Interpretacje do przepisu
art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


784/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.453.2019.1.RM
     ∟opodatkowanie realizowanych transakcji i prawo do odliczenia podatku naliczonego

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.577.2019.2.IK
     ∟określenia podstawy opodatkowania w sytuacji ustalenia ceny poniżej wartości rynkowej towaru

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.355.2019.2.AW
     ∟Przychodem z odpłatnego zbycia samochodów będzie wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, nawet jeśli cena odbiegać będzie od ceny rynkowej

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.488.2019.2.KBR/IZ
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów sprzedawanych następnie poniżej ceny zakupu

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.491.2019.1.EK
     ∟zastosowanie zwolnienia od podatku oraz dokumentowanie opisanych we wniosku usług

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.396.2019.1.HW
     ∟Uznanie sprzedaży za eksport pośredni opodatkowany w Polsce stawką 0%.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.346.2019.2.JF
     ∟W zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych całkowitego kosztu zakupu towaru/usługi, które Wnioskodawca sprzedaje klientom za 1 zł netto.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.163.2019.2.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zamiany udział w nieruchomości.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.268.2019.2.LB
     ∟skoro sprzedaż Nieruchomości tj. Budynku i Budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego Gruntu w ramach omawianej we wniosku Transakcji będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona z uwagi na rezygnację przez Strony Transakcji ze zwolnienia w zakresie, w jakim zwolnienie z podatku od towarów i usług będzie im przysługiwało), to do opisanej we wniosku sprzedaży Nieruchomości znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.431.2019.2.MŁ
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości i brak uznania jej za zcp.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.428.2019.1.AW
     ∟Zwolnienie od podatku zamiany udziału w nieruchomości.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.393.2019.2.KO
     ∟w zakresie - prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących koszty wyposażenia i zarządzania stołówką oraz usług cateringowych dla pracowników, - podstawy opodatkowania podatkiem VAT przekazywanych przez Wnioskodawcę obiadów na rzecz swoich pracowników.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.413.2019.2.KBR
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania sprzedaży Galerii, opodatkowanie tej transakcji stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.401.2019.2.AM
     ∟W zakresie braku wyłączenia z opodatkowania sprzedaży Galerii, opodatkowania tej transakcji stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.409.2019.1.AW
     ∟Korekty cen transferowych i sposób ich dokumentowania

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-911/15/19-S/DM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi przesyłu wody i ścieków komunalnych świadczonej na rzecz spółki, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czynności wniesienia aportem Infrastruktury do spółki w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, korzystania ze zwolnienia na podstawie tego przepisu w przypadku aportu dokonanego po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, wyłączenia ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy i opodatkowania stawką podstawową czynności wniesienia aportem Infrastruktury do spółki w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na budowę Infrastruktury wod-kan, sposobu dokonania odliczenia podatku i okresu korekty dla wydatków poniesionych na infrastrukturę oraz określenia podstawy opodatkowania z tytułu dokonania aportu Infrastruktury i zasad jej ustalenia.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.234.2019.2.ISK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz ustalenie podstawy opodatkowania dla przekazywanych za częściową odpłatnością na rzecz pracowników i Współpracowników usług najmu miejsc postojowych oraz karnetów sportowych.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.365.2019.2.MN
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup kart ..., opodatkowanie przekazania ww. kart pracownikom za częściową odpłatnością oraz obowiązku wystawienia faktur VAT z tytułu odpłatnego przekazania kart ... osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w których zawarta będzie stawka VAT w wysokości 8% – jest prawidłowe oraz ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu przekazania ww. kart pracownikom za częściową odpłatnością.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.288.2019.2.ICZ
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów przeznaczonych na ekspozycję w cenach promocyjnych.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.295.2019.1.EW
     ∟Opodatkowanie wynajmu lokali według podstawowej stawki VAT 23%

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.143.2019.4.JS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów sprzedawanych za symboliczną złotówkę oraz ustalenie podstawy opodatkowania sprzedawanych towarów za symboliczną złotówkę.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.151.2019.3.KT
     ∟nieuznanie przemieszczenia towarów z terytorium Polski do punktu przeładunkowego na terytorium Danii, dokonywanego w celu dostawy na rzecz klienta w Danii, innym państwie członkowskim lub państwie trzecim, za wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.296.2019.1.KOM
     ∟Opodatkowanie stawką 23% VAT usług wynajmu Lokali mieszkalnych i użytkowych.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.212.2019.1.AP
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów dokonywanej po cenie promocyjnej (np. 1 zł) oraz prawa do wystawiania faktur korygujących dla bonifikat stanowiących rabat po-transakcyjny.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.100.2019.1.KS
     ∟Prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wywozu jachtu znajdującego się na terytorium Holandii.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.62.2019.1.SG
     ∟w zakresie wskazania czy z punktu widzenia przepisów art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, działanie Spółki polegające na sprzedaży wybranych towarów handlowych poniżej kosztów zakupu jest dozwolone w kontekście wygenerowanej straty na tych produktach oraz czy Spółce będzie przysługiwać, w rozumieniu art. 7 ust. 2 w związku z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawo do uznania strat powstałych w wyniku ww. działania, jako kosztów uzyskania przychodu

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.80.2019.2.AJ
     ∟Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w takim zakresie w jakim zakup towarów związany jest ze sprzedażą opodatkowaną.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.4.2019.2.APO
     ∟- Czy w związku z podpisaniem Porozumienia, przychód w rozumieniu ustawy o CIT, wynikający ze sprzedaży powierzchni w ramach danego Etapu będzie przypisany tylko do Wnioskodawcy odpowiedzialnego za ten Etap? - Czy w związku z dokonaniem przez danego Wnioskodawcę zakupów dla celów realizacji przypisanego mu Etapu Wnioskodawca ten będzie miał prawo do zaliczenia w całości wydatków związanych z tymi zakupami do kosztów uzyskania przychodów CIT?

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.842.2018.5.KM
     ∟określenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży realizowanej w ramach programu lojalnościowego

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.788.2018.2.KB
     ∟Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla eksportowanych towarów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj