Interpretacje do przepisu
art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


812/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.186.2019.3.MM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie jednej umowy sprzedaży jeżeli przeniesienie własności będzie podzielone na dwa etapy.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.175.2019.4.MZA
     ∟Skutki podatkowe transakcji sprzedaży Nieruchomości.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.328.2019.1.ASZ
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę kryptowalut za pieniądz tradycyjny za pośrednictwem giełdy kryptowalut podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.170.2019.4.MZA
     ∟Skutki podatkowe transakcji sprzedaży Nieruchomości.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.284.2019.4.JKU
     ∟Skoro sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nieruchomości, tj. odrębnej własności znajdujących się na tym gruncie budynków, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to w tej części opisana we wniosku sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.164.2019.3.MZA
     ∟Skutki podatkowe transakcji sprzedaży Nieruchomości.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.282.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro omawiana we wniosku transakcja sprzedaży „Nieruchomości” będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku opisana transakcja sprzedaży będzie wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.277.2019.4.BD
     ∟Czy Transakcja będzie podlegała opodatkowani podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.314.2019.4.PM
     ∟Czy na Spółce będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu od Sprzedawcy, Budynków, Naniesień oraz Działek?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.275.2019.4.BB
     ∟omawiana we wniosku sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z naniesieniami (Sprzedaż Nieruchomości) będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej (nie będzie z tego podatku zwolniona, bo strony transakcji złożą oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług), to do opisanej transakcji sprzedaży Nieruchomości znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w treści art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.280.2019.7.DK
     ∟Czy na Spółce nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu od Sprzedawcy Nieruchomości, tj. Budynków, naniesień oraz Działek?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.240.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro omawiana we wniosku transakcja będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona, bo w sytuacji zaistnienia prawa do zwolnienia strony złożą oświadczenie o rezygnacji z tego zwolnienia), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku opisana transakcja sprzedaży będzie wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.252.2019.5.MD
     ∟Skoro omawiana transakcja sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej (Nieruchomość 1) – działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami x/3, x/4 i x/5 będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (według stawki 23%), to w sprawie zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.251.2019.5.MD
     ∟Skoro omawiana transakcja sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej (Nieruchomość 1) – działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami x/3, x/4 i x/5 będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (według stawki 23%), to w sprawie zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.250.2019.5.MD
     ∟skoro omawiana transakcja sprzedaży nieruchomości gruntowej (Nieruchomość 2) – działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem y/1 będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (według stawki 23%), to w sprawie zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.244.2019.3.BD
     ∟Czy Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.261.2019.3.JKU
     ∟opisana w zdarzeniu przyszłym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z tym, że transakcja ta będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.283.2019.2.ASZ
     ∟Czy planowana Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.238.2019.3.LB
     ∟A zatem, skoro Strony zrezygnują ze zwolnienia w stosunku do omawianej transakcji, po spełnieniu warunków wskazanych w przepisie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług i – jak wskazano w uzupełnieniu wniosku – Zainteresowani wybiorą opcję opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług, to umowa sprzedaży ww. Nieruchomości zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa sprzedaży nie będzie więc podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Kupującym nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy sprzedaży nieruchomości.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.440.2019.2.KM
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji zbycia nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.236.2019.4.JKU
     ∟z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie planowana sprzedaż „Nieruchomości” jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na zapis zawarty w lit. b) tego przepisu. W przepisie tym wprost stwierdzono, że w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania podlega uregulowaniom ustawy o podatku od towarów i usług, ale jest zwolniona z tego podatku, to brak podstaw do wyłączenia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym planowana sprzedaż nieruchomości podlegała będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%, (o ile strony nie zrezygnują ze zwolnienia z podatku od towarów i usług).

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.213.2019.4.DK
     ∟Czy Wnioskodawca w okresie prowadzenia działalności nieewidencjonowanej będzie podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawych z tytułu świadczonych usług?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.458.2019.3.MP
     ∟Opodatkowanie dostawy Nieruchomości.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.163.2019.6.BD
     ∟Czy w zakresie, w jakim przedmiot Transakcji będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%, sprzedaż Nieruchomości na rzecz Spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.176.2019.4.MD
     ∟Sprzedaż użytkowania wieczystego działek niezabudowanych nie będzie podlegała opodatkowaniu pcc ze względu na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.208.2019.2.MD
     ∟Sprzedaż użytkowania wieczystego działki oraz własności posadowionych na niej budynków nie będzie podlegała opodatkowaniu pcc ze względu na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.157.2019.6.MD
     ∟Skoro omawiana transakcja sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Nieruchomość) będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (według stawki 23%), to w sprawie zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.167.2019.4.MD
     ∟Skoro omawiana we wniosku umowa sprzedaży (w zakresie określonym przez Zainteresowanych w uzasadnieniu do własnego stanowiska w części dotyczącej podatku od towarów i usług jako „Tereny budowlane” oraz „Zabudowana część Nieruchomości”) będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona, bo mimo zaistnienia dla niektórych działek prawa do zwolnienia, Strony złożą oświadczenie o rezygnacji z tego zwolnienia – jak to wynika z opisu zdarzenia przyszłego), to do opisanej transakcji sprzedaży wskazanych działek wchodzących w skład Nieruchomości z grupy A i B znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałej części ww. transakcji, tj. w zakresie „Terenów innych niż tereny budowlane” – sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ w tym zakresie nie będzie ona podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (będzie z tego podatku zwolniona).

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.182.2019.4.DK
     ∟Czy zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 1/67 wraz z naniesieniami w postaci drogi asfaltowej oraz kanalizacji deszczowej dokonane na rzecz Spółki przez komornika działającego w imieniu i na rachunek Dłużnika hipotecznego powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.183.2019.6.JKU
     ∟opisana w zdarzeniu przyszłym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z tym, że transakcja ta będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj