Interpretacje do przepisu
art. 4a pkt 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


53/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a pkt 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.413.2019.1.BKD
     ∟Czy w związku z Połączeniem po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o CIT

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.328.2019.3.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.351.2019.2.AG
     ∟brak powstania przychodu po stronie Spółki przejmującej oraz po stronie Udziałowców w związku z planowanym połączeniem

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.239.2019.4.HK
     ∟Czy w przypadku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie: majątek przejmowany na skutek podziału – działalność wynajmu nieruchomości, majątek pozostający w spółce – działalność produkcyjna, usługi dozoru i sprzątania, agencja pracy tymczasowej, będzie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy taki podział Spółki będzie neutralny podatkowo dla Spółki dzielonej lub Spółki nowo zawiązanej z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.319.2019.3.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie skutków podatkowych planowanych połączeń dla spółki przejmującej oraz akcjonariusza.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.235.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie spółki przejmującej po przejęciu innej spółki.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.248.2019.4.MG
     ∟w zakresie ustalenia, czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w związku z przejęciem majątku w postaci Działalności Szkoleniowej w wyniku Podziału Y

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.295.2019.1.MR
     ∟CIT - w zakresie ustalenia czy w związku z Podziałem po stronie H. nie powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.247.2019.4.AM
     ∟Brak powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z przejęciem majątku w wyniku podziału przez przejęcie.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.241.2019.2.JG
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.318.2019.2.SP
     ∟w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z dokonaniem Transakcji po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.147.2019.2.APA
     ∟Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Departamentu w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku Spółki Kapitałowej a wartością emisyjną udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Kapitałowej?

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.242.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z dokonaniem Transakcji po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.265.2019.2.JF
     ∟w zakresie określenia czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku Spółki Kapitałowej a wartością emisyjną udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Kapitałowej

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.292.2019.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.163.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy połączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.166.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku powstania przychodu po stronie spółki przejmującej.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.181.2019.2.HK
     ∟1. Czy zarówno majątek przenoszony na Bank jak i majątek przenoszony na Centrum stanowią obecnie oraz będą stanowić na dzień podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy? 2. Czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez przejęcie Działalności Call Center przez Centrum po stronie Wnioskodawcy jako spółki dzielonej powstanie przychód podatkowy? 3. Czy podział Wnioskodawcy przez przejęcie Działalności Call Center przez Centrum spowoduje powstanie przychodu po stronie Centrum?

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.291.2019.2.MMA
     ∟Skutki podatkowe na gruncie ustawy VAT dla czynności podziału spółki przez wydzielenie.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.139.2019.4.RK
     ∟Określenie, czy wydzielone jednostki organizacyjne w ramach Spółki dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych w CIT powstałych po stronie Spółki dzielonej i Spółki przejmującej w odniesieniu do planowanego podziału.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.83.2019.3.MW
     ∟Ustalenie czy zarówno majątek pozostający w Spółce 2, jak i przenoszony do Spółki 3, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy planowane przez Wnioskodawcę czynności podziału przez wydzielenie będą neutralne podatkowo dla Spółki 2 na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.496.2018.3.JS
     ∟CIT - w zakresie ustalenia, że: w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Wydzieleniem po stronie Spółki Nabywającej, nie powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.485.2018.3.JC
     ∟Czy w związku z Wydzieleniem po stronie Udziałowca nie powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.283.2018.2.MS
     ∟Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Przejmującego powstał przychód podatkowy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e i 3f ustawy o CIT?

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.494.2018.3.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy wartość rynkowa składników majątkowych ściśle związanych z Departamentem Inwestycyjnym przenoszonych w wyniku podziału do Nowo Zawiązanej Spółki Y. stanowiła będzie po stronie Spółek przychód podatkowy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b, 8c i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.589.2018.1.MO
     ∟Czy, jeśli łączna wartość rynkowa Nowych Akcji Wnioskodawcy przydzielonych Wspólnikom Spółki Przejmowanej_2 będzie wyższa od łącznej wartości nominalnej tychże akcji, to na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3e w związku z art. 4a pkt 16a ustawy o PDOP, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się wartości majątku Spółki Przejmowanej_2 otrzymanego przez Wnioskodawcę odpowiadającą wartości nie niższej niż łączna wartość rynkowa Nowych Akcji przydzielonych Wspólnikom Spółki Przejmowanej_2? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.646.2018.2.AJ
     ∟Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem aportu.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.349.2018.2.AJ
     ∟Kwestia metodologii określenia przychodu w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki celowej oraz zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do tego przychodu.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.300.2018.2.AD
     ∟Na Spółce, której kapitał zostanie podwyższony poprzez wniesienie aportu niepieniężnego nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj