Interpretacje do przepisu
art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1218/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.360.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie możliwości zastosowania przepisów o dokumentacji cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., do transakcji pożyczek.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.308.2019.2.AZ
     ∟Brak zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w odniesieniu do poszczególnych Usług IT oraz kosztów zarządu i ogólnych kosztów administracyjnych (w tym dotyczących księgowości i analiz finansowych) przypisywanych przez Wnioskodawcę do Oddziału zarówno przed 1 stycznia 2019 r. jak i po tej dacie.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.321.2019.1.APO
     ∟W jaki sposób PGK powinna kalkulować przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w roku poprzedzającym rok podatkowy w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, w celu określenia obowiązków dokumentacyjnych za FY 2018?

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.328.2019.1.PP
     ∟W zakresie braku zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów alokowanych do Oddziału.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.270.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku obowiązków dokumentacyjnych dla wspólnika spółki komandytowej, będącego komandytariuszem, niewyznaczonego do wypełniania tych obowiązków.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.261.2019.1.EN
     ∟w zakresie obowiązku aktualizacji posiadanych dokumentów podatkowych

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.203.2019.2.EN
     ∟obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r oraz obowiązek sporządzania dokumentacji na podstawie art. 9a ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującego do 31 grudnia 2018 r.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.187.2019.2.APA
     ∟możliwość nie sporządzania oraz braku obowiązku aktualizacji za rok 2018 dokumentacji cen transferowych w związku z nieprzekroczeniem limitu przewidzianego w art. 11k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. oraz braku obowiązku sporządzenia i wysłania informacji w 2019 r. o transakcjach zrealizowanych z podmiotami powiązanymi w 2018 r. do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.336.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji zawieranych z przejętymi spółkami oraz braku obowiązku złożenia zeznania CIT/TP za przejęte spółki.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.335.2017.12.APO
     ∟Czy w związku z objęciem przez Bank w zamian za wkład pieniężny akcji wyemitowanych przy utworzeniu BH oraz w związku z kolejnymi podwyższeniami kapitału zakładowego BH, po stronie Banku wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: „Ustawa PDOP”)? Czy w związku z objęciem w zamian za wkład pieniężny akcji wyemitowanych przy utworzeniu BH, jak i w przypadku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego BH, na Banku spoczywać będzie obowiązek ujęcia tych zdarzeń w sprawozdaniu uproszczonym (CIT/TP), o którym mowa w art. 27 ust. 5 Ustawy PDOP?

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.125.2019.2.APO
     ∟dokumentacja cen transferowych

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.116.2019.3.KK
     ∟Czy Zainteresowani mogą dokonać wyboru reżimu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. i nie sporządzać za 2018 r. dokumentacji cen transferowych w związku z nieprzekroczeniem limitu przewidzianego w art. 11k ust. 2 updop

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.105.2019.2.APA
     ∟możliwość nie sporządzania za rok 2018 dokumentacji cen transferowych w związku z nieprzekroczeniem limitu przewidzianego w art. 11k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.26.2019.GTM
     ∟Progi wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w art. 9a ust. 1d i ust. 1e ustawy o CIT, odnoszą się do wartości netto transakcji, tj. nieobejmującej podatku od towarów i usług

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.25.2019.GTM
     ∟Czy zgodnie z art. 9a ust. 1d ustawy, wartość każdego typu (rodzaju) transakcji należy ustalić w kwocie netto czy też w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług?

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.23.2019.GTM
     ∟Czy w przypadku podatnika dokonującego nabycia od podmiotów powiązanych, posiadającego pełne prawo do odliczenia podatku VAT w danej transakcji z podmiotem powiązanym (gdy podatek VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych (gdy podatek VAT należny nie stanowi ani przychodu podatkowego ani kosztu uzyskania przychodu), jako wartość transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d i le ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć kwotę netto dokonywanej transakcji.

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.24.2019.GTM
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku podatnika dokonującego nabycia od podmiotów powiązanych, posiadającego pełne prawo do odliczenia podatku VAT w danej transakcji z podmiotem powiązanym (a zatem gdy podatek VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych (gdy podatek VAT należny nie stanowi ani przychodu podatkowego ani kosztu uzyskania przychodu), jako wartość transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d i le ustawy o CIT, należy rozumieć kwotę netto dokonywanej transakcji

2019.05.17 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.22.2019.GTM
     ∟Czy progi wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w art. 9a ust. 1d pkt 1-3 odnoszą się do wartości netto, czy brutto?

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.40.2019.2.AZE
     ∟obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w latach 2017 i 2018 dla transakcji realizowanych z Gminą.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.37.2019.1.APA
     ∟ustalenie czy Wnioskodawca był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych oraz czy dokumentacja grupowa, którą musi sporządzić Wnioskodawca, może dotyczyć wyłącznie dwóch podmiotów, tj. Wnioskodawcy oraz Spółki.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.646.2018.1.APO
     ∟Czy w związku z brakiem obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych z tytułu dokonanych transakcji rolniczych, Spółka zobowiązana jest do ujęcia w limicie, na podstawie którego ustala się obowiązek podatnika do złożenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi (10 000 000 euro) wartości tych transakcji na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. i złożenia sprawozdania CIT-TP?

2019.03.06 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.112.2018.GTM
     ∟Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Wnioskodawcy po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT?

2019.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.545.2018.2.AW
     ∟Brak zobowiązania Spółki do dokonania w 2018 r. aktualizacji posiadanych dokumentacji podatkowych, w tym sporządzenia od podstaw analiz danych porównawczych

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.642.2018.1.AS
     ∟- ustalenie, czy Fundusze Inwestycyjne i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop, - określenie, czy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Fundusze Inwestycyjne nie są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a updop

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.393.2018.2.HK
     ∟Jeżeli Spółka dokona transakcji handlowych z podmiotem powiązanym polegających na sprzedaży produktów działalności rolniczej (zielonki, kiszonki, zboża, kukurydzy) np. na 40 000,- euro, których dopiero łączna wartość z przychodem np. na 15.000,- euro z wynajmu nieruchomości, odsprzedaży materiałów, towarów, usług, sprzedaży środków trwałych przekroczy 50 000,- euro, to czy jest zobowiązana prowadzić dokumentację cen transferowych, a jeżeli tak to dokumentacja ta ma dotyczyć również cen sprzedaży produktów działalności rolniczej?

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.505.2018.2.JC
     ∟Czy odsetki płatne przez Uczestników, w związku z realizacją Umowy będą podlegały ograniczeniom art. 15c ustawy CIT zwanej dalej u.p.d.o.p w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. czy art. 16 ust. 1 pkt 60, 61? Czy w ramach realizacji Umowy, należy zidentyfikować transakcję, podlegającą obowiązkowi dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy CIT zwaną dalej u.p.d.o.p?

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.381.2018.2.AW
     ∟Art. 9a ust. 3b pkt 2 updop przewiduje wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji świadczonych przez grupę na rzecz jej członka. Zatem transakcje świadczone przez członka na rzecz grupy (najem lokalu i magazynu) nie mogą korzystać z wyłączenia określonego w tym przepisie.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.336.2018.1.ŚS
     ∟dot. obowiązku sporządzania przez Spółkę prowadzącą działalność rolniczą i pozarolniczą dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.336.2018.3.JC
     ∟1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywane w ramach Systemu Cash Poolingu transfery sald pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Rachunkiem Głównym, celem ich kumulacji na Rachunku Głównym, nie będą powodowały powstania przychodów ani kosztów podatkowych po stronie Uczestników na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki przysługujące/obciążające Uczestników Systemu w związku z realizacją cash poolingu będą stanowiły dla tych Uczestników Systemu przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji? 3. Czy w ramach zaprezentowanego Systemu może być rozpoznany u Wnioskodawców przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń? 4. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej? 5. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej? 6. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Uczestnicy Systemu jako podmioty powiązane kapitałowo, wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązane będą do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.421.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie: • obowiązku rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z transferowaniem środków w ramach Systemu, w celu wyrównania ujemnych lub dodatnich sald rachunków podstawowych Uczestników Systemu do ustalonego poziomu wynoszącego zero; • momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów i przychodów podatkowych z tytułu odsetek przysługujących bądź obciążających Wnioskodawcę; • braku rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń; • obowiązku rozpoznania różnic kursowych z tytułu transferu kwot pomiędzy rachunkiem bieżącym Wnioskodawcy a rachunkiem Lidera; • ustalenia, czy odsetki obciążające Wnioskodawcę jako uczestnika systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c updop; • sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop w części dotyczącej ustalenia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj