Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


466/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.98.2019.2.BD
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności Nieruchomości, bez spłat i dopłat na rzecz Byłej Partnerki, w sytuacji, gdy kwota hipoteki przypadająca na nabyty udział Wnioskodawcy w Nieruchomości będzie wyższa od wartości udziału w Nieruchomości, podstawa opodatkowania wyniesie zero i nie będzie obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.91.2019.1.ASZ
     ∟Jak należy obliczyć wartość podatku od darowizny (III stopień pokrewieństwa) w przypadku, gdy przedmiot umowy darowizny obciążony jest hipoteką, której kwota przewyższa wartość nieruchomości?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.120.2019.1.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych umowy darowizny gruntów wraz z budynkami gospodarczymi oraz wiatami w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.87.2019.1.BD
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności Nieruchomości, bez spłat i dopłat na rzecz Byłego Partnera, w sytuacji, gdy kwota hipoteki przypadająca na nabyty udział Wnioskodawczyni w Nieruchomości będzie wyższa od wartości udziału w Nieruchomości, podstawa opodatkowania wyniesie zero i nie będzie obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.89.2019.4.HS
     ∟Skutki podatkowe nabycia darowizny obciążonej poleceniem darczyńcy.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.85.2019.2.MZA
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości obciążonej hipoteką.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.75.2019.1.LB
     ∟Czy Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłaty podatku od spadków i darowizn od wartości darowizny, którą wykona na jej rzecz Pan P.Z.?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.76.2019.1.MD
     ∟Darowizna środków pieniężnych od osoby z III grupy podatkowej z poleceniem na spłatę kredytu (darowizna z uwagi na obciążenie poleceniem nie podlega opodatkowaniu)

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.73.2019.1.LB
     ∟Czy od podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn można odliczyć zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wysokość hipoteki zabezpieczającej zwrot bonifikaty?

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.54.2019.2.MZ
     ∟Czy w przedmiotowej sprawie podstawa opodatkowania nabywanej 1/2 części mieszkania wraz z przynależnymi prawami poprzez zniesienie współwłasności wynosi zero złotych?

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.48.2019.1.MCZ
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania przy darowiźnie obciążonej poleceniem darczyńcy

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.47.2019.1.BB
     ∟Zatem, skoro Wnioskodawca przedmiotową darowiznę w postaci środków pieniężnych w całości (zgodnie ze wskazaniem darczyńców) przeznaczył na zakup mieszkania, to zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wartość wykonanego polecenia darczyńcy obniża bowiem podstawę opodatkowania z tytułu darowizny, w związku z tym Wnioskodawca jako obdarowany nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymanej darowizny.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.37.2019.2.BB
     ∟Wykonanie polecenia darczyńcy skutkować będzie powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn w zakresie tej części polecenia, co do której Wnioskodawca jest beneficjentem. Obciążenie darowizny poleceniem nie będzie więc skutkowało wyeliminowaniem podatku, a jedynie zmianą tytułu, z którego powinien zostać uiszczony.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.42.2019.1.MD
     ∟Czy po otrzymaniu w przyszłości spadku w wartości netto – po opłaceniu podatku od spadku według prawa brytyjskiego, Wnioskodawca będzie zobowiązany również do zapłaty podatku od spadku według prawa polskiego?

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.36.2019.1.HS
     ∟Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.23.2019.2.BD
     ∟Czy „czysta wartość” otrzymanej w formie darowizny 1/2 części nieruchomości jest to nadwyżka 1/2 wartości rynkowej nieruchomości nad 1/2 kwotą hipoteki umownej wpisanej w Księgę Wieczystą nieruchomości stanowiącej ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-223/15/18-S/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.8.2019.1.PB
     ∟Kiedy należy zgłosić do urzędu skarbowego informację, iż Wnioskodawczyni wykonała polecenie darczyńcy, tj. zakupiła mieszkanie?

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.165.2018.1.PM
     ∟Czy przyjmując w ramach zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym garażem oraz udziałem w prawie własności nieruchomości, na której posadowiony jest budynek mieszkalny obejmujący przedmiotowy lokal mieszkalny a także we własności wspólnych części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali, nieodpłatnie zbywany na rzecz Wnioskodawcy przez partnerkę udział w wyżej wskazanej nieruchomości, z jednoczesnym zastrzeżeniem samodzielnego zaspokojenia przez Wnioskodawcę zobowiązań z tytułu kredytu hipotecznego na nabycie przedmiotowego lokalu, Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty z tego tytułu podatku od spadków i darowizn?

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.14.2019.1.MCZ
     ∟Nabycie środków pieniężnych tytułem darowizny obciążonej poleceniem darczyńcy

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.156.2018.2.BD
     ∟Jak należy obliczyć wartość podatku od darowizny (III stopień pokrewieństwa) w przypadku gdy przedmiot umowy obciążony jest hipoteką? Czy do oceny wartości darowanego udziału 1/2 w nieruchomości Wnioskodawczyni może zastosować art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.161.2018.1.LB
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przy ustaleniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wartość nieruchomości może być pomniejszona o obciążenie, jakim jest hipoteka (przypadająca na nabywany udział)? Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, w której hipoteka przewyższa wartość nieruchomości, podatek od spadków i darowizn będzie równy 0 zł?

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.124.2018.4.MZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn w związku z podpisaniem umowy zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego?

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.477.2018.2.AK
     ∟Czy otrzymana kwota pieniężna stanowi odszkodowanie, które podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o PIT?

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.108.2018.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania darowizn od brata na konto bankowe żony przy rozdzielności majątkowej

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.119.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe zniesienia współwłasności nieruchomości obciążonej hipoteką

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.112.2018.2.LB
     ∟Czy wyżej wymienione obciążenie hipoteczne należy rozumieć jako ciężar w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Jeśli hipotekę uznamy za dług i ciężar z rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn to w jakiej wartości należy uwzględnić ten dług i ciężar: czy w wysokości połowy kredytu pozostałego do spłaty na dzień darowizny, czy może w wysokości kwoty hipoteki?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.70.2018.4.MZ
     ∟Czy czynność prawna polegająca na nieodpłatnym przekazaniu całego przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonej wyłącznie przez małżonków, a objętego wspólnością majątkową małżeńską, na rzecz jednego ze wspólników – małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.78.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych z poleceniem.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.59.2018.5.MZ
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności (bez spłat i dopłat) lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj