Interpretacje do przepisu
art. 5a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


88/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.19.2018.1.WM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.9.2018.1.WM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.47.2018.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz w części dotyczącej momentu zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.590.2016.14.KO
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej składników majątku wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.1024.2016.2.MAP
     ∟ustalenie wartości początkowej składników majątku wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa oraz ich amortyzacja

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.652.2016.2.PW
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym dodatniej wartości firmy

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.590.2016.2.KO
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej składników majątku wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa.

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1017/12/16-S/PSZ
     ∟Jakie, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, będą skutki uzyskania przez Wnioskodawcę wierzytelności w ramach majątku pochodzącego z likwidacji s.k.a. w szczególności: A. Czy wierzytelności wobec dłużników s.k.a. uzyskane przez Wnioskodawcę w ramach majątku pochodzącego z jej likwidacji należy rozpatrywać na gruncie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), a zatem jako środki pieniężne nie podlegające opodatkowaniu? B. Czy też, wierzytelności te należy kwalifikować zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) updof jako „składniki majątku" uzyskane w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną? A jeśli odpowiedź na to pytanie byłaby twierdząca, to czy fakt spłaty takiej wierzytelności przez dłużnika (pierwotnie dłużnika likwidowanej s.k.a ) np. poprzez faktyczną zapłatę, bądź też poprzez potrącenie dokonany w okresie do 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja s.k.a. podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1015/12/16-S/WM
     ∟Jakie, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, będą skutki uzyskania przez Wnioskodawcę wierzytelności w ramach majątku pochodzącego z likwidacji s.k.a. w szczególności: A. Czy wierzytelności wobec dłużników s.k.a. uzyskane przez Wnioskodawcę w ramach majątku pochodzącego z jej likwidacji należy rozpatrywać na gruncie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), a zatem jako środki pieniężne nie podlegające opodatkowaniu? B. Czy też, wierzytelności te należy kwalifikować zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) updof jako „składniki majątku” uzyskane w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną? A jeśli odpowiedź na to pytanie byłaby twierdząca, to czy fakt spłaty takiej wierzytelności przez dłużnika (pierwotnie dłużnika likwidowanej s.k.a ) np. poprzez faktyczną zapłatę, bądź też poprzez potrącenie dokonany w okresie do 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja s.k.a. podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1016/12/16-S/WM
     ∟Jakie, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, będą skutki uzyskania przez Wnioskodawcę wierzytelności w ramach majątku pochodzącego z likwidacji s.k.a. w szczególności: A. Czy wierzytelności wobec dłużników s.k.a. uzyskane przez Wnioskodawcę w ramach majątku pochodzącego z jej likwidacji należy rozpatrywać na gruncie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), a zatem jako środki pieniężne nie podlegające opodatkowaniu? B. Czy też, wierzytelności te należy kwalifikować zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) updof jako „składniki majątku” uzyskane w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną? A jeśli odpowiedź na to pytanie byłaby twierdząca, to czy fakt spłaty takiej wierzytelności przez dłużnika (pierwotnie dłużnika likwidowanej s.k.a ) np. poprzez faktyczną zapłatę, bądź też poprzez potrącenie dokonany w okresie do 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja s.k.a. podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-251/16/EN
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą wskazanych we wniosku nieruchomości

2016.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-249/16/EN
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą wskazanych we wniosku nieruchomości

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-300/16/MPŁ
     ∟Czy wniesienie do spółki komandytowej przez przedsiębiorcę jednoosobowego (osobę fizyczną) swojego przedsiębiorstwa obejmującego wszystkie występujące w tym przedsiębiorstwie z wymienionych w art. 551 Kodeksu cywilnego składników przedsiębiorstwa połączone z przejęciem przez spółkę komandytową zobowiązań przedsiębiorstwa ustalonych na dzień wniesienia stanowić będzie dla wnoszącego aport przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-711/15-2/WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-891/15-2/AP
     ∟Czy odszkodowanie otrzymane w wykonaniu wyroku sądowego (ewentualnie ugody sądowej) za bezprawne wykorzystywanie znaku towarowego korzystać będzie ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-892/15-2/AP
     ∟Czy odszkodowanie otrzymane w wykonaniu wyroku sądowego (ewentualnie ugody sądowej) za bezprawne wykorzystywanie znaku towarowego korzystać będzie ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-761/15-2/KS
     ∟Wnioskodawca jako wspólnik spółek komandytowych nie będą mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy, która powstała w momencie aportu przez spółkę kapitałową przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej.

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-643/15/WM
     ∟Czy wniesienie do spółki komandytowej przez przedsiębiorcę jednoosobowego (osobę fizyczną) swojego przedsiębiorstwa, obejmującego wszystkie występujące w tym przedsiębiorstwie z wymienionych w art. 55(1) Kodeksu cywilnego składników przedsiębiorstwa, połączone z przejęciem przez spółkę komandytową zobowiązań przedsiębiorstwa ustalonych na dzień wniesienia, stanowić będzie dla wnoszącego aport przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-153/15/ZK
     ∟Zakładając, że opisane w zdarzeniu przyszłym działki zabudowane i niezabudowane będą stanowiły środek trwały, to do jakich źródeł przychodów w świetle u.p.d.o.f. należy zakwalifikować przychód powstały w wyniku najmu bądź dzierżawy tych działek?

2014.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1161/14/AB
     ∟opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielania licencji patenty i wynalazki.

2014.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1162/14/AB
     ∟opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielania licencji patenty i wynalazki.

2014.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-961/14/MR
     ∟Czy wniesienie do spółki komandytowej przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę (Wnioskodawcę) - osobę fizyczną, obejmującego wszystkie występujące w tym przedsiębiorstwie z wymienionych w art. 55(1) Kodeksu cywilnego składników przedsiębiorstwa, które to wniesienie powiązane będzie z przejęciem przez spółkę komandytową zobowiązań przedsiębiorstwa ustalonych na dzień wniesienia, stanowić będzie dla wnoszącego wkład niepieniężny przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-985/14/KB
     ∟możliwość zaliczenia wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu udzielania licencji na patent i wynalazek do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

2014.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-977/14/BK
     ∟w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu udzielania licencji na będące własnością spółki cywilnej lub komandytowej patenty i wynalazki.

2014.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-620/14/BK
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odszkodowania zasądzonego z tytułu naruszenia praw autorskich stanowiących własność (majątek) spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

2014.05.28 - Minister Finansów - DD9/033/383/BRT/2014/RWPD-56386
     ∟określenie źródła przychodów dla otrzymanego wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego

2013.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-621/13-4/AM
     ∟Zakres skutków podatkowych otrzymania wierzytelności handlowych w związku z likwidacją spółki cywilnej.

2012.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-865b/12/WM
     ∟Czy przychód z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków należy opodatkować w ramach działalności gospodarczej, czy też jako dzierżawę majątku poza działalnością gospodarczą? Jeśli dzierżawę oczyszczalni uznać by można za dzierżawę majątku poza działalnością gospodarczą, to czy można skorzystać z 8,5% zryczałtowanego podatku dochodowego?

2012.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-904/12/GR
     ∟Czy wniesienie do spółki komandytowej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, powiązane z przejęciem przez spółkę komandytową zobowiązań przedsiębiorstwa, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-873/12/MR
     ∟Czy słusznie Wnioskodawca przyjął do ewidencji maszyny i urządzenia według wartości rynkowej w wartości początkowej 275.270 zł?Czy zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. kosztami uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne liczone od wartości rynkowej maszyn i urządzeń?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj