Interpretacje do przepisu
art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


16/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.284.2019.2.BG
     ∟Kwestii zastosowania zwolnienia wynikające z art. 26 ust. lg w powiązaniu z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT, zwolnienia wynikające z art. 22 ust. 4 w powiązaniu z art. 26 ust. lc i lf ww. ustawy oraz możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku przy wypłacie należności z tytułu wypłacanej dywidendy zgodnie z art. 10 polsko-włoskiej umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.99.2018.1.AJ
     ∟Kwestia określenia aktywów podlegających opodatkowaniu podatkiem minimalnym od nieruchomości oraz zwolnienia z opodatkowania (na zasadach ogólnych) dochodów z dzierżawy i sprzedaży Hal i innych aktywów.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.63.2018.1.AJ
     ∟Kwestia opodatkowania w trybie art. 24b ust. 1 updop przychodów związanych z własnością budynków o przewidywanym okresie używania nie dłuższym niż rok oraz zwolnienia przedmiotowego dochodów FIZAN opodatkowanych na zasadach ogólnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 updop.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.386.2017.1.AJ
     ∟w zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a updop oraz zwolnienia z opodatkowania przychodów/dochodów Funduszu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58 updop

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.157.2017.1.AJ
     ∟Spółce jako ujawnionej jako właściciel udziałów, akcji, czy kredytodawca, wypłacane są dochody wymienione w art. 21 ust. 1 (np. odsetkowe) i 22 ust. 1 (np. dywidendowe). W związku z powyższym Wnioskodawcę (Spółkę) należy uznać za rzeczywistego właściciela wypłaconych przez płatnika należności z ww. tytułów w rozumieniu art. 4a pkt 29 updop.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.152.2017.1.BC
     ∟w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego, zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Fundusz określonych w art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 updop i określenia ich rzeczywistego właściciela oraz określenia właściwego certyfikatu rezydencji

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.155.2017.1.BC
     ∟w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego, zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Fundusz określonych w art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 updop i określenia ich rzeczywistego właściciela oraz określenia właściwego certyfikatu rezydencji

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.153.2017.1.BC
     ∟w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego, zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Fundusz określonych w art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 updop i określenia ich rzeczywistego właściciela oraz określenia właściwego certyfikatu rezydencji

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.161.2017.1.JF
     ∟W związku z powyższym Wnioskodawcę (Spółkę) należy uznać za rzeczywistego właściciela wypłaconych przez płatnika należności z ww. tytułów w rozumieniu art. 4a pkt 29 updop. Natomiast, jak już wskazano w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, art. 26 ust. 1g pkt 2 w ogóle nie będzie miał zastosowania do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego (przepis ten dotyczy wyłącznie podmiotów osiągających dochody objętych zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 58 updop, a do grona takich podmiotów nie można zaliczyć Funduszu). W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 4, zgodnie z którym rzeczywistym właścicielem wypłacanych przez płatnika należności z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop jest Fundusz i w konsekwencji, że pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1g pkt 2 updop, powinno być złożone przez Fundusz, formalnie działający poprzez Spółkę – należy uznać za nieprawidłowe.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.154.2017.1.BC
     ∟w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego, zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Fundusz określonych w art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 updop i określenia ich rzeczywistego właściciela oraz określenia właściwego certyfikatu rezydencji

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.160.2017.1.JF
     ∟W zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego, zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Fundusz określonych w art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 updop i określenia ich rzeczywistego właściciela oraz określenia właściwego certyfikatu rezydencji.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.162.2017.1.JF
     ∟Spółce jako ujawnionej jako właściciel udziałów, akcji, czy kredytodawca, wypłacane są dochody wymienione w art. 21 ust. 1 (np. odsetkowe) i 22 ust. 1 (np. dywidendowe). W związku z powyższym Wnioskodawcę (Spółkę) należy uznać za rzeczywistego właściciela wypłaconych przez płatnika należności z ww. tytułów w rozumieniu art. 4a pkt 29 updop. Natomiast, jak już wskazano w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, art. 26 ust. 1g pkt 2 w ogóle nie będzie miał zastosowania do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego (przepis ten dotyczy wyłącznie podmiotów osiągających dochody objętych zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 58 updop, a do grona takich podmiotów nie można zaliczyć Funduszu). W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 4, zgodnie z którym rzeczywistym właścicielem wypłacanych przez płatnika należności z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop jest Fundusz i w konsekwencji, że pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1g pkt 2 updop, powinno być złożone przez Fundusz, formalnie działający poprzez Spółkę – należy uznać za nieprawidłowe.

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.143.2017.1.AJ
     ∟w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.181.2017.1.AJ
     ∟w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą dywidendy na rzecz luksemburskiej spółki posiadającej status specjalistycznego funduszu inwestycyjnego

2009.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-279/09/BJ
     ∟Czy jeśli w październiku 2008r. został orzeczony rozwód, wnioskodawczyni przysługuje prawo do obliczenia podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci za rok podatkowy 2008?

2008.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-22/08-2/PS
     ∟Czy słusznym jest, iż Spółka, mając na uwadze charakter i zakres ich działalności jak i ustalone zasady współpracy z Dystrybutorami, nie będzie posiadała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zakładu w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy o PDOP, w powiązaniu z art. 6 umowy polsko – amerykańskiej ?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj