Interpretacje do przepisu
art. 6 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


677/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.513.2019.1.IP
     ∟Stwierdzenie, czy podatek od nieruchomości stanowiący element kalkulacyjny świadczonej przez Wnioskodawcę usługi eksploatacji lokalu użytkowego lub garażu jest opodatkowany wg 23% stawki VAT.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.371.2019.2.RMA
     ∟Sposób dokonywania rozliczeń w związku z organizowaną loterią

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.350.2019.1
     ∟Czy Wnioskodawca może opodatkować długoterminowy wynajem lokali w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako najem niezwiązany z działalnością gospodarczą?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.318.2019.1.AD
     ∟Czy w świetle treści art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej istnieje możliwość dokonywania wpłaty z konta spółki jawnej na konto właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanych na rzecz Wnioskodawcy zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki, w sytuacji gdy kwota podatku przekracza kwotę 1 000 zł, a podatnik skutecznie wykaże, że wpłata pochodzi z jego środków?

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.372.2019.1.JF
     ∟Zastosowanie stawki podatku dla usługi organizacji loterii oraz ustalenie podstawy opodatkowania.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/4512-1-185/16/19-S/JKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy planowana sprzedaż działki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/4512-1-122/16/19-S/TKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy planowana sprzedaż działki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.315.2019.2.DP
     ∟Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.397.2019.2.KOM
     ∟uznania Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy działek gruntu oddanych przed sprzedażą w nieodpłatne użyczenie i w odpłatna dzierżawę

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.397.2019.3.KP
     ∟W zakresie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.324.2019.1.RMA
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania dzierżawy nieruchomości (podatek od nieruchomości).

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-609/15-3/S/AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku od wypłat na rzecz funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych z siedzibą poza UE i EOG.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.331.2019.1.ZD
     ∟Stwierdzenie, czy podatek od nieruchomości stanowiący element cenotwórczy usługi dzierżawy podlega opodatkowaniu w stawce VAT w wysokości 23%.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.105.2017.13.AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy odpłatne udostępnianie miejsc handlowych na Targowisku, na rzecz podmiotów zewnętrznych, na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowić będzie usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia; określenia, czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z Targowiskiem.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.213.2019.1.DP
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.212.2019.1.DP
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.194.2019.1.MC
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.80.2019.2.AW
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia, zwrot kosztów, prawo do odliczenia.

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.147.2019.1.AJ
     ∟Opodatkowanie i dokumentowanie usługi użyczenia lokalu.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.86.2019.1.ICZ
     ∟Podstawa opodatkowania z tytułu wykonania czynności dzierżawy nieruchomości oraz sposobu udokumentowania tej czynności.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.6.2019.3.MK
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego związanego z przewłaszczeniem nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki; ustalenie podstawy opodatkowania czynności dostawy nieruchomości przez Dłużnika w związku z ww. przewłaszczeniem w momencie dokonania dostawy nieruchomości przez Dłużnika i w sytuacji, gdy ostateczna cena sprzedaży będzie niższa niż ustalona w momencie dokonania tej dostawy; ustalenie momentu, na jaki należy dokonać oceny, czy dostawa nieruchomości będzie opodatkowana podstawową stawką VAT, czy będzie zwolniona od podatku; prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez Dłużnika; termin dokonania korekty podatku naliczonego w sytuacji otrzymania faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania i podatek oraz braku opodatkowania zwrotu na rzecz Spółki przez Dłużnika należności publicznoprawnych i opłat za użytkowanie wieczyste

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.5.2019.1.MK
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego związanego z przewłaszczeniem nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki; ustalenie podstawy opodatkowania czynności dostawy nieruchomości przez Dłużnika w związku z ww. przewłaszczeniem w momencie dokonania dostawy nieruchomości przez Dłużnika i w sytuacji, gdy ostateczna cena sprzedaży będzie niższa niż ustalona w momencie dokonania tej dostawy; ustalenie momentu, na jaki należy dokonać oceny, czy dostawa nieruchomości będzie opodatkowana podstawową stawką VAT, czy będzie zwolniona od podatku; prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez Dłużnika; termin dokonania korekty podatku naliczonego w sytuacji otrzymania faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania i podatek oraz braku opodatkowania zwrotu na rzecz Spółki przez Dłużnika należności publicznoprawnych i opłat za użytkowanie wieczyste

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.6.2019.2.MKA
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych z Holandii.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.323.2018.2.PJ
     ∟Sprzedaż udziału w działkach będzie związana z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, gdyż działka ta była wykorzystywana przez Wnioskodawcę w celach zarobkowych, skutkujących uzyskiwaniem korzyści majątkowych, co wypełnia definicję prowadzenia działalności gospodarczej, zatem zostanie dokonana przez Wnioskodawcę działającego dla tej transakcji w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy i będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.592.2018.2.KS1
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia usług pilotowania samolotów oraz usług szkolenia pilotów oraz kandydatów na pilotów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.522.2018.2.AK
     ∟Czy sprzedaż budynku będzie podlegać opodatkowaniu?

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.746.2018.2.AW
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.531.2018.1.KS
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez Spółkę.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.631.2018.1.MN
     ∟Sposób opodatkowania usług najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z dodatkowymi opłatami.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.338.2018.2.AK
     ∟Forma opodatkowania dla nowo założonej działalności gospodarczej, którą Wnioskodawczyni prowadzi samodzielnie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj