Interpretacje do przepisu
art. 75 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


170/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 75 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.331.2019.2.MR
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz wystawienie faktur korygujących w stosunku do faktur pierwotnie wystawionych na rzecz Inwestora, korekty deklaracji oraz wystąpienia o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku VAT.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.102.2019.2.KK
     ∟Tryb zwrotu pobranego podatku u źródła – przepisy Ordynacji podatkowej czy art. 28b updop – w przypadku płatności, co których na podstawie rozporządzenia MF zostało bezterminowo wyłączone stosowanie art. 26 ust. 2e updop

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.101.2019.2.KK
     ∟Trybu zwrotu pobranego podatku u źródła – przepisy Ordynacji podatkowej czy art. 28b updop w przypadku płatności za usługi niematerialne.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.314.2018.1.KB
     ∟Obowiązek wystawienia faktury korygującej, uwzględnienia faktury korygującej w deklaracji VAT-27 oraz VAT-7K, a także rozliczenia nadpłaty wynikającej z korekty deklaracji VAT-7K.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.33.2018.2.MK
     ∟1. Uznanie dostawy nieruchomości dokonanej w trybie egzekucji przez Komornika Sądowego, za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy VAT.2. Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy nieruchomości zabudowanej.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.392.2017.1
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.334.2017.1.PS
     ∟Likwidacja spółki kapitałowej.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4017.16.2017.1.JG
     ∟w zakresie prawa żądania zwrotu nadpłaty w przypadku, gdy Spółka płaci podatek z własnych środków oraz prawa żądania zwrotu nadpłaty, w przypadku, gdy Spółka pobrała podatek z wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu kontrahentowi

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.91.2017.1.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaconych klientom nagród, związanych ze sprzedażą premiową

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.377.2016.2.APR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-572/16-2/AK
     ∟Obowiązki płatnika związane z prowadzoną akcją promocyjną - sprzedaż premiowa.

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.751.2016.2.KP
     ∟możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4518-6/16-1/BJ
     ∟1. Czy zaliczki wpłacone w Polsce stanowią nadpłatę, o zwrot której należy wystąpić do urzędu skarbowego wraz z korektą list płac i deklaracji PIT-4R? 2. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo dokonując korekty PIT-11 wystawionych dla tych pracowników wykazując wynagrodzenie za czas pracy w Niemczech jako dochód zwolniony od podatku, a w pozycji zaliczka pobrana przez płatnika wykazując kwotę zaliczki na podatek dochodowy w wysokości pobranej i odprowadzonej do urzędu skarbowego?

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-154/15/16-S/KM
     ∟Czy syndyk masy upadłości O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego przez jego zmniejszenie zgodnie z art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2013 r. w stosunku do niezapłaconych wierzytelności, co do których wnioskodawca otrzymał zawiadomienia o zamiarze skorygowania przez wierzycieli podatku należnego po ogłoszeniu upadłości?

2016.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-179/16/LG
     ∟Opodatkowanie energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-203/16/JG
     ∟Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść jest zwolniona z podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-164/15-3/16-S/MN
     ∟Czy Spółka miała obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w trybie przewidzianym w art. 89b ust. 1 ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. w przypadku otrzymania przez nią zawiadomienia od wierzyciela o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności i nieuregulowanie wierzytelności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, jeżeli powyższy termin upłynął po ogłoszeniu upadłości?

2016.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-355/16/MZ
     ∟W konsekwencji wypłacone świadczenie stanowi dla Pana przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu tym podatkiem. Wobec czego nie jest Pan uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

2016.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-246/16-4/AS
     ∟Zwrot podatku VAT nienależnie zapłaconego.

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-816/15/TJ
     ∟Zastosowanie ulgi meldunkowej.

2015.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-298/15/JG
     ∟Czy otrzymane jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na działce wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy należy się z tego tytułu zwrot nadpłaconego podatku?

2015.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-296/15/JG
     ∟Czy otrzymane jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na działce wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy należy się z tego tytułu zwrot nadpłaconego podatku?

2015.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-402/14-3/15/S/ŻR
     ∟obowiązek dokonania przez syndyka korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT oraz obowiązek zapłaty korygowanej kwoty podatku.

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-385/14-3/15/S/ŻR
     ∟obowiązek dokonania przez syndyka korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT oraz obowiązek zapłaty korygowanej kwoty podatku

2015.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-292/15-2/Aku
     ∟Czy dla Wnioskodawczyni spłata uzyskana w wyniku działu spadku stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-154/15/KM
     ∟Czy syndyk masy upadłości O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego przez jego zmniejszenie zgodnie z art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2013 r. w stosunku do niezapłaconych wierzytelności, co do których wnioskodawca otrzymał zawiadomienia o zamiarze skorygowania przez wierzycieli podatku należnego po ogłoszeniu upadłości?

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-114/15-2/DG
     ∟W zakresie skutków podatkowych wynikających z art. 14m ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Spółki przejętej przez Wnioskodawcę oraz prawa do złożenia deklaracji korygującej w związku z wydaniem interpretacji zmieniającej w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa oraz wystąpienia o zwrot nadpłaty w podatku VAT w związku z nienależnym rozliczeniem korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje w obcych środkach trwałych.

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-164/15-3/MN
     ∟Czy Spółka miała obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w trybie przewidzianym w art. 89b ust. 1 ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. w przypadku otrzymania przez nią zawiadomienia od wierzyciela o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności i nieuregulowanie wierzytelności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, jeżeli powyższy termin upłynął po ogłoszeniu upadłości?

2015.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-927/14-3/JK
     ∟Czy po dniu 1 stycznia 2015 r. na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PDOF w brzmieniu obejmującym zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy PDOF, Bank jako płatnik podatku zryczałtowanego z tytułu świadczeń otrzymanych od banków w związku z oferowanymi promocjami będzie zobowiązany do poboru podatku w wysokości 19% w odniesieniu do świadczeń otrzymanych od Banku przez podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej w ramach akcji promocyjnych przedstawionych w stanie faktycznym (kwalifikowanych przez Bank jako sprzedaż premiowa), jeżeli jednorazowa wartość świadczenia (nagrody) nie przekroczy 760 zł oraz jeżeli świadczenia te nie zostaną otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą?

2015.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-578/14-3/S/15/MW
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj