozliczenia) kosztów uzyskania przychodu w miesiącu otrzymania, potwierdzenia i odesłania wystawcom faktur korygujących?

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-475/15-4/PS
     ∟uprawnienie do korzystania ze zwolnienia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych („podatku u źródła”) z tytułu odsetek wypłacanych przez Pożyczkobiorcę, stosowanie do art. 21 ust. 3 Ustawy CIT.

2012.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-770/12-4/PS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym przychody uzyskane ze zbycia udziałów/akcji Polskich spółek podlegają opodatkowaniu jedynie w Danii?

2011.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/423-33/11/JG
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od przychodów uzyskiwanych przez Udziałowca będącego irlandzkim rezydentem podatkowym z tytułu dywidendy wypłaconej na jego rzecz?

2011.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-523/11/BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od przychodów uzyskiwanych przez Udziałowca na terytorium Polski z tytułu świadczenia usług zarządzania i pomocy technicznej na rzecz Spółki

2011.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-870/10-2/DG
     ∟CIT – w zakresie konwencji polsko-węgierskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania, w zakresie możliwości rozliczenia części straty węgierskiego zakładu na zasadach przewidzianych w art. 7 ust. 5 ustawy podatkowej

2010.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-41/10-4/PS
     ∟1. Czy członkostwo w EUIG, utworzonym na terytorium Polski w celu świadczenia usług wyłącznie dla swoich członków, będzie prowadziło do powstania zakładu Spółki w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 11 updop oraz art. 5 Umowy z Irlandią? 2. Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1, przychód alokowany do zakładu Spółki będzie ustalany jedynie w oparciu o odpowiednią część środków finansowych otrzymywanych przez EUIG od swoich członków jako zwrot kosztów? W szczególności, czy przychody z działalności ubezpieczeniowej Spółki nie będą alokowane do zakładu Spółki w Polsce?

2009.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-729/09-2/ŁM
     ∟Czy kwoty uiszczane przez Wnioskodawcę na rzecz wydawców posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za publikowane na ich łamach materiały naukowe przygotowane przez pracowników Wnioskodawcy są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT-10, tzw. należności licencyjne, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj