Interpretacje do przepisu
art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


14/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

1

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.390.2019.1.AW
     ∟Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu realizacji projektu.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.4.2019.1.MB
     ∟Brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.25.2018.1.MT
     ∟W zakresie braku obowiązku zapłaty błędnie zarejestrowanych na kasie rejestrującej kwot podatku należnego przez podatnika zwolnionego z podatku VAT.

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.728.2017.1.JC
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-219/16-4/JO
     ∟obowiązek zapłaty błędnie zarejestrowanych na kasie rejestrującej kwot podatku należnego przez podatnika zwolnionego z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy

2016.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-1115/15/AD
     ∟Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług?

2011.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-815/11/AD
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją projektu.

2011.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-93/11/JK
     ∟Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.

2010.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-109/10/BW
     ∟Czy Bank ma obowiązek składania miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 z zerowym podatkiem należnym?

2009.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-843/09-4/AI
     ∟1. Czy należny jest podatek VAT od opłat licencyjnych wynikających z umowy licencyjnej zawartej w roku 2001, które dopiero w przyszłości będą zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu? Jeżeli tak, to z jaką datą powstaną te należności? Z datą uprawomocnienia się wyroku sądowego? Czy z datami należności wynikającymi z działań licencjobiorcy, polegających na zastosowaniu wynalazku, pomimo braku zapłaty?2. Czy i od kiedy należne będą odsetki podatkowe? Czy w razie gdyby istniał obowiązek podatku VAT, to czy kwoty należności jednostkowych określone w umowie licencyjnej należy uznać są kwoty netto, czy za kwoty brutto zawierające już w sobie podatek VAT, bowiem w treści umowy licencyjnej nie było to sprecyzowane z powodu nieobjęcia wówczas podatkiem VAT?

2009.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-207/09/EA
     ∟Prawidłowe rozliczenie zapłaty za opinie sporządzone przez biegłego sądowego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów, które to Wnioskodawca będzie wykorzystywał do czynności związanych ze sporządzaniem opinii dla sądów.

2009.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-516/09/EA
     ∟rozliczenia zapłaty za opinie sporządzone przez biegłego sądowego.

2006.05.04 - Urząd Skarbowy w Ciechanowie - 1403-PP/4430-12/06
     ∟"Fundacja Gospodarcza im. ....... realizowała dwa projekty w ramach programu Phare 2002: 1. Program Phare 2002 linia budżetowa PL2002/000-580-06.01.04-02 "Krajowy program rozwoju zasobów ludzkich- Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży" w okresie X 2004 r.- VII 2005 r.2. Program Phare 2002 linia budżetowa PL2002-000-580-06.01.04-02 "Krajowy program rozwoju zasobów ludzkich- Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem" w okresie XII 2004 r. - VI 2005 r.Fundacja spełnia warunki wymienione w par. 25.1 Rozporządzenia MF z 27.04.2004 r. Realizując w/w projekty otrzymała zaliczki na ich realizację, jednakże w wysokości 80% wartości umów. Zapłata za...

2005.12.13 - Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce - TP/443-87/05
     ∟Czy VAT zawarty w fakturach za paliwo,finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej można rozliczać w deklaracji podatkowej VAT-7 jako VAT do odliczenia, lub wnioskować o jego zwrot, jeśli nie ma możliwości odliczenia?Stanowisko:Zgodnie z art.92 pkt. 1 ust.2,3 ustawy o ptu z dnia 11.03.2004r. Minister Finansów może określić:- inne niż wymienione w art.88 ust.3 przypadki nabycia towarów lub usług, uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art.87-przypadki gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia(improtu) towarów lub usług oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.St...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj