Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


24781/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-244/16-10/MN
     ∟- opodatkowanie podatkiem VAT udostępnienia stanowisk handlowych za poborem opłaty rezerwacyjnej - odliczenie podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki, które zostaną poniesione na modernizację targowiska oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tego targowiska oraz prawa do zastosowania powierzchniowego sposobu określenia proporcji

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.481.2019.1.JK
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wynagrodzenie za faktoring.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.182.2019.3.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.529.2019.2.AD
     ∟Dotyczy braku opodatkowania otrzymanej dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.130.2019.7.RG
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych); prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. od Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych)

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.288.2019.2.JKU
     ∟skoro omawiana czynność udzielenia pożyczki będzie podlegała regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług oraz będzie z tego podatku zwolniona, to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.411.2019.2.SJ
     ∟Uznane Powiatu za podatnika z tytułu wydzierżawiania na rzecz kół łowieckich obwodów łowieckich oraz zwolnienia od podatku dla dzierżawy obwodów łowieckich.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.448.2019.2.JŻ
     ∟Brak rozpoznania czynności podlegających opodatkowaniu.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.533.2019.1.ALN
     ∟uznanie odpłatnego świadczenia usług dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych, za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku, prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i Wydatków bieżących związanych z Infrastrukturą służącą wykonaniu ww. usług na rzecz Odbiorców zewnętrznych

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.560.2019.4.MG
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności udzielenia pożyczki przez pożyczkodawcę na rzecz Wnioskodawcy

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.536.2019.1.AM
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.624.2019.2.ASY
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności udzielenia pożyczki przez Spółkę – Pożyczkodawcę na rzecz Wnioskodawcy

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.394.2019.2.JF
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT zniesienia współwłasności nieruchomości.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.549.2019.1.AP
     ∟Uznanie Gminy za podatnika z tytułu świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem infrastruktury A i B; opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem infrastruktury A i B; braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury B na potrzeby własne; prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących ponoszonych na infrastrukturę A oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą B obliczonej według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej i uznania, że w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do podmiotów zewnętrznych/ścieków odprowadzanych od podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem/odprowadzanych ścieków ogółem.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.376.2019.2.MK
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji oraz korekty deklaracji za okresy, w których powstało prawo do odliczenia.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.480.2019.1.RR
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania praw.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.494.2019.1.IK
     ∟opodatkowanie usług procesowania transakcji i usług administracji kartami

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.513.2019.2.AGW
     ∟Zwolnienia od podatku usług kształcenia oraz opieki merytorycznej nad studiami podyplomowymi.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.556.2019.2.EA
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych wyłącznie z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną według prewspółczynnika opartego na kryterium ilościowym.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.580.2019.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zapłatę wynagrodzenia za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.672.2019.1.IT
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług za pomocą kart paliwowych

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.450.2019.2.MR
     ∟- uznanie planowanej sprzedaży Nieruchomości za podlegającą opodatkowaniu;- brak zastosowania zwolnienia od podatku VAT sprzedaży Nieruchomości; - prawo do odliczenia przez Kupującego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących sprzedaż Nieruchomości

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.427.2019.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz wystawienia faktury na zasadach właściwych dla świadczeń opodatkowanych z zastosowaniem tego mechanizmu do realizowanych przez Wnioskodawcę prac takich jak: dostawa i montaż konstrukcji stalowych; dostawa i montaż balustrad, pochwytów, przegród, drabin, daszków oraz dostawa i montaż konstrukcji dachu.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.412.2019.2.AM
     ∟W zakresie opodatkowania zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.371.2019.2.RMA
     ∟Sposób dokonywania rozliczeń w związku z organizowaną loterią

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.479.2019.2.PC
     ∟W zakresie rozpoznania świadczenia usług oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.483.2019.1.IK
     ∟opodatkowania sprzedaży zabudowanego gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.442.2019.2.PG
     ∟Opodatkowanie wydanie majątku przez Spółkę.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.528.2019.3.ŻR
     ∟uznanie świadczonej przez Gminę na rzecz Spółki usługi odpłatnego udostępnienia na podstawie umowy dzierżawy obiektu krytej pływalni za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.696.2019.1.AR
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych w związku z realizacją projektu pod nazwą „…”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj