Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1135/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.347.2019.1.APO
     ∟rozliczenie dochodów w ramach mechanizmu IP BOX

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.339.2019.1.PSZ
     ∟Czy przychód rozliczany w ramach najmu z tytułu faktury wystawionej dla spółki cywilnej w której Wnioskodawca jest wspólnikiem opodatkowany jest w całości podatkiem ryczałtowym w wysokości 8,5%, czy opodatkowana jest wyłącznie kwota 50% przychodu?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.330.2019.1.MK
     ∟Wypłata przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą) zysków wypracowanych przez spółkę jawną, nie będzie stanowiła dla Zainteresowanych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.408.2019.2.KS1
     ∟zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych będących własnością spółki jawnej oraz wykorzystywanych przez spółkę w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.323.2019.1.WS
     ∟Skutki podatkowe wycofania nieruchomości na cele osobiste wspólników oraz dokonania darowizny nieruchomości.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.401.2019.1.MJ
     ∟obowiązki podatkowe w związku ze zmianą proporcji udziałów po zakończeniu roku obrotowego

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.305.2019.4.MM
     ∟Skutki podatkowe związane z najmem lokalu mieszkalnego na rzecz Spółki cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.170.2019.2.KF
     ∟Wydatki ponoszone przez spółki komandytowe, w których Wnioskodawca jest wspólnikiem, z tytułu najmu nieruchomości od Wnioskodawcy jako podmiotu prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla tych spółek, przy czym dla Wnioskodawcy ww. wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zyskach.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.284.2019.3.MPŁ
     ∟Czy w wypadku kosztów niezwiązanych bezpośrednio z żadną nieruchomością poniesionych przez współmałżonka Wnioskodawcy z majątku wspólnego, a poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów – Wnioskodawca może uznać za swój koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatek poniesiony na zwrot małżonce części tak poniesionych wydatków w oparciu o wystawioną i doręczoną mu przez małżonkę fakturę? Czy w świetle art. 22 ust. 1 oraz art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca ma prawo uznać za swój koszt podatkowy całość wydatków ponoszonych przez siebie z majątku wspólnego na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z daną nieruchomością (np. koszty obciążające Wynajmującego zgodnie z K.c. związane z nieruchomością będącą własnością małżonków) oraz niebezpośrednio z żadną nieruchomością (np. kosztów pracowniczych osoby zajmującej się na jego zlecenie wsparciem obsługi wynajmu) – w sytuacji gdy jako wynajmujący w umowie najmu oznaczeni są oboje małżonkowie?

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.404.2019.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków podatkowych w związku ze zmianą proporcji udziałów po zakończeniu roku obrotowego

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.204.2019.2.JŁ
     ∟Wycofanie nieruchomości z majątku spółki osobowej.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.206.2019.2
     ∟Wycofanie nieruchomości z majątku spółki osobowej.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.207.2019.2
     ∟Wycofanie nieruchomości z majątku spółki osobowej.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.208.2019.2
     ∟Wycofanie nieruchomości z majątku spółki osobowej.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.203.2019.2.JŁ
     ∟Wycofanie nieruchomości z majątku spółki osobowej.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB1-1/4511-768/15-1/NL
     ∟skutki podatkowe zmiany wysokości udziału w zysku spółki komandytowej

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB1-1/4511-764/15-1/NL
     ∟skutki podatkowe zmiany wysokości udziału w zysku spółki komandytowej

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.348.2018.9.RR
     ∟skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.219.2019.1.PSZ
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności nieruchomości stanowiącej majątek Spółki jawnej do wspólnego majątku jedynych wspólników, po stronie wspólników powstanie przychód, a tym samym obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.171.2019.2.ES
     ∟Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej IP BOX.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.174.2019.3.KU
     ∟koszty uzyskania przychodów

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.182.2019.4.EC
     ∟W zakresie powstania przychodu w związku z wystąpieniem Spółki 1 ze Spółki 2 bez wynagrodzenia.

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.127.2019.1.DR
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu Zainteresowanych w przypadku zbycia przez Spółkę nieruchomości wniesionej tytułem aportu będą wydatki poniesione przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania na jej nabycie, tj. wartość 491 000,00 zł wynikająca z aktu notarialnego, zgodnie z art. 22 ust. 8a pkt 2 u.p.d.o.f., po uwzględnieniu zasad przewidzianych w art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. w zw. z art. 8 ust. 1 ww. ustawy?

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.85.2019.2.AGR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie uznania za przychód Wnioskodawcy należności z tytułu promocyjnej sprzedaży nagród za cenę 1 zł oraz uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie nagród, które zostaną sprzedane w ramach akcji promocyjnej.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-1252/14-3/19/S/ES
     ∟przejęcie ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej oraz zwrot wkładów w przypadku rozwiązania tej spółki

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-1254/14/19/S/ES
     ∟przejęcie ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej oraz zwrot wkładów w przypadku rozwiązania tej spółki

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-1253/14/19/S/ES
     ∟przejęcie ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej oraz zwrot wkładów w przypadku rozwiązania tej spółki

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.222.2019.1.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.96.2019.1.MJ
     ∟Obowiązki podatkowe w związku ze zmianą proporcji udziałów po zakończeniu roku obrotowego.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.54.2019.1.DP
     ∟Obowiązki podatkowe w związku ze zmianą proporcji udziałów po zakończeniu roku obrotowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj