Interpretacje do przepisu
art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


141/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.242.2019.1.PM
     ∟Czy Wnioskodawca dokonując ustalenia wartości w zakresie podstawy opodatkowania, w świetle późniejszego ewentualnego zastosowania normy określonej w art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, powinien przyjąć za podstawę opodatkowania łączną wartość wszystkich rzeczy wskazanych w umowie (138 rzeczy), czy też wartość każdej rzeczy wskazanej w umowie odrębnie, jeśli każda z tych rzeczy stanowi odrębny przedmiot obrotu gospodarczego? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/4514-17/15-2/MD
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.125.2017.2.PM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że spółka komandytowa powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przekształcanej) w spółkę komandytową (spółkę przekształconą), która powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.606.2016.2.PM
     ∟Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego akcjonariusza lub nowych akcjonariuszy oraz w konsekwencji podwyższenia kapitału zakładowego SKA (przy zmianie statutu tego podmiotu), podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki stanowić będzie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, podczas gdy ewentualna nadwyżka wartości wnoszonych przez akcjonariusza/y wkładów ponad wartość nominalną akcji objętych w podwyższonym kapitale zakładowym (w zamian za wkład pieniężny), przelewana obligatoryjnie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy SKA, nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem? Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego komplementariusza lub nowego komplementariusza oraz w konsekwencji – podwyższenia kapitału zakładowego SKA (przy zmianie statutu tego podmiotu), podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki stanowić będzie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, podczas gdy ewentualna nadwyżka wartości wnoszonych przez komplementariusza/y wkładów ponad wartość nominalną akcji objętych w podwyższonym kapitale zakładowym (w zamian za wkład pieniężny), przelewana obligatoryjnie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy SKA, nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem? Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego komplementariusza lub nowego komplementariusza i przeznaczenia go na kapitał zapasowy i/lub inne fundusze (tzn. bez podwyższenia kapitału zakładowego SKA i bez obejmowania przez komplementariusza akcji SKA), wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zapasowy (i/lub inne fundusze niż kapitał zakładowy), nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem?

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1.4514.607.2016.2.ASz
     ∟Czy w przypadku udzielenia SKA pożyczki (pożyczek) przez wspólników (akcjonariuszy i/lub komplementariuszy), kwoty udzielonych pożyczek w ogóle nie będą wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-407/16-1/ASz
     ∟Czy przeznaczenie niepodzielonego zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy tej spółki stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i czy spółka jawna musi z tego tytułu odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych?

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-319/16-2/PM
     ∟Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę komandytową wystąpi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-85/16/MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia nieruchomości rolnej w 2015 r.

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-503/15/MD
     ∟Zwolnienie z art. 9 pkt 2 lit a) nabycia gospodarstwa rolnego w październiku 2015 r.

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-367/15-6/LS
     ∟Czy nabycie nieruchomości stanowiącej działkę rolną będącą częścią gospodarstwa o następującym numerze ewidencji gruntów nr 13/59 , działka o powierzchni 15,7750 ha, stanowiącej w chwili dokonania czynności jej nabycia grunty rolne i grunty zadrzewione w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, będzie korzystało ze zwolnienia z PCC zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a ustawy o PCC?

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4514-17/15-5/KK
     ∟Czy nabycie gruntów rolnych o powierzchni 1,07 ha podlega zwolnieniu na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4514-71/15/MZ
     ∟Czy przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę jawną będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-281/15-4/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki.

2015.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4514-58/15/AŻ
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4514-57/15/MZ
     ∟Czy przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4514-59/15/AŻ
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4514-17/15/MZ
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4514-16/15/MZ
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-346/14-4/TR
     ∟Obowiązek podatkowy.

2015.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-344/14-4/TR
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych – Obowiązek podatkowy.

2015.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-348/14-3/MK
     ∟Umowa sprzedaży nieruchomości – grunty rolne – art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-273/14-4/MK
     ∟Skutki podatkowe zamiany części nieruchomości otrzymanej w darowiźnie oraz skutki podatkowe sprzedaży części nieruchomości otrzymanej w darowiźnie.

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-141/14-4/KK
     ∟Czy nabycie gruntów, które wejdą w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy podlega zwolnieniu na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnej?

2014.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-203/14-2/WS
     ∟Zwolnienie z art. 9 pkt 2.

2014.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-558/14-2/AF
     ∟Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki osobowej (obejmującej m.in. kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy powstały z wniesienia do spółki wkładów o wyższej wartości niż wartość nominalna wyemitowanych nowych udziałów - agio) a wysokością opodatkowanego uprzednio kapitału zakładowego spółki z o.o. Zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - zwolnieniem z opodatkowania tym podatkiem może być objęta tylko ta część wkładu, która odpowiada opodatkowanemu wcześniej kapitałowi zakładowemu w spółce kapitałowej (tj. w spółce z o.o.).

2014.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-467/14-2/MZ
     ∟Potwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, że w przedstawionym stanie faktycznym/ zdarzeniu przyszłym zmiana umowy Spółki będzie stanowiła czynność cywilnoprawną podlegającą zwolnieniu z opodatkowania PCC na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d Ustawy o PCC.

2014.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-107/14/JP
     ∟Czy ten podatek jest zasadny, tzn. czy zakup działki z przeznaczeniem na powiększenie gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2014.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-38/14-4/KK
     ∟Czy umowy pożyczki, podlegające VAT, podlega wyłączeniu na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2014.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-26/14-2/MK
     ∟Opodatkowanie nabycia nieruchomości rolnej – zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-22/14-2/MK
     ∟Opodatkowanie nabycia nieruchomości rolnej – zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj